Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Grójec"".

Znak sprawy: WI.271.23.2019.KOI                                                           Grójec, 31.07.2019 r.

 

Burmistrz Gminy i Miasta w Grójcu

ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania pn:

 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Grójec”.

 1. Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Zakres zamówienia obejmuje:

1)    Odbieranie poniższych rodzajów odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Grójec poprzez odbieranie następujących frakcji odpadów selektywnie zebranych:

a)    papier i tekturę (w tym opakowania, gazety, czasopisma, itd.);

b)    szkło, w tym szkło bezbarwne oraz szkło kolorowe;

c)    tworzywa sztuczne;

d)    opakowania wielomateriałowe;

e)    metale;

z zastrzeżeniem, że odpady wymienione w literze c), d) oraz e) mogą być zbierane łącznie w jednym pojemniku lub worku;

f)     odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji;

g)    odpadów zielonych z zastrzeżeniem, że odpady wymienione w literze f oraz g mogą być zbierane łącznie w jednym pojemniku lub worku;

h)    niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych - (w przypadku prowadzenia zbiórki selektywnej pozostałości po segregacji odpadów – nazwa przyjęta na potrzeby zamówienia);

i)     zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

j)     meble i inne odpady wielkogabarytowe.

 

2)    Przekazywanie zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych zbieranych łącznie z odpadami komunalnymi ulegającymi biodegradacji, w tym odpadami opakowaniowymi ulegającymi biodegradacji oraz pozostałości z sortowania odpadów przeznaczonych do składowania bezpośrednio do (RIPOK) zlokalizowanej w Regionie Południowym  do którego należy Gmina Grójec.

3)    Przekazywania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, o których mowa rozdziale I, pkt. 1, ppkt 1, litera a, b, c, d, e, i, j bezpośrednio lub za pośrednictwem innego zbierającego odpady do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

4)    Prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości (w tym harmonogramy i sprawozdania),

5)    Dostarczenie na własny koszt na każdą nieruchomość zamieszkałą na terenie Gminy Grójec pojemników o odpowiedniej wielkości, kolorze itp.

Wykonawca z Zamawiającym ustali ilość i pojemność pojemników niezbędnych do odbioru odpadów komunalnych zmieszanych w poszczególnych nieruchomościach oraz ilość pojemników na odpady segregowane w poszczególnych nieruchomościach zabudowy wielorodzinnej uwzględniając liczbę osób przypadających na pojemnik :

•      do 3 osób – pojemnik 120 litrów

•      3 - 6 osób – pojemnik 240 litrów

•      do 25 osób – 1 szt. pojemnika 1100 litrów

•      do 50 osób – 2 szt. pojemnika 1100 litrów

•      do 100 osób – 4 sztuki pojemnika 1100 litrów

•      powyżej 100 osób – odpowiednio do liczby osób przypadających na jedną altanę śmietnikową/punkt gromadzenia odpadów.

 

6)    Dostarczanie na własny koszt na każdą nieruchomość zamieszkałą, których właściciele zgłosili selektywną zbiórkę odpadów - worków do odbioru selektywnie zebranych odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej z terenu Gminy Grójec, prowadzących selektywną zbiórkę odpadów poprzez wymianę pusty za pełny w momencie wykonywania odbioru ww. odpadów przez cały czas obowiązywania umowy.

Szczegółowe wymagania stawiane Wykonawcy odbierającemu odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz sposób ich realizacji zostały opisane w załączniku nr 2 do SIWZ (rozdział II Opisu przedmiotu zamówienia).

 1. Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień .

 1. Główny kod CPV: 900000-7; Usługi usuwania odpadów
 2. Okres, w którym realizowane będzie zamówienie:

Zamówienie będzie realizowane w okresie od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

 1. Warunki udziału w postępowaniu:

Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

 - Wykonawca powinien być wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o ile wymóg taki wynika z odrębnych przepisów, lub do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym posiada siedzibę, określonych w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE, lub spełniać inne wymogi określone w tym załączniku.

Powyższe dotyczy przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą.

- Wykonawca powinien posiadać wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Związek Międzygminny NATURA z siedzibą w Grójcu lub Burmistrza Gminy i Miasta Grójec, zgodnie z wymogami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz.1454, z późn. zm.).

- Wykonawca powinien posiadać nadany numer rejestrowy w rejestrze podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarującymi odpadami, o których mowa w art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2019 r. poz. 701, z późn.zm).

- Wykonawca powinien posiadać zezwolenie na zbieranie odpadów, o którym mowa w art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2019 r. poz. 701, z późn.zm);

Sytuacja finansowa lub ekonomiczna:

Wykonawca ma wykazać, że posiada:

- środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie najmniejszej niż 300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych);

- ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na jedno lub wszystkie zdarzenia, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych).

