Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

WPIS DO REJESTRU ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH

1. Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1457);
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz. U. z 2011 roku, Nr 69, poz. 367);
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie wzorów dokumentów elektronicznych o wpis, zmianę oraz wykreślenie w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych (Dz. U. z 2014 roku, poz. 193);
  • Rozporządzenie Ministra pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna;

2. Wymagane dokumenty

Pisemny wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych zgodny z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie wzorów dokumentów elektronicznych o wpis, zmianę oraz wykreślenie w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych (Dz. U. z 2014 roku, poz. 193).

3. Opłaty

Wpis do rejestru podlega opłacie w wysokości 50 zł, płatnej w Kasie Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu lub na nr konta bankowego Bank Pekao SA 64 1240 5703 1111 0000 4901 3690

4. Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu, ul. Józefa Piłsudskiego 47,
05-600 Grójec.

5. Osoba odpowiedzialna za załatwienie sprawy

Jolanta Stykowska - Sekretarz Gminy, tel. 48 661 27 72.

6. Termin załatwienia sprawy

30 dni od dnia złożenia wniosku.

7. Tryb odwoławczy

Odmowa wpisu do rejestru oraz wykreślenie z rejestru następuje w drodze decyzji administracyjnej, od której przysługuje odwołanie. Odwołanie wnosi się w terminie 14 od dnia doręczenia decyzji stronie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Grójec.

8. Informacje dodatkowe

  • Podmiot wpisany do rejestru zobowiązany jest do informowania organu prowadzącego rejestr o wszelkich zmianach danych wskazanych we wniosku lub dokumentach dołączonych do wniosku w terminie 14 dni od zaistnienia zmian;
  • W celu sprawdzenia zgodności danych zawartych we wniosku o wpis do ewidencji żłobków i klubów dziecięcych burmistrz może żądać :odpisu z odpowiedniego rejestru, dokumentu potwierdzającego tożsamość, zaświadczenia o niekaralności lub dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy.

9. Dokumenty do pobrania

  • wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych;
  • informacja o zmianie danych zawartych w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych;
  • wniosek o wykreślenie z rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Powrót

Pokaż komentarz

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.07.2014 07:42