Dyrektor Grójeckiego Ośrodka Sportu „Mazowsze” ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy samodzielnego referenta w Grójeckim Ośrodku Sportu „Mazowsze” ul. Laskowa 17 05-600 Grójec.

 

Grójec, dn.2019-06-07

Dyrektor Grójeckiego Ośrodka Sportu „Mazowsze” ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy samodzielnego referenta   w Grójeckim Ośrodku Sportu „Mazowsze” ul. Laskowa 17 05-600 Grójec.

 

Dyrektor

Grójeckiego Ośrodka Sportu „Mazowsze”

Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

Samodzielny referent

Ds. administracyjno - gospodarczych

W Grójeckim Ośrodku Sportu „Mazowsze”

Ul. Laskowa 17  05-600 Grójec

  1. Wymagania niezbędne:

- spełnienie wymogów określonych w art. 6 ust.1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2018r poz.1260) określonych dla stanowisk urzędniczych,
- znajomość ustaw:  prawo zamówień publicznych, rachunkowości,  finansów publicznych, , o podatku od towarów i usług.
- wykształcenie wyższe ekonomiczne lub średnie ekonomiczne
- staż pracy minimum 5 lat.
2. Wymagania dodatkowe:
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
- znajomość obsługi komputera i programu RAKS SQL- (środki trwałe i finansowo-księgowy)
- mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku,
3.  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: 
-  prowadzenie ewidencji ksiąg inwentarzowych środków trwałych i środków nisko cennych ( ewidencja, likwidacja środków),
- obsługa strony internetowej GOS,
- prowadzenie spraw bhp i p.poż. – zakup i prowadzenie ewidencji odzieży roboczej, ochronnej i sprzętu ochrony osobistej.
- prowadzenie spraw dotyczących inwestycji, zaopatrzenia Ośrodka w materiały, sprzęt biurowy i inne wyposażenie zgodnie z procedurą ustawy o zamówieniach publicznych,
- obsługa instytucji i osób  prywatnych korzystających z usług Ośrodka ( przygotowywanie projektów umów z najemcami, dostawcami, sponsorami oraz aneksów do obowiązujących umów itp.)
- prowadzenie zakładowego archiwum akt.
4. Warunki pracy:
- pełny wymiar czasu pracy,
- praca biurowa głównie przy komputerze,
- zatrudnienie po spełnieniu wymogów na czas określony lub nieokreślony z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej dla osób, które nie były zatrudnione na stanowiskach urzędniczych,
- zatrudnienie od 01  lipca  2019r.
5. Informacja dodatkowa:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia 6% wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Grójeckim Ośrodku Sportu  „Mazowsze” w Grójcu został osiągnięty.
6.  Wymagane dokumenty:
- list motywacyjny,
- CV (życiorys)
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie ( oryginały do wglądu),
- kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów dotyczących stażu pracy i zatrudnienia,
- oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
- zaświadczenie lub oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na objęcie stanowiska,
- oświadczenie, że osoba nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczenie o prowadzeniu lub nie prowadzeniu działalności gospodarczej ( określić charakter działalności)
- własnoręcznie podpisane  oświadczenie  kandydata o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych danych, o których mowa w art. 9 ust.1 RODO, które zamieściłam/łem  w dokumentach aplikacyjnych przez Grójecki Ośrodek Sportu „Mazowsze” w Grójcu, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na stanowisko samodzielnego referenta ds. administracyjno - gospodarczych”.
7. Termin i miejsce składania dokumentów:
- Wymagane dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko samodzielny referent d.s.  administracyjno –gospodarczych  z podaniem imienia i nazwiska, numeru telefonu oraz  adresem do korespondencji można składać do 19.06. 2019r.,
- osobiście w Grójeckim Ośrodku Sportu „Mazowsze” w sekretariacie w godz. 8.00 – 15.30.
- pocztą na adres  GOS „Mazowsze” ul. Laskowa 17 05-600 Grójec – decyduje data wpływu do GOS „Mazowsze”.
Oferty, które wpłyną do GOS „Mazowsze” po terminie nie będą rozpatrywane.
Postępowanie przy naborze obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowy z wybranymi kandydatami.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej- Biuletyn Informacji Publicznej, WWW.grojecmiasto.bip.info.pl oraz na tablicy ogłoszeń w GOS „Mazowsze”.

 
Dyrektor
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Jerzy Bińkiewicz
 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dyrektor Grójeckiego Ośrodka Sportu „Mazowsze” ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy samodzielnego referenta w Grójeckim Ośrodku Sportu „Mazowsze” ul. Laskowa 17 05-600 Grójec.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.06.2019 15:08

Rejestr zmian dokumentu

pokaż