INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - „Budowa drogi gminnej nr 54 we wsi Kośmin"

WI.271.18.2019.KOI-2                                                                                           Grójec, dn. 12 czerwca 2019 r.

                                            

INFORMACJA O  WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
 

Na podstawie art.  92 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) Zamawiający – Burmistrz Gminy i Miasta  Grójec z siedzibą przy   ul. J. Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec informuje o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Budowa drogi gminnej nr 54 we wsi Kośmin”

W terminie składania ofert tj. do dnia 28 maja 2019 r. do godz. 12:00 wpłynęły 4 oferty.

Streszczenie oceny i porównania ofert

Nr oferty

Wykonawca

Liczba punktów w kryterium „Cena”

 

 

max. 60 pkt

Liczba punktów w kryterium „Doświadczenie kierownika budowy w branży drogowej”

max. 10 pkt

Liczba punktów w kryterium „Okres gwarancji”

 

max. 30 pkt

Łączna liczba punktów

1.

Konsorcjum firm:

F.H.U. „BRUK-BUD”

Piotr Skoczek

Pogorzel, ul. Świerkowa 31

05-430 Celestynów

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Otwocku Sp. z o.o.

Pogorzel, ul. Świerkowa 31

05-430 Celestynów

50,36 pkt

10 pkt

30 pkt

 

90,36 pkt

 

 

 

2.

 

„ZYKO-DRÓG” Sp. z o.o.

ul. Żelazna 3

26-600 Radom

60 pkt

10 pkt

30 pkt

100 pkt

 

3.

 

„FAL-BRUK” Sp. z o.o. Sp.k

ul. Sarabandy 42

02-868 Warszawa

 

54,27 pkt

10 pkt

30 pkt

94,27 pkt

4.

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Drogowych w Grójcu Sp. z o.o.

ul. Asfaltowa 2

05-604 Jasieniec

48,69 pkt

10 pkt

30 pkt

88,69 pkt

Liczba Wykonawców wykluczonych – 0

Liczba ofert odrzuconych - 0

            Zamawiający dokonał badania i oceny wszystkich złożonych ofert. Stwierdzono, że żaden z Wykonawców nie podlega wykluczeniu z postępowania i żadna z ofert nie podlega odrzuceniu. Ze względu na to, że kryteriami wyboru oferty najkorzystniejszej była cena za wykonanie robót o znaczeniu - 60%       (60 pkt),  doświadczenie kierownika budowy w branży drogowej – 10 % (10 pkt) oraz okres gwarancji –  30 % (30 pkt) jako najkorzystniejsza została  wybrana oferty nr 2 złożona przez:

 

„ZYKO-DRÓG” Sp. z o.o.

ul. Żelazna 3

26-600 Radom

Oferta w/w Wykonawcy otrzymała łącznie 100 pkt.

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień Publicznych, umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia zostanie zawarta nie wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty pocztą i drogą elektroniczną.

Pouczenie

Zgodnie z art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Wykonawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej  w terminie określonym w przepisach art. 182 ust 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Szczegółowy tryb składania odwołań reguluje Dział VI „Środki ochrony prawnej” ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2018 r., poz. 1986 ze zm.).

 

Burmistrz

/......................./

Dariusz Gwiazda

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - „Budowa drogi gminnej nr 54 we wsi Kośmin"
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Iwona Kowalska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.07.2019 11:11

Rejestr zmian dokumentu

pokaż