Grójec, dn.2019-05-23

Burmistrz
Gminy i Miasta Grójec
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy  
podinspektora
w Wydziale Budżetowym
w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu
ul. Józefa Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec

1.  Wymagania niezbędne:
1. Spełnienie wymogów określonych  w art.6 ust.1 i ust.3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych /t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1260 / określonych dla stanowisk urzędniczych,
2. Znajomość ustaw: o samorządzie gminnym,  o rachunkowości, o finansach publicznych ,        
3. Znajomość pakietu MS Office,
4. Komunikatywność,
5. Samodzielność,
6. Umiejętność pracy w zespole i w warunkach stresu.
7. Wykształcenie średnie ekonomiczne lub wyższe: ekonomia (preferowane rachunkowość lub finanse).

2.Wymagania dodatkowe:
1. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.
2. Staż pracy minimum 5 lat, w tym roczny staż pracy w księgowości,
 
3. Główne obowiązki:

  1. Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania,
  2. Prowadzenie ewidencji środków trwałych,
  3. Wystawianie dokumentów: PK,OT,PT i LT,
  4. Wystawianie not księgowych dla innych jednostek samorządu terytorialnego oraz  innych jednostek budżetowych dotyczących prowadzonych w wydziale spraw,
  5. Prowadzenie rejestru wpływających do urzędu faktur i rachunków oraz innych dokumentów obciążających gminę,
  6. Współpraca z instytucjami i jednostkami organizacyjnymi gminy w zakresie wykonywanych czynności,
  7. Bieżąca obsługa korespondencji w zakresie prowadzonych spraw.

4.Warunki pracy:
 - pełny wymiar czasu pracy,
 - praca biurowa,  
- zatrudnienie w przypadku osób podejmujących pracę  po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym, na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy,  z możliwością zawarcia   w przyszłości umowy na czas nieokreślony.
- zatrudnienie od 1 sierpnia 2019 roku.

5.Informacja dodatkowa:
- w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia 6% wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu nie został osiągnięty.
 
 6. Wymagane dokumenty:
- list motywacyjny,
- CV /życiorys/,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie ,
- kopie świadectw pracy lub innych dokumentów dotyczących stażu pracy i zatrudnienia,
- oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
- kserokopia dokumentu potwierdzającego stopień niepełnosprawności, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych/t.j.Dz.U.2018 poz.1260/,
- oświadczenie o treści: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie udostępnionych w dokumentacji rekrutacyjnej innych danych osobowych, niż wymienione w art.221§ 1 Kodeksu Pracy, przez Burmistrza Gminy i Miasta Grójec, w celu postepowania rekrutacyjnego na stanowisko podinspektora”.
 - oświadczenie, że osoba nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 
 7. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na podinspektora w Wydziale Budżetowym „  z podaniem imienia i nazwiska  oraz  adresu do korespondencji  można składać do dnia 4 czerwca 2019  roku  
- osobiście w Urzędzie Gminy i Miasta – Biuro Obsługi Interesanta,
- pocztą na adres : Urząd Gminy i Miasta w Grójcu ul. Józefa Piłsudskiego 47; 05-600 Grójec – decyduje data wpływu do Urzędu  Gminy.
Oferty, które wpłyną do Urzędu Gminy i Miasta po terminie nie będą rozpatrywane.
 
Postępowanie przy naborze obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowy z wybranymi kandydatami.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej – Biuletyn Informacji Publicznej, www.grojecmiasto.bip.info.pl oraz tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy  i Miasta  w Grójcu.

 
Burmistrz
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Dariusz Gwiazda
 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Nabór na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Budżetowym w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu ul. Józefa Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec -
Podmiot udostępniający informację:Wydział Organizacyjny - pok. 24
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Data publikacji:23.05.2019 15:02
Informację aktualizował:Rafał Markiewicz
Data aktualizacji:23.05.2019 15:04