Zdolność techniczna lub zawodowa:

 1. Wykonawca powinien udokumentować wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 2 (dwóch) usług odbioru i przekazania do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych, wykonanych lub wykonywanych na rzecz właścicieli lub posiadaczy nieruchomości w sposób ciągły, każda przez okres minimum 12 miesięcy i każda o masie łącznej co najmniej 5.000 Mg.
 2. Wykonawca powinien dysponować bazą magazynowo-transportową, spełniającą wymagania określone w § 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122), której szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 2 do SIWZ.
 3. Wykonawca powinien dysponować:

a)  co najmniej trzema pojazdami przystosowanymi do odbioru i transportu odpadów selektywnie zebranych odpadów komunalnych tzw. suchych;

b)  co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania odpadów komunalnych;

c)  co najmniej dwoma pojazdami do odbioru odpadów bez funkcji kom paktującej;

- których szczegółowy opis wymagań znajduje się w załączniku nr 2 do SIWZ.

 1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez wykonawcę w postępowaniu w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia:
 1. Wykonawca na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w Rozdziale III SIWZ, składa wraz z ofertą Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ),
 2. odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
 3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ,
 4. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
 5. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, ze wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami i grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
 6. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
 7. odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
 8. oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
 9. oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

VII.Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu:

 1. dokument potwierdzający aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Związek Międzygminny NATURA z siedzibą w Grójcu lub Burmistrza Gminy i Miasta Grójec, zgodnie z wymogami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz.1454, z późn. zm.);
 2. zawiadomienie o nadaniu numeru rejestrowego w rejestrze podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarującymi odpadami, o których mowa w art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2019 r. poz. 701, z późn.zm).

Zamawiający zweryfikuje w Bazie Danych o Odpadach (BDO) czy zakres wpisu obejmuje transport odpadów komunalnych objętych zamówieniem (Dział VII Rejestru).

 1. dokument potwierdzający posiadanie przez Wykonawcę zezwolenia na zbieranie odpadów, o którym mowa w art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2019 r. poz. 701, z późn.zm);
 2. wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie; (Załącznik nr 6 do SIWZ);

przy czym dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

 1. wykaz sprzętu dostępnego wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami – wykaz sprzętu (Załącznik nr 7 do SIWZ);
 2. wykaz wyposażenia bazy magazynowo-transportowej wraz z informacją o podstawie dysponowania tą bazą przez Wykonawcę, jak również oświadczenie Wykonawcy o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie przez Zamawiającego / inne właściwe organy kontroli bazy magazynowo-transportowej, z uwagi na fakt, że przedmiot zamówienia obejmuje usługi o złożonym charakterze, jak również z uwagi na fakt, że zachodzi szczególnie uzasadniony przypadek w odniesieniu do usług o szczególnym charakterze (Załącznik nr 8 do SIWZ);
 3. dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
 4. informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych powyżej przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdzi spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

 1. Inne dokumenty:
 1. formularz oferty - załącznik nr 1 do SIWZ
 2. pełnomocnictwo do podpisania oferty – jeśli dotyczy

IX. Informacje na temat wadium:

Zamawiający żąda wniesienia przez wykonawców wadium w wysokości 50 000,00zł w formie przewidzianej ustawą Pzp.

W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu wpłaty można dokonać przelewem na rachunek bankowy: Bank Pekao S.A.  47 1240 5703 1111 0000 4899 2268 z adnotacją: Wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Grójec” znak WI.271.23.2019.KOI.

 1. Kryteria oceny ofert:
  Cena  – 60 %

Czas reakcji na reklamację – 40 %
 

 1. Zmiana umowy. Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w sytuacji gdy dotyczą one:

 1. zmiany stawki podatku (VAT) na usługi będące przedmiotem zamówienia – w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT. Wówczas wynagrodzenie umowne brutto ulegnie modyfikacji proporcjonalnie do tej zmiany;
 2. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych;
 3. zmian powszechnie obowiązujących przepisów mających zastosowanie do realizacji zamówienia,

- jeśli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

 1. Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 9 września 2019 r. godzina 10:00.

przy użyciu miniPortalu (nr identyfikacyjny postępowania: 31c1f063-d7c3-4b8a-9c2a-f8092c7b43a4)

 1. Otwarcie ofert:

Data: 9 września 2019 r., godzina: 12:00, Urząd Gminyi Miasta Grójec, ul. Piłsudskiego 47,05-600 Grójec, Sala konferencyjna.

 1. Termin związania ofertą: okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert).
 2. Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 3. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:

Jolanta Stykowska, tel. 503 100 513,email: j.stykowska@grojecmiasto.pl

Iwona Kowalska, tel. 48 664 30 91 wew. 55, e-mail: i.kowalska @grojecmiasto.pl

 1. Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.przetargi.gminagrojec.pl
 2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy i Miasta Grójec, ul. Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec, pok. nr 8.
 3. Termin przekazania ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej:

- 31 lipca 2019 r.

- nr referencyjny w systemie TED: 2019-107610

                                                                                                              Burmistrz

……………………………
              Dariusz Gwiazda

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Grójec"".
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Iwona Kowalska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:31.07.2019 11:48