Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grójcu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy inspektora w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Grójcu al. Niepodległości 9, 05-600 Grójec

Dyrektor

Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grójcu
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy inspektora w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Grójcu al. Niepodległości 9, 05-600 Grójec

 1. Wymagania niezbędne:
 • spełnienie wymogów określonych w art.6 ust.1 i ust.3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz.1260 ) określonych dla stanowisk urzędniczych,
 • znajomość ustaw z zakresu wykonywanych obowiązków, a w szczególności:

ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1260),

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U.

z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.),

            ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1990 r. Nr 16 poz. 95),

            ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, o własności lokali                  

            (Dz.U. z 2001 r. Nr 71 poz. 733 z późn.zm.),

             ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o prawie budowlanym,

             rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz   

             instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,

 • samodzielność, dyspozycyjność,
 • umiejętność pracy w zespole i w warunkach stresu,
 • wykształcenie :

wyższe budowlane, architektoniczne lub powiązane, zarządzanie nieruchomościami, administracyjne lub średnie o profilu budowlanym lub pokrewnym,

      –     staż pracy:

             w przypadku wykształcenia wyższego 1 rok stażu pracy, w przypadku wykształcenia

             średniego co najmniej 3 lata stażu pracy.         
          

zatrudnienie od  1 czerwca 2019 roku.

 

 

 

 1. Wymagania dodatkowe:
 • ukończony kurs w zakresie administrowania nieruchomościami,
 • uprawnienia budowlane,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
 • znajomość obsługi komputera i oprogramowania Microsoft Office,
 • wysoka kultura osobista, komunikatywność,
 • posiadanie prawa jazdy kat. B.

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • rozpatrywanie podań lokatorów i udzielanie odpowiedzi ,
 • kontrola utrzymania czystości w administrowanych budynkach i ich posesjach,
 • prowadzenie spisu lokatorów i jego bieżąca aktualizacja,
 • prowadzenie Książek Obiektów Budowlanych – zakres administrowanych budynków

      i nadzór nad  usuwaniem technicznych zagrożeń życia i zdrowia mieszkańców

      w  administrowanych budynkach,

 • udział w „typowaniu robót” i pisemne wnioskowanie o „zaangażowanie środków” ,

     −    udział w odbiorze wykonywanych robót remontowych administrowanych budynków   

      i dokonywanie wpisów do Książek Obiektów Budowlanych,                                  

 • archiwizowanie dokumentów.

 

4.  Warunki pracy:

 • pełny wymiar czasu pracy,
 • wynagrodzenie stałe,
 • praca biurowa oraz terenowa w zakresie administrowanych lokali,
 • praca przy komputerze nie wymagająca wysiłku fizycznego, oświetlenie naturalne i sztuczne,
 • zatrudnienie po spełnieniu formalności na okres 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej dla osób, które nie były zatrudnione w jednostce samorządowej z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas określony lub nieokreślony.

 

 1. Informacja dodatkowa:

            W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia 6% wskaźnik
             zatrudnienia osób niepełnosprawnych w  Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Grójcu  nie
             został osiągnięty.

 

 1. Wymagane dokumenty:

– życiorys z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

– list motywacyjny,

      –   oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, którego      

          wzór   stanowi Załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej

           z dn.28.05.1996r. w sprawie  zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji,   

           w sprawach związanych ze stosunkiem  pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych       

           pracownika (Dz. U. z 1996r. Nr 6 poz.286 z późn. zm.),  

– kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
– wypełniony kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie, którego
wzór ustalony został rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28
maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji
w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt
osobowych (Dz.U. z 2017 r. poz.894),

      − kserokopie świadectw pracy dokumentujących posiadany staż pracy oraz
             w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie o pozostawaniu
             w stosunku pracy w zakresem obowiązków,

– własnoręcznie podpisane oświadczenie o braku prawomocnego skazania za umyślne
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, w tym za przestępstwo przeciwko
mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji
państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów
lub za umyślne przestępstwo skarbowe,

– oświadczenie o wyrażeniu zgodny na przetwarzanie danych osobowych zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UR) 2016/679 z dnia 27

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem

 •  

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych publ. Dz. Urz. UE l

Nr 119,s.1),

 •  własnoręcznie podpisane oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na objęcie stanowiska,     
 •  własnoręcznie podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych  oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.

 

 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

             Wymagane dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko
             inspektora w Zakładzie Gospodarki Komunalnej”
z podaniem imienia i nazwiska,
             nr telefonu oraz adresu do korespondencji, można składać do dnia 29 maja 2019 roku
             do godziny 15.30,

 • osobiście w Zakładzie Gospodarki Komunalnej  w Grójcu, al. Niepodległości 9,
 • pocztą na adres: Zakład Gospodarki Komunalnej  w Grójcu, al. Niepodległości 9, 05-600   Grójec – decyduje data wpływu do Zakładu.

             Oferty, które wpłyną do Zakładu  po terminie nie będą rozpatrywane.

O terminie i miejscu przeprowadzenia naboru kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie lub

             telefonicznie.

            Postępowanie przy naborze obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz

rozmowy z wybranymi kandydatami.

            Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej – Biuletyn

             Informacji Publicznej, www.grojecmiasto.bip.info.pl oraz tablicy ogłoszeń Zakładu

             Gospodarki  Komunalnej w Grójcu.

 

            Osobami upoważnionymi do kontaktów z kandydatami są:

 1.  Małgorzata Nowakowska

p.o. Dyrektora
Sylwia Pietrasiewicz

                                                                                                         

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grójcu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy inspektora w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Grójcu al. Niepodległości 9, 05-600 Grójec
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:13.05.2019 15:10

Rejestr zmian dokumentu

pokaż