INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - „Tłuczniowanie dróg w ramach zadań funduszu sołeckiego"

WI.271.21.2019.KOI                                                                           Grójec, dn. 8 lipca 2019 r.

 

INFORMACJA O  WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Na podstawie art.  92 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) Zamawiający – Burmistrz Gminy i Miasta  Grójec z siedzibą przy   ul. J. Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec informuje o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Tłuczniowanie dróg w ramach zadań funduszu sołeckiego”.

W terminie składania ofert tj. do dnia 28 czerwca 2019 r. do godz. 12:00 wpłynęły 3 oferty.

Streszczenie oceny i porównania ofert

Nr oferty

Wykonawca

Liczba punktów w kryterium „Cena”

za 1 m2 nawierzchni tłuczniowej

 

max. 60 pkt

Liczba punktów w kryterium „Doświadczenie kierownika budowy w branży drogowej”

max. 10 pkt

Liczba punktów w kryterium „Okres gwarancji”

 

max. 30 pkt

Łączna liczba punktów

1.

Konsorcjum firm:

F.H.U. „BRUK-BUD”

Piotr Skoczek

Pogorzel, ul. Świerkowa 31

05-430 Celestynów

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Otwocku Sp. z o.o.

Pogorzel, ul. Świerkowa 31

05-430 Celestynów

55,62 pkt

10 pkt

30 pkt

 

95,62 pkt

 

 

 

2.

 

Firma Wielobranżowa

„DE-SO” Stanisław Sowiński

Dębnowola 71

05-660 Warka

60 pkt

10 pkt

20 pkt

90  pkt

 

3.

 

ZYKO-DRÓG” Sp. z o.o.

ul. Żelazna 3

26-600 Radom

 

56,53 pkt

10 pkt

10 pkt

76,53  pkt

Liczba Wykonawców wykluczonych – 0

Liczba ofert odrzuconych - 0

 

            Zamawiający dokonał badania i oceny wszystkich złożonych ofert. Stwierdzono, że żaden z Wykonawców nie podlega wykluczeniu z postępowania i żadna z ofert nie podlega odrzuceniu. Ze względu na to, że kryteriami wyboru oferty najkorzystniejszej była cena (za 1 m2 nawierzchni tłuczniowej) za wykonanie robót o znaczeniu - 60%  (60 pkt),  doświadczenie kierownika budowy w branży drogowej – 10 % (10 pkt) oraz okres gwarancji – 30 % (30 pkt) jako najkorzystniejsza została  wybrana oferta nr 1 złożona przez:

Konsorcjum firm:

F.H.U. „BRUK-BUD”

Piotr Skoczek

Pogorzel, ul. Świerkowa 31

05-430 Celestynów

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Otwocku Sp. z o.o.

Pogorzel, ul. Świerkowa 31

05-430 Celestynów

 

Oferta w/w Wykonawcy otrzymała łącznie 95,62 pkt.

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień Publicznych, umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia zostanie zawarta nie wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty pocztą i drogą elektroniczną.

 

Pouczenie

Zgodnie z art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Wykonawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej  w terminie określonym w przepisach art. 182 ust 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Szczegółowy tryb składania odwołań reguluje Dział VI „Środki ochrony prawnej” ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2018 r., poz. 1986 ze zm.).

 

Burmistrz

/......................./

Dariusz Gwiazda

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - „Tłuczniowanie dróg w ramach zadań funduszu sołeckiego"
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Iwona Kowalska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.07.2019 15:20

Rejestr zmian dokumentu

pokaż