Informacja z otwarcia ofert - Remont chodników na terenie miasta i gminy Grójec

WI.271.14.2019.KOI

Grójec, dn.2019-05-06

 

Informacja z otwarcia ofert

Zamawiający Burmistrz Gminy i Miasta Grójec działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U z 2018 r. poz 1986 ze zm.) zamieszcza informację z otwarcia ofert złożonych w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Remont chodników na terenie miasta i gminy Grójec”.

l.p.

Wykonawca

Łączna cena brutto

Okres gwarancji

Termin podjęcia robót

Warunki płatności

1.

 TAD-BRUK
Tadeusz Paprzycki
Pabierowice 36
05-604 Jasieniec

104.562,30 zł

72 m-ce

2 dni

 

do 30 dni od dnia otrzymania faktury

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia wynosi: 92.000,00 zł brutto  
Termin wykonania zamówienia: 28 grudnia 2019 r.

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) Wykonawcy w terminie 3 dni od zamieszczenia powyższych informacji na stronie internetowej przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Oświadczenie musi być złożone w oryginale. 
Oświadczenie należy  złożyć w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy  i Miasta Grójec, ul. Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec – Biuro Obsługi Interesanta.
Wzór oświadczenia w załączeniu.

 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Dariusz Gwiazda
 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja z otwarcia ofert - Remont chodników na terenie miasta i gminy Grójec
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.05.2019 16:49