INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - Odnowa oznakowania poziomego w Grójcu

WI.271.11.2019.KOI -5

Grójec, dn.2019-05-07

INFORMACJA O  WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

Na podstawie art.  92 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) Zamawiający – Burmistrz Gminy i Miasta  Grójec z siedzibą przy ul. J. Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec informuje o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Odnowa oznakowania poziomego w Grójcu”.
W terminie składania ofert tj. do dnia 8 kwietnia 2019 r. do godz. 12:00 wpłynęły 3 oferty.

Streszczenie oceny i porównania ofert


Nr oferty

Wykonawca

Liczba punktów w kryterium „Cena”

 

max. 60 pkt

Liczba punktów w kryterium „Doświadczenie kierownika budowy w branży drogowej”
max. 10 pkt

Liczba punktów w kryterium „Okres gwarancji”

max. 30 pkt

Łączna liczba punktów

1.

„PLANETA” Sp. z o.o.
ul. Zdziarska  21
03-289 Warszawa

 

56,58 pkt

 

10 pkt

 

6 pkt

 

72,58 pkt

 

2.

 

DROGMAX
Marcin Kot
ul. Świderska 18
05-480 Karczew

59, 55 pkt

10 pkt

6 pkt

75,55 pkt

 

3.

MALU-LUX
Przemysław Szaniawski
Wilkowyja 90A
08-410 Garwolin

 

60 pkt

7,5 pkt

6 pkt

73,50 pkt

Liczba Wykonawców wykluczonych – 0
Liczba ofert odrzuconych - 0

Zamawiający dokonał badania i oceny wszystkich złożonych ofert. Stwierdzono, że żaden z Wykonawców nie podlega wykluczeniu z postępowania i żadna z ofert nie podlega odrzuceniu. Ze względu na to, że kryteriami wyboru oferty najkorzystniejszej była cena za wykonanie robót o znaczeniu - 60%       (60 pkt),  doświadczenie kierownika budowy w branży drogowej – 10 % (10 pkt) oraz okres gwarancji – 30 % (30 pkt) jako najkorzystniejsza została  wybrana oferty nr 2 złożona przez:
DROGMAX
Marcin Kot
ul. Świderska 18
05-480 Karczew

Oferta w/w Wykonawcy otrzymała łącznie 75,55 pkt.

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień Publicznych, umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia zostanie zawarta nie wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty pocztą i drogą elektroniczną.

Pouczenie
Zgodnie z art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Wykonawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej  w terminie określonym w przepisach art. 182 ust 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Szczegółowy tryb składania odwołań reguluje Dział VI „Środki ochrony prawnej” ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2018 r., poz. 1986 ze zm.).

 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Dariusz Gwiazda
 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - Odnowa oznakowania poziomego w Grójcu
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.05.2019 07:38

Rejestr zmian dokumentu

pokaż