UCHWAŁA NR VII/60/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

Uchwała Nr VII/60/19
Rady Miejskiej w Grójcu

z dnia 29 kwietnia 2019 r.

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz  szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r poz. 506) oraz  art. 17 ust.1 pkt 11 ,art.50 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 ze zm.) Rada Miejska w Grójcu uchwala co następuje:

§ 1. 1. Uchwała określa szczegółowe zasady przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe zasady zwalniania od opłat i trybu ich pobierania określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Koszt jednej godziny usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych ustala Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grójcu w drodze Zarządzenia na podstawie rzeczywistych kosztów utrzymania.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grójcu.

§ 3. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Grójcu Nr XLVIII/365/14 z dnia 20 stycznia 2014 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności oraz częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat za usługi opiekuńcze.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązywania od dnia 1 czerwca 2019 r.

 

Przewodniczący Rady

Karol Biedrzycki

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR VII/60/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Marta Byliniak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.05.2019 09:47