Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy i Miasta w Grójcu

Klauzula informacyjna

W związku z pozyskiwaniem danych osobowych zgodnie z zapisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016,  zwanego dalej RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. Z 2019 r. poz. 1781) informujemy, iż:

 

Administrator

Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Grójec reprezentowana przez Burmistrza Gminy i Miasta Grójec oraz Radę Miejską . w sprawach należących do właściwości organu wykonawczego Administratorem danych jest Burmistrz Gminy i Miasta Grójec.

Współadministratorem danych są rządowe podmioty publiczne tj Ministerstwo , na zlecenie których Administrator realizuje zadania publiczne.

 Inspektor ochrony danych

Administrator powołał Inspektora Danych Osobowych Katarzynę Szurgot. Mogą się Państwo kontaktować  z wyznaczonym inspektorem ochrony danych osobowych w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Administratora pisemnie pod adresem siedziby Administratora lub elektronicznie : e-mail: inspektor@grojecmiasto.pl

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit c RODO w celu realizacji ustawowego obowiązku w związku z realizacją zadań publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj min: ustawa kodeks postępowania administracyjnego, Ordynacja Podatkowa, ustawa o gospodarce nieruchomościami, Ustawa o samorządzie gminnym;  Szczegółowe podstawy prawne uprawniające Gmine Grójec/Burmistrza Gminy i Miasta Grójec do przetwarzania Pani /Pana danych osobowych są dostępne w właściwej merytorycznie komórce organizacyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Państwa dane będą przetwarzane  na podstawie art. 6 ust 1 lit b w celu przygotowania i wykonania umowy której Pan/Pani jest stroną.  , lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy na podstawie art. 6 ust 1 lit b rozporządzenia ogólnego.

 Państwa dane będą przetwarzane w związku z art. 6 ust 1 lit a RODO    na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody w związku z realizacją zadań nie wynikających wprost  z przepisów prawa (tj. konkursy, działania promocyjne, ułatwienie kontaktu itp.). Zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie. Wystarczy złożyć pisemne oświadczenie o cofnięciu zgody na dalsze przetwarzanie danych,  na które wyraził Pan/Pani wcześniej zgodę. Proszę wskazać w oświadczeniu o cofnięciu zgody jakich danych cofnięcie zgody dotyczy. Cofniecie zgody nie ma  wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,   którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w celu ochrony żywotnych interesów Państwa lub innych osób  fizycznych na podstawie art. 6 ust 1 lit d RODO tj ochrona zdrowia, życia i majątku osoby lub w innych nadzwyczajnych okolicznościach w zakresie niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym  na podstawie art. 6 ust 1 lit e RODO .  

Okres przechowywania danych

Państwa dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu ich przetwarzanie, zgodnie z ustawą o archiwum narodowym i zasobach archiwalnych  lub do czasu upływu terminu na dochodzenie roszczeń. Szczegółowe informacje o planowanym okresie przetwarzania danych osobowych można uzyskać w właściwej merytorycznie komórce organizacyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu lub w Urzędzie Stanu Cywilnego.

 Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii w celu uzyskania informacji o przetwarzanych danych dotyczących danej osoby; w razie wystąpienia o kopię elektroniczną , informacji się powszechnie stosowaną drogą elektroniczną – Podstawa art. 15 RODO.
 2. prawo do sprostowania (poprawiania, uzupełniania) swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe – podstawa art. 16 RODO;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych  art. 18 RODO :
 4. prawo do usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 RODO tj:
 1. gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane;
 2. gdy osoba, której dane dotyczą cofnęła zgodę na podstawie której opiera się podstawa ich przetwarzania;
 3. gdy wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania na mocy art. 21 RODO;
 4. gdy dane były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 5. gdy dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawa krajowego;

Prawo do usunięcia danych nie dotyczy danych,  które są  przetwarzane w celu wywiązania się z obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

 1.  prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa),  gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.;

Sposób realizacji przysługujących Państwu praw wymienionych powyżej określono w załączniku pt: Zasady realizacji praw osób” stanowiące załącznik do niniejszej klauzuli.

 

Informacja o wymogu podania danych

 1. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest obowiązkowe, a ich nie podanie wywoła konsekwencje przewidziane w przepisach prawa. Dane osobowe w tym celu będą pozyskiwane zarówno od osoby której dane dotyczą jak i od innych osób i centralnych rejestrów publicznych. 

 

 1. Podanie danych w celu zawarcia i realizacji umowy jest  dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia lub wykonania przedmiotu umowy. Konsekwencją niepodania danych jest niemożność zawarcia i wykonania umowy.

 

Odbiorcy danych:

 

 • Państwa dane będą udostępnianie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązującego prawa podmiotom realizującym usługi wspomagające organizację i działania Administratora na podstawie powierzenia .

 

Zasady realizacji praw osób >> Kliknij

Klauzula informacyjna dot. monitoringu >> Kliknij

Klauzula informacyjna dot. nagrywania sesji Rady Miejskiej >> Kliknij