INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - Budowa ul. Sienkiewicza w Grójcu – II etap

WI.271.12.2019.KOI

Grójec, dn.2019-04-30

 

INFORMACJA O  WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Na podstawie art.  92 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) Zamawiający – Burmistrz Gminy i Miasta  Grójec z siedzibą przy ul. J. Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec informuje o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Budowa ul. Sienkiewicza w Grójcu – II etap”.

W terminie składania ofert tj. do dnia 12 kwietnia 2019 r. do godz. 12:00 wpłynęło 5 ofert.

Streszczenie oceny i porównania ofert

Nr oferty

Wykonawca

Liczba punktów w kryterium „Cena”

 

max. 60 pkt

Liczba punktów w kryterium „Doświadczenie kierownika budowy w branży drogowej”
max. 10 pkt

Liczba punktów w kryterium „Okres gwarancji”

max. 30 pkt

Łączna liczba punktów

.1

„FAL-BRUK”Sp. z o.o. Sp.k
ul. Sarabandy 42
02-868 Warszawa
 

 

57,42 pkt

 

10 pkt

 

30 pkt

 

97,42 pkt

 

2.

„PLANETA” Sp. z o.o.
ul. Zdziarska 21
03-289 Warszawa

 

50,86 pkt

 

10 pkt

 

30 pkt

 

90,86 pkt

 

3.

Konsorcjum firm:

F.H.U. „BRUK-BUD”
Piotr Skoczek
Pogorzel, ul. Świerkowa 31
05-430 Celestynów

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Otwocku Sp. z o.o.
Pogorzel, ul. Świerkowa 31
05-430 Celestynów

 

55,47 pkt

 

10 pkt

 

30 pkt

 

95,47 pkt

 

4.

„ZYKO-DRÓG” Sp. z o.o.
ul. Żelazna 3
26-600 Radom

55,94 pkt

 

10 pkt

 

30 pkt

 

95,94 pkt

 

5.

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Drogowych w Grójcu Sp. z o.o.
ul. Asfaltowa 2
05-604 Jasieniec

 

60 pkt

 

10 pkt

 

30 pkt

 

100 pkt

 

Liczba Wykonawców wykluczonych – 0
Liczba ofert odrzuconych - 0

Zamawiający dokonał badania i oceny wszystkich złożonych ofert. Stwierdzono, że żaden z Wykonawców nie podlega wykluczeniu z postępowania i żadna z ofert nie podlega odrzuceniu. Ze względu na to, że kryteriami wyboru oferty najkorzystniejszej była cena za wykonanie robót o znaczeniu - 60%  (60 pkt),  doświadczenie kierownika budowy w branży drogowej – 10 % (10 pkt) oraz okres gwarancji – 30 % (30 pkt) jako najkorzystniejsza została  wybrana oferty nr 5 złożona przez:

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Drogowych w Grójcu Sp. z o.o.
ul. Asfaltowa 2
05-604 Jasieniec

Oferta w/w Wykonawcy otrzymała łącznie 100 pkt.

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień Publicznych, umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia zostanie zawarta nie wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty pocztą i drogą elektroniczną.

Pouczenie
Zgodnie z art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Wykonawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej  w terminie określonym w przepisach art. 182 ust 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Szczegółowy tryb składania odwołań reguluje Dział VI „Środki ochrony prawnej” ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2018 r., poz. 1986 ze zm.).

 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Dariusz Gwiazda
 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - Budowa ul. Sienkiewicza w Grójcu – II etap
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.05.2019 11:46

Rejestr zmian dokumentu

pokaż