Informacja z otwarcia ofert - Wykonanie podbudowy odcinka ul. Relaksowej w Grójcu

WI.271.22.2019.KOI

Grójec, dn.2019-07-02


Informacja z otwarcia ofert

Zamawiający Burmistrz Gminy i Miasta Grójec działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U z 2018 r. poz 1986 ze zm.) zamieszcza informację  z otwarcia ofert złożonych w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Wykonanie podbudowy odcinka ul. Relaksowej w Grójcu”.

l.p.

Wykonawca

Łączna cena brutto

Okres gwarancji

Doświadczenie kierownika budowy w branży drogowej

Warunki płatności

1.

P.P.U. „WIMAR”
Waldemar Markowski
Stary Kobylnik 19
26-806 Stara Błotnica

308.485,88 zł

60 m- cy

30 lat

 

do 30 dni od dnia otrzymania faktury

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia wynosi: 120.000,00 zł brutto  
Termin wykonania zamówienia: 10 września 2019 r.
Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) Wykonawcy w terminie 3 dni od zamieszczenia powyższych informacji na stronie internetowej przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Oświadczenie musi być złożone w oryginale. 
Oświadczenie należy  złożyć w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy  i Miasta Grójec, ul. Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec – Biuro Obsługi Interesanta.
Wzór oświadczenia w załączeniu.

 
Burmistrz
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Dariusz Gwiazda
 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja z otwarcia ofert - Wykonanie podbudowy odcinka ul. Relaksowej w Grójcu
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.07.2019 10:51

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
15.07.2019 14:25Dokument został odzyskany. (Iwona Kowalska)
04.07.2019 08:42Dokument usunięto. (Rafał Markiewicz)
03.07.2019 11:01 Edycja dokumentu (Iwona Kowalska)
03.07.2019 11:00 Dodano załącznik "Oświadczenie o przynależności do
grupy kapitałowej"

(Iwona Kowalska)
03.07.2019 10:59Dokument został odzyskany. (Iwona Kowalska)
03.07.2019 10:59Dokument usunięto. (Iwona Kowalska)
03.07.2019 10:51 Utworzenie dokumentu. (Rafał Markiewicz)