UCHWAŁA NR VII/57/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 29 kwietnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Grójec na rok 2019

Uchwała Nr VII/57/19
Rady Miejskiej w Grójcu

z dnia 29 kwietnia 2019 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Grójec na rok 2019

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.506), art.212 , art.236 ustawy z dnia  27 sierpnia  2009 roku o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z  2017 r. poz. 2077 ze zm.),Rada Miejska w Grójcu uchwala  co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Grójec na rok 2019 Nr III/11/18  Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 17 grudnia 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 27.000,00 zł  . Ustala się dochody budżetowe w wysokości 110.413.866,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2019 rok pn. Dochody na 2019 rok.

2. Zwiększa się wydatki budżetu ogółem o łączną kwotę 341.500,00 zł oraz zmniejsza się o 315.500,00 zł. Ustala się wydatki  budżetu w łącznej kwocie 130.976.232,99 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik  nr 2 do Uchwały  Budżetowej pn. Wydatki na 2018 rok.

3. Zmiany wydatków budżetu obejmują zmiany wydatków na zadania inwestycyjne zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 12 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki  na zadania inwestycyjne na 2019 rok.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec.

§ 3. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady

Karol Biedrzycki

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów budżetowych w:

- dziale 710 o kwotę 22.000,00 zł z tytułu grantu  na realizację projektu pn. „Rozwinięcie zasobów ludzkich i rzeczowych do prowadzenia procesu pogłębionych konsultacji i monitoringu społecznego w obszarze zagospodarowania i planowania przestrzennego w 20 gminach z terenu całej Polski” w ramach działania 2.19 PO WER. Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego.

Powyższe zadanie będzie realizowane przez gminę na podstawie umowy  o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój.

- dziale 855 o kwotę 5.000,00 zł z tytułu odsetek wpłaconych  przez świadczeniobiorców od zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń , finansowanych z dotacji otrzymanych z budżetu państwa,

Zwiększa się plan wydatków bieżących w:

-  dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na  rozbiórkę murków z piaskowca na terenie rynku w Grójcu i wykonanie w ich miejscu obrzeży granitowych,

- dziale 710 , rozdziale 71004 o kwotę 22.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu grantowego pn. „Rozwinięcie zasobów ludzkich i rzeczowych do prowadzenia procesu pogłębionych konsultacji i monitoringu społecznego w obszarze zagospodarowania i planowania przestrzennego w 20 gminach z terenu całej Polski”.

- dziale 855, rozdziale 85501 o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot do budżetu państwa odsetek  wpłaconych  przez świadczeniobiorców od nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń  , finansowanych z dotacji otrzymanych z budżetu państwa.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących  w:

- dziale 757, rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 184.500,00 zł

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w:

- dziale 700,rozdziale 70005 o kwotę 130.000,00 zł w związku z likwidacją rocznego zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa pomieszczeń oficyny ratusza-siedziby Straży Miejskiej”.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych :

-  w dziale 600,  rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 190.000,00 zł  z przeznaczeniem na :

- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa części drogi gminnej ul. Brzozowej w Grójcu”- kwota 60.000,00 zł (istniejący tytuł inwestycyjny),

- realizację zadania pn. „Wykonanie podbudowy odcinka ulicy Relaksowej w Grójcu” -130.000,00 zł (nowy tytuł inwestycyjny),

-      w dziale 926, rozdziale 92601 Obiekty sportowe  o  94.500,00 zł z przeznaczeniem na :

1) zakup urządzeń na plac zabaw w Ogródku Jordanowskim w Grójcu - 51.000,00 zł.

2) budowę placu zabaw na terenie sołectwa Krobów Szymanówek –  27.000,00 zł.

3) budowę placu zabaw w Gościeńczycach- 16.500,00 zł.

Zadania wyszczególnione w pkt 2) i pkt 3) do realizacji wskazały Rady Sołeckie w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2019”, wg których gmina realizuje  zadanie przy wsparciu finansowym Województwa Mazowieckiego, w wysokości do  50% wartości kosztów kwalifikowalnych zadania jednak nie więcej niż 10.000,00 zł,

Jednocześnie w załączniku inwestycji rocznych łączy się dwa tytuły inwestycyjne dotyczące tego samego zadania tj.  „Wykonanie nawierzchni drogi gminnej w Dużym Dole-III etap ( dwa odcinki-kontynuacja z 2017r drogi Podole-Lesznowola od istniejącego asfaltu do przepompowni)" oraz „Budowa drogi asfaltowej Nr 38 w Dużym Dole (fund.sołecki)”  w jeden tytuł inwestycyjny, któremu nadaje się brzmienie:

„Wykonanie nawierzchni drogi gminnej w Dużym Dole-III etap ( dwa odcinki-kontynuacja z 2017r do drogi Podole-Lesznowola od istniejącego asfaltu do przepompowni , w tym fund.- 15.154,17)”

 

 

Przewodniczący Rady

Karol Biedrzycki 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR VII/57/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 29 kwietnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Grójec na rok 2019
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Marta Byliniak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.05.2019 09:34