Znak sprawy: OSP/P/1/2019                                                                   Grójec, 12.07.2019 r.

 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Grójcu

ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania pn:

 Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Grójec ”

 

 1. Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Grójec z dokumentami niezbędnymi do jego rejestracji.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z minimalnymi parametrami technicznymi został określony w załączniku nr 3 do SIWZ. Wypełnione tabele z załącznika nr 3 do SIWZ stanowią część oferty.

 

 1. Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Zamawiający nie przewiduje zamówień  o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.

 

 1. Główny kod CPV: 34144210-3 – wozy strażackie

 

 1. Okres, w którym realizowane będzie zamówienie:

Termin realizacji: 30 listopada 2019 r.

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu:

Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Zamawiający nie stawia warunku.

 

Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Zamawiający nie stawia warunku.

 

Zdolność techniczna lub zawodowa

Zamawiający nie stawia warunku.

 

 1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp:
 1. do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, zgodne z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu,
 2. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
 3. wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

 

 1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć uzupełniony załącznik nr 3 stanowiący potwierdzenie, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia minimalne parametry techniczno-użytkowe dla średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

 

 1. Inne dokumenty:
 1. formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ
 2. pełnomocnictwo do podpisania oferty – jeśli dotyczy
 3. informacja o podmiocie wspólnym – jeśli dotyczy załącznik nr 6 do SIWZ

 

 1. Informacje na temat wadium:

Zamawiający nie żąda wniesienia przez wykonawców wadium.

 

 1. Kryteria oceny ofert:

       Cena  – 60 %

Okres gwarancji  – 30 %

Wielkość zbiornika wody – 10%

 

 1. Zmiana umowy. Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie:

 1. zmiany stawki podatku VAT
 2. inne możliwości i warunki zmiany umowy zostały zawarte we wzorze umowy – stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

 

 1. Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data:, godzina: 22.07.2019 r. 12:00, Urząd Gminy  i Miasta Grójec, ul. Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec, Sekretariat pokój nr 22.

 

 1. Otwarcie ofert:

Data: 22.07.2019 r., godzina: 12:15, Urząd Gminy i Miasta Grójec, ul. Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec, Sala konferencyjna.

 

 1. Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

 1. Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 1. Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami:

Michał Maroszek – tel. 691 829 798; email: michal.maroszek998onet.pl, ospgrojec@onet.pl

Iwona Kowalska, Tel. 48 664 30 91 wew. 55 e-mail: i.kowalska @grojecmiasto.pl

 

 1. Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.przetargi.gminagrojec.pl

 

 1. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Ochotnicza Straż Pożarna w Grójcu ul. Szpitalna 12, 05-600 Grójec.

 

 1. Termin umieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych - numer ogłoszenia: 573193-N-2019; data zamieszczenia: 12.07.2019 r.

 

                                                                                                                    Prezes OSP

................................................

Sławomir Maroszek                                                                                                         

 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn: "Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Grójec".
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Iwona Kowalska
Data publikacji:12.07.2019 12:22
Informację aktualizował:Iwona Kowalska
Data aktualizacji:12.07.2019 12:22