Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.02.2018 09:15 GP.6733.9.2018.ID Obw. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowę linii kablowej SN (15 kV), budowie linii kablowej nN (0,4 kV), budowie złączy kablowo-pomiarowych i budowie stacji transformatorowej SN/nN (15/0,4 kV) na działkach nr ewid. 271/1, 119, 51, 117/6, 117/4, 117/7 i 117/3 położonych w miejscowości Kobylin gm. Grójec
16.02.2018 12:23 GP. 6733. 8. 2018. ID Obw. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowę sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia na działkach nr ewid. 73 i 75/1 położonych w miejscowości Częstoniew-Kolonia gm. Grójec
13.02.2018 07:37 GP. 6733. 6. 2018. ID Obw. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowę odcinka sieci wodociągowej oraz odcinka sieci kanalizacyjnej na działkach nr ewid. 117/6, 117/5 i 123 położonych w miejscowości Kobylin gm. Grójec
12.02.2018 09:34 GP.6220.22.2017.BJU Obwieszczenie o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji pn. „przebudowie rowu melioracyjnego zlokalizowanego na dz. nr ewid. 202/2 w m. Kobylin, gm. Grójec”
12.02.2018 09:33 OŚ.6220.21.2014.BJU Obwieszczenie o wydaniu decyzji – umorzenie postępowanie w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie instalacji do biodegradacji i odwodnienia odpadów tłuszczowych na dz. nr ewid. 381/3 w Głuchowie, gm. Grójec”
09.02.2018 15:15 GP.6733.5.2018.ID Obw. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowę sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia na działkach nr ewid. 185/6, 185/10, 185/1, 185/4, 185/13, 185/12 i 185/15 położonych w miejscowości Częstoniew-Kolonia gm. Grójec
06.02.2018 14:39 GP.6220.18.2017.BJU Obwieszczenie o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji pn. „Budowie stacji elektroenergetycznej 110/15 kV GPZ GRÓJEC 2 na dz. nr ewid. 10 w m. Kępina, gm. Grójec”
06.02.2018 14:35 GP. 6733. 4. 2018. ID Obw. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowę odcinków sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 133/50 i 335/2 oraz 226/13 i 235 położonych w Lesznowoli gm. Grójec.
24.01.2018 15:05 GP.6721.1.9.2017.ID OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w miejscowościach Chudowola i Gościeńczyce oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego.
24.01.2018 14:58 GP.6721.1.8.2017.ID OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w miejscowościach Chudowola i Gościeńczyce.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna