Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy i Miasta w Grójcu

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 (WE) /dalej rozporządzenie ogólne/ informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Gminy i Miasta Grójec z siedzibą w Grójcu, przy ul. Józefa Piłsudskiego 47 oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego z siedzibą w Grójcu przy Placu Wolności (Ratusz)
 • W Urzędzie Gminy i Miasta w Grojcu powołano Inspektora Ochrony Danych Panią Katarzynę Suwarską. Inspektor wyznaczony jest do kontaktów w sprawach związanych z realizacją Pani/Pana praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz w celu uzyskania informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych  w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu.

Kontakt z Inspektorem:  Nr telefonu 48 / 664 30 91 wew. 45 , adres email:  inspektor@grojecmiasto.pl;

 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania obowiązków publicznych wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności w związku z wykonywaniem zadań wynikających z ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym oraz innych ustaw szczególnych. Szczegółowe podstawy prawne uprawniające Burmistrza Gminy i Miasta Grójec do przetwarzania Pani /Pana danych osobowych są dostępne w właściwej merytorycznie komórce organizacyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego
 • Pani/Pana dane będą również przetwarzane  w związku z wykonywaniem zadań realizowanych w interesie publicznym , w ramach sprawowania władzy publicznej na podstawie art.6 ust 1 lit c i e rozporządzenia ogólnego.
 • Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z wykonaniem umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy na podstawie art. 6 ust 1 lit b rozporządzenia ogólnego.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody w związku z realizacją zadań niezwiązanych z realizacją zadania publicznego wynikającego z przepisów prawa (tj. konkursy, działania promocyjne itp.)
 • odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Szczegółowe informacje o planowanym okresie przetwarzania danych osobowych można uzyskać w właściwej merytorycznie komórce organizacyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu lub w Urzędzie Stanu Cywilnego.
 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania  (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • przysługuje Pani/Panu prawo żądania usunięcia oraz przekazania danych osobowych w trybie art. 17 ust 1 ogólnego rozporządzenie w przypadku przetwarzania danych osobowych niezwiązanych z wykonywaniem obowiązków publicznych.
 •  ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.;
 • podanie przez Pana/Panią danych osobowych w związku z wykonywaniem zadań publicznych jest: wymogiem ustawowym. Dane osobowe w tym celu będą pozyskiwane zarówno od osoby której dane dotyczą jak i od innych organów administracji publicznej z centralnych rejestrów publicznych. W przypadku pozyskiwania danych od osoby której dane dotyczą jest Pan/Pani obowiązana do ich podania a konsekwencje niepodania danych osobowych wynikają z przepisów prawa.
 • podanie danych w celu wykonania umowy lub w celu podjęcia działań związanych z jej zawarciem jest /warunkiem umownym/warunkiem zawarcia umowy). Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność realizacji umowy.

Zasady realizacji praw osób >> Kliknij