Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Grójcu oraz na dyrektora w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Grójcu

Pełna treść dokumentu znajduje się w załączniku.

Burmistrz Gminy i Miasta Grójec
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora:

 • Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Grójcu im. Gabriela Narutowicza, ul. Józefa Piłsudskiego 68, 05-600 Grójec
 • Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Grójcu im. Ks. Piotra Skargi, ul. Amii Krajowej 34, 05-600 Grójec
 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w § 1, § 2 i § 6 oraz w § 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, , publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. poz. 1597)
 2. Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. poz. 1587), oferty osób przystępujących do konkursu muszą zawierać:
 1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły
 2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
 • stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo
 • stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
 • stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
 1. oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
 • imię (imiona) i nazwisko,
 • datę i miejsce urodzenia,
 • obywatelstwo,
 • miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
 1. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. b: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,
 2. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
 3. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2011 r. poz. 224 i 455, z 2015 r. poz. 1132 oraz z 2017 r. poz. 60) - w przypadku cudzoziemca,
 4. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
 5. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
 6. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1311),
 8. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3 a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1721, 1948, 2260 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 1530) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,
 9. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,
 10. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
 11. oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.2)) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
 12. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
 1. Oferty należy składać osobiście w Sekretariacie Burmistrza Gminy i Miasta Grójec, w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu, ul. Józefa Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec, I piętro, pok. 22, lub pocztą na adres Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i numerem telefonu oraz dopiskiem „Konkurs (podać nazwę i adres szkoły, której konkurs dotyczy) w terminie do 31 maja 2019 roku, do godziny 15.30. (decyduje data wpływu do Urzędu).
 2. Nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.
 3. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Gminy i Miasta Grójec.
 4. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie w formie pisemnej.

Grójec, dn. 10 maja 2019 roku

 

 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Dariusz Gwiazda
 

Klauzula informacyjna

Mając na uwadze realizację obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 (WE) /dalej rozporządzenie ogólne/ informuję, iż:

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach konkursu jest Burmistrz Gminy i Miasta w Grójcu , ul. Józefa Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec, jako pracodawca.

Inspektor ochrony danych

Administrator powołał Inspektora Danych Osobowych. Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem:

• Urząd Gminy i Miasta w Grójcu, Inspektor Ochrony Danych, ul. J. Piłsudskiego 47,

05-600 Grójec, e-mail: inspektor@groiecmiasto.pl

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora , na podstawie art. 6 ust 1 pkt c rozporządzenia ogólnego , w związku z art. 63 ust. 1 i 10 ustawy prawo oświatowe.

Natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, mogą być przetwarzane na podstawie zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (dane szczególne) konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie konkursu będą przechowywane przez okres 5 lat.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (gdy dane są przetwarzane na podstawie zgody);
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych zawartych w ogłoszeniu o konkursie jest warunkiem ustawowym i obligatoryjnym niezbędnym do wzięcia udziału w postępowaniu konkursowym mającym na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora szkoły.

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Grójcu oraz na dyrektora w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Grójcu
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Maciej Półtorak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:10.05.2019 15:41