Straż Miejska

 

STRAŻ MIEJSKA W GRÓJCU

 

Adres: Grójec, ul. Armii Krajowej 5 (obok Ratusza)
Komendant:  Andrzej Jakubiak
Telefon: 48 664-33-88 czynny w godz. 8.00 – 15.00
603-171-148 czynny całą dobę

 

1. Organizacja i stan etatowy straży miejskiej

Straż Miejska została powołana zarządzeniem Burmistrza z 12 marca 1991 roku, jako jednostka organizacyjna gminy. Funkcjonariusze pracują w systemie ciągłym dwuzmianowym po 12 godzin. I zmiana od 8.00 do 20.00, II zmiana od 20.00 do 8.00.
Obecnie w Straży Miejskiej pracuje 10 osób w tym:

 • Komendant Andrzej Jakubiak
 • pracownik administracyjny - wykształcenie wyższe,
 • oraz 12 strażników pracujących w dwuosobowych patrolach.

2. Zakres obowiązków

Zgodnie z ustawą o strażach gminnych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz regulaminem pracy straż miejska jest formacją umundurowaną utworzoną w celu ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Terenem działania straży miejskiej w Grójcu jest obszar gminy i miasta Grójec. Funkcjonariusze straży wykonują wyłącznie czynności administracyjno-porządkowe.
Do zadań straży miejskiej należy w szczególności:

 • Ochrona porządku w miejscach publicznych,
 • Egzekwowanie przepisów porządkowych ustanowionych przez Radę Gminy,
 • Egzekwowanie właściwego wykonywania obowiązków odśnieżania oraz utrzymania porządku , czystości i estetycznego wyglądu budynków komunalnych i spółdzielczych, obiektów użyteczności publicznej, instytucji i zakładów pracy, posesji prywatnych oraz nieruchomości wspólnych,
 • Przeciwdziałanie zjawiskom wandalizmu,
 • Podejmowanie działań dla zwiększenia efektywności funkcjonowania służb miejskich, przestrzegania porządku i czystości, prawidłowego zabezpieczenia prowadzonych prac inwestycyjno-remontowych w celu zminimalizowania ich uciążliwości dla mieszkańców,
 • Kontrola oznakowania i oświetlenia ulic,
 • Sprawdzanie i egzekwowanie prawidłowości , czytelności oraz estetyki tablic z nazwami ulic oraz numeracji porządkowej posesji.
 • Sprawdzanie i egzekwowanie estetyki miejsc plakatowania i ogłoszeń oraz funkcjonowania reklam świetlnych.
 • Egzekwowanie prawidłowości parkowania pojazdów.
 • Ustalanie właścicieli i powodowanie usuwania porzuconych pojazdów i wraków samochodów.
 • Przeciwdziałanie degradacji środowiska naturalnego, ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk niszczenia zieleni miejskiej , obiektów przyrodniczych , kompleksów leśno-parkowych oraz zanieczyszczanie wód.
 • Niedopuszczanie do biwakowania w miejscach niedozwolonych.
 • Egzekwowanie należytego stanu sanitarno-higienicznego na terenach targowisk, hal targowych i handlu okrężnego.
 • Przeciwdziałanie i likwidacja handlu w miejscach niedozwolonych.
 • Udział w działaniach zabezpieczających uroczystości państwowe, religijne oraz masowe imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne, handlowe i inne.
 • Sprawdzanie i egzekwowanie porządku i estetyki miejsc o szczególnym znaczeniu dla kultury i historii Narodu Polskiego.
 • Zabezpieczanie miejsc zdarzeń stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi bądź mienia do czasu przybycia właściwych służb.
 • Współuczestnictwo w działaniach zmierzających do usuwania skutków klęsk żywiołowych, wypadków zbiorowych, katastrof i innych zagrożeń.
 • Dowożenie lub doprowadzenie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania jeżeli pozostawienie ich bez opieki zagrażałoby ich życiu lub zdrowiu, bezpieczeństwu w ruchu drogowym bądź porządkowi publicznemu, a w inny sposób nie można uniknąć tych zagrożeń.
 • Udzielanie w uzasadnionych przypadkach asysty pracownikom administracji samorządowej wykonującym czynności służbowe.

