Informacja z otwarcia ofert - Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej z przyłączami w ul. Kościelnej wraz z jej przebudową

WI.271.13.2019.KOI

Grójec, dn.2019-04-19

Informacja z otwarcia ofert

Zamawiający Burmistrz Gminy i Miasta Grójec działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U z 2018 r. poz 1986 ze zm.) zamieszcza informację z otwarcia ofert złożonych w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Budowa odcinka  kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej z przyłączami w ul. Kościelnej wraz z jej przebudową”.

l.p.

Wykonawca

Łączna cena brutto

Okres gwarancji

Doświadczenie kierownika robót odpowiednio w specjalnościach:
- instalacji  sanitarnych
- w branży drogowej

Warunki płatności

1.

EKO-INVEST Sp. z o.o.
ul. Skrajna 4
25-650 Kielce

1.147.083,42 zł

60 m-cy

- 10 lat

- 10 lat

 

do 30 dni od dnia otrzymania faktury

 

2.

 

P.P.U. „WIMAR”
Waldemar Markowski
Stary Kobylnik 19
26-806 Stara Błotnica

743.188,05 zł

72 m-ce

- 26 lat

- 30 lat

do 30 dni od dnia otrzymania faktury

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia wynosi: 820.000,00 zł brutto  
Termin wykonania zamówienia: od 1 lipca 2019 r. do 30 sierpnia 2019 r.


Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) Wykonawcy w terminie 3 dni od zamieszczenia powyższych informacji na stronie internetowej przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Oświadczenie musi być złożone w oryginale. 
Oświadczenie należy  złożyć w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy  i Miasta Grójec, ul. Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec – Biuro Obsługi Interesanta.
Wzór oświadczenia w załączeniu.

 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Dariusz Gwiazda
 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja z otwarcia ofert - Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej z przyłączami w ul. Kościelnej wraz z jej przebudową
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.04.2019 09:27