UCHWAŁA NR VII/58/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego Gminy i Miasta Grójec w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży na lata 2019 – 2023

Uchwała Nr VII/58/19
Rady Miejskiej w Grójcu

z dnia 29 kwietnia 2019 r.

w sprawie ustanowienia programu osłonowego Gminy i Miasta Grójec
w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży na lata 2019 – 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 ze zm.), w związku z uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 (M.P. z 2018 r., poz. 1007), Rada Miejska w Grójcu uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się wieloletni program osłonowy Gminy i Miasta Grójec w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży na lata 2019 – 2023, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XLVIII/362/14 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Osłonowego „Pomoc Gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec oraz Dyrektorowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grójcu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r.

 

Przewodniczący Rady

Karol Biedrzycki

 

 

Załącznik do uchwały Nr VII/58/19
Rady Miejskiej w Grójcu
z dnia 29 kwietnia 2019 r.

WIELOLETNI PROGRAM OSŁONOWY GMINY I MIASTA GRÓJEC
W ZAKRESIE DOŻYWIANIA DZIECI I MŁODZIEŻY
NA LATA 2019 – 2023

Wieloletni Program Osłonowy Gminy i Miasta Grójec w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży na lata 2019 2023 jest programem osłonowym w rozumieniu art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, dotyczącym realizacji zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym w zakresie pomocy społecznej, dotyczącym realizacji zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym w zakresie pomocy społecznej, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3 i pkt 14 ww. ustawy. Program jest utworzony i przyjęty przez Radę Miejską w Grójcu, w związku z ustanowieniem przez Radę Ministrów wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 (M.P. z 2018 r., poz. 1007).

Program osłonowy realizowany będzie w latach 2019 – 2023 i swoim zasięgiem obejmie dzieci i młodzież z terenu Gminy i Miasta Grójec.

Cel programu osłonowego

Celem programu osłonowego jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Ocena sytuacji warunkująca realizację programu osłonowego

Na terenie Gminy i Miasta Grójec zamieszkują rodziny, które nie spełniają kryteriów ustawowych do udzielenia świadczeń z pomocy społecznej, a które z uwagi na trudną sytuację życiową w jakiej się znajdują, wymagają wsparcia. Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 umożliwi udzielenie pomocy w formie posiłków dla dzieci i młodzieży, bez konieczności przeprowadzania wywiadu środowiskowego i wydawania decyzji administracyjnej. W tym stanie rzeczy oraz wobec wymogów ustanowienia programu osłonowego, zasadne staje się wprowadzenie niniejszego programu osłonowego.

Podmioty realizujące program osłonowy

Program osłonowy realizuje Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grójcu jako samorządowa jednostka pomocy społecznej we współpracy z innymi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi Gminy i Miasta Grójec (szkołami i przedszkolami) oraz szkołami i przedszkolami prowadzonymi przez inne jednostki samorządu terytorialnego, albo podmiotami prowadzącymi szkoły lub przedszkola niepubliczne, do których uczęszczają dzieci i młodzież z terenu Gminy i Miasta Grójec.

Koordynatorem programu osłonowego jest Burmistrz Gminy i Miasta Grójec.

Zakres podmiotowy i przedmiotowy programu osłonowego

1. W ramach programu osłonowego wsparcia w formie posiłku udziela się dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej oraz uczniom do czasu ukończenia nauki w szkole ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko nie spełnia wymagań, o których mowa w programie „Posiłek w szkole i w domu”, a wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje pisemnie ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ucznia lub dziecka, o potrzebie udzielenia pomocy na podstawie pkt III.I „Moduł dla dzieci i młodzieży” wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 przyjętego uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r.

3. Liczba dzieci i uczniów, którym udzielono pomocy, o której mowa w ust. 2, nie może przekroczyć 20% liczby uczniów dzieci i młodzieży otrzymujących posiłek w szkołach i przedszkolach na terenie Gminy i Miasta Grójec w poprzednim miesiącu kalendarzowym, a w miesiącu wrześniu tej liczby z miesiąca czerwca.

4. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grójcu po uprzednim sprawdzeniu, czy został spełniony warunek, o którym mowa w ust. 3, pisemnie informuje placówkę oświatową o możliwości objęcia dziecka dożywianiem.

5. Udzielenie pomocy w formie posiłku w ramach programu osłonowego nie wymaga przeprowadzania wywiadu środowiskowego i wydania decyzji administracyjnej.

6. Pracownicy socjalni Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grójcu przy współpracy pracowników szkół i przedszkoli zobowiązani są do podejmowania działań zmierzających do rozpoznania sytuacji rodzin i dzieci lub uczniów korzystających z pomocy, o której mowa w ust. 2 pod kątem ewentualnego wsparcia w ramach posiadanych uprawnień i możliwości.

Finansowanie programu osłonowego

Program osłonowy jest finansowany ze środków własnych Gminy i Miasta Grójec oraz dotacji z budżetu państwa otrzymanej w ramach dofinansowania wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.

Monitoring programu osłonowego

Z realizacji programu osłonowego sporządzana będzie roczna informacja, uwzględniająca obszar danych zawartych w wieloletnim rządowym programie „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 przyjętym uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. (M.P. z 2018 r., poz. 1007)

 

Przewodniczący Rady

Karol Biedrzycki

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR VII/58/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego Gminy i Miasta Grójec w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży na lata 2019 – 2023
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Marta Byliniak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.05.2019 09:42

Rejestr zmian dokumentu

pokaż