Ponadto do zadań Straży Miejskiej należy informowanie o :

 • Zauważonych awariach w sieci ciepłowniczej, telekomunikacyjnej, wodnokanalizacyjnej , energetycznej i gazowniczej, instytucji powołanych do natychmiastowego ich usuwania bądź wyznaczonych w tym celu innych podmiotów oraz administratorów obiektów lub urządzeń.
 • Osobach potrzebujących natychmiastowej pomocy lekarskiej pogotowia ratunkowego, po udzieleniu pierwszej pomocy przed – medycznej w zakresie odpowiednim do sytuacji oraz posiadanych umiejętności i wyposażenia.
 • Nieprawidłowościach stanu nawierzchni ulic i ciągów pieszych, stanu oznakowania i oświetlenia ulic oraz oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym właściwych służb.
 • Przestępstwach i wykroczeniach, których ściganie nie należy do kompetencji Straży- organów Policji.
 • Przypadkach samowoli budowlanej – właściwych instytucji.
 • Innych nieprawidłowościach i zagrożeniach dla życia i zdrowia ludzi bądź mienia – właściwych instytucji

3. Bezpańskie psy.

Bardzo ważną sprawą w działaniach straży miejskiej jest problem bezpańskich psów na terenie gminy i miasta.
W ubiegłym roku zanotowaliśmy kilkanaście przypadków pogryzień przez bezpańskie psy. Dzięki szybkim i skutecznym działaniom strażników miejskich wszystkie przypadki zostały załatwione pozytywnie dla poszkodowanych tj. wyłapanie psa, poddanie go obserwacji przez uprawnionego lekarza weterynarii i wydanie zaświadczenia o stanie zdrowia psa.
Ponadto na zgłoszenia mieszkańców organizujemy wyłapywanie bezpańskich psów z terenu miasta.

4. Bezpieczna droga do szkoły.

Od kilku lat prowadzimy nieprzerwanie akcję „bezpieczna droga do szkoły”. W dniach nauki szkolnej strażnicy w miejscach szczególnie niebezpiecznych przeprowadzają dzieci idące do szkoły przez ulicę tj. na przejściu przy szkole podstawowej nr 1 oraz na przejściu na ul. Mogielnickiej. Działania te spowodowały, iż nie zanotowano żadnych wypadków z udziałem dzieci w tych rejonach. Akcja ta zyskała uznanie wśród nauczycieli oraz rodziców dzieci.

5. Współpraca z Policją.

Współpraca z Policją w Grójcu oparta jest na porozumieniu zawartym w 2000 roku pomiędzy Komendantem Powiatowym Policji a Burmistrzem Gminy i Miasta w Grójcu. Współpraca ta polega w szczególności na wspólnych patrolach nocnych, co służy zwiększeniu skuteczności działań, ze względu na większe kompetencje Policji.
Co roku jednostka nasza kontrolowana jest przez Komendę Wojewódzką Policji Wydział Postępowań Administracyjnych w Radomiu. W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w funkcjonowaniu Straży Miejskiej w Grójcu.
Poważnym problemem było dewastowanie znaków drogowych na terenie miasta, ale problem został rozwiązany dzięki skutecznym działaniom strażników we współpracy z funkcjonariuszami Policji.

6. Zabezpieczanie imprez masowych


Funkcjonariusze Straży Miejskiej zabezpieczają wszelkie imprezy masowe odbywające się w naszym mieście, zarówno państwowe jak i kościelne tj. Święto Kwitnącej Jabłoni, Pożegnanie Lata, itd.

7. Ochrona obiektów komunalnych.

Straż Miejska w ramach swych zadań ochrania wszelkie obiekty komunalne i samorządowe. Z alarmami w tych obiektach mamy zintegrowany telefon komórkowy. Każdorazowe załączenie alarmu w którymś z obiektów powoduje przyjazd strażników miejskich na miejsce zdarzenia oraz powiadomienie osoby zarządzającej .

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Straż Miejska
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Maciej Półtorak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:23.06.2003 17:26