Znak sprawy: 1/PN-DD/1/08/2019                                                     Grójec,1sierpnia 2019 r.

 

Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych

Gminy Grójec

ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania pn:

 „Dowożenie i odwożenie dzieci uczęszczających do szkół prowadzonych przez Gminę Grójec”.

 1. Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dowożenie i odwożenie uczniów uczęszczających
do Publicznych Szkół Podstawowych Nr 1, Nr 2, Nr 3 w Grójcu oraz do PSP w Bikówku, Lesznowoli i Częstoniewie w latach szkolnych 2019/2020; 2020/2021 oraz  2021/2022, w ramach przewozów regularnych specjalnych lub przewozów regularnych (na podstawie biletów miesięcznych w krajowym transporcie drogowym osób, na zasadach określonych w załączniku nr 1 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia).

 1. Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Zamawiający nie przewiduje takiej możliwości.

 1. Główny kod CPV: 60112000-6; Usługi w zakresie publicznego transportu
 2. Okres, w którym realizowane będzie zamówienie:

Od 2 września 2019 r. do 30 czerwca 2022 r.

 1. Warunki udziału w postępowaniu:

Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Wykonawca musi posiadać aktualne zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych oraz regularnych specjalnych osób w krajowym transporcie drogowym, wydane zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 58 ze zm.), w ramach linii regularnych obejmujące trasy wskazane w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 600.000,00 (sześćset tysięcy) złotych.

Zdolność techniczna lub zawodowa

 1. Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie minimum jedną (u jednego Zamawiającego) usługę polegającą na przewozie uczniów do szkół o wartości co najmniej 200.000,00 (dwieście tysięcy) złotych brutto i trwającą przez nieprzerwany okres co najmniej 12 miesięcy. Jeżeli Wykonawca wykaże usługę wykonywaną (w trakcie realizacji), to okres wykonanej (zrealizowanej) usługi na dzień składania ofert musi wynosić co najmniej 12 miesięcy.
 2. Wykonawca musi dysponować minimum 6 (sześcioma) kierowcami, którzy będą skierowani do realizacji zamówienia, posiadającymi:

-  prawo jazdy co najmniej kat. D,

- świadectwo kwalifikacji zawodowej wymagane prawem do kierowania pojazdami wyszczególnionymi w ofercie lub inny dokument uprawniający do przewozu osób,

- 3 letni staż pracy w charakterze kierowcy autobusu;

 1. Wykonawca musi dysponować co najmniej 6 (sześcioma) autobusami, które będą przeznaczone do realizacji przedmiotu zamówienia, spełniającymi warunki dopuszczenia do ruchu, posiadającymi:  -  aktualny przegląd techniczny,

-  minimum 70 miejsc (wraz z miejscami stojącymi).

 

 1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp:

Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, zgodne z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu.

 1. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,
  o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie
  o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa
  w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

 

 1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu:

 

 1. aktualne zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych oraz regularnych specjalnych osób w krajowym transporcie drogowym, wydane zgodnie z ustawą z dnia
  6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 58 ze zm.),
  w ramach linii regularnych obejmujące trasy wskazane Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ - na potwierdzenie warunku określonego
  w Części V pkt 2 ppkt 1 SIWZ;

 2. polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 600.000,00 (sześćset tysięcy) złotych - na potwierdzenie spełniania warunku określonego w Części V pkt 2 ppkt 2 SIWZ;

 1. wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń ciągłych również wykonywanych,
   w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane,
  a w przypadku świadczeń ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny
  o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy, w przypadku świadczeń ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, sporządzony zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ – na potwierdzenie spełniania warunku określonego w Części V pkt 2 ppkt 3 lit. a.
 2. wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich uprawnień i doświadczenia oraz informacją
  o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzony zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ – na potwierdzenie spełniania warunku określonego w Części V pkt 2 ppkt 3 lit. b.
 3. wykaz oraz opis autokarów dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego z podaniem marki, ilości pasażerów, roku produkcji wraz z informacją
  o podstawie do dysponowania tymi autokarami, sporządzony zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ – na potwierdzenie spełniania warunku określonego w Części V pkt 2 ppkt 3 lit. c.
 4. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego,
  że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż
  3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
 5. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz
  z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
 6. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji -
  w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

 

 1. Inne dokumenty:
 1. formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ
 2. pełnomocnictwo do podpisania oferty – jeśli dotyczy

 

 1. Informacje na temat wadium:

Zamawiający nie żąda wniesienia przez wykonawców wadium.

 1. Kryteria oceny ofert:
  Cena  – 60 %

      Serwis – czas na podstawienie pojazdu zastępczego – 40 %

 1. Zmiana umowy. Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej umowy
w przypadku:

 1. w przypadku zmiany obowiązujących przepisów regulujących zakres umowy, dotyczących w szczególności systemu oświaty, transportu drogowego, publicznego transportu zbiorowego,
 2. zmiany przebiegu linii komunikacyjnych i rozkładu jazdy,
 3. zmiany liczby dowożonych uczniów - zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto określona w § 4 ust. 1 umowy,
 4. określonym w § 4 ust. 8 umowy – zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto określona w § 4 ust. 1 umowy.

 

 1. Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data:, godzina: 12.08.2019 r. 12:00, Urząd Gminy  i Miasta Grójec, ul. Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec, Sekretariat pokój nr 22.
 2. Otwarcie ofert:

Data: 12.08.2019 r., godzina: 12:15, Urząd Gminy i Miasta Grójec, ul. Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec, Sala konferencyjna.

 

 1. Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
 2. Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 3. Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami:

- Tadeusz Naduk: tel. 603 518 841, email: zapo@grojecmiasto.pl

- Agnieszka Stolarska: email:  administracja.zapo@grojecmiasto.pl

Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych

05-600 Grójec

ul. Laskowa 8

tel/fax: 48 664-21-67

e-mail:zapo@grojecmiasto.pl

 1. Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.przetargi.gminagrojec.pl
 2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy i Miasta Grójec, pok. nr 8.
 3. Termin umieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych - numer ogłoszenia: 581317-N-2019; data zamieszczenia: 1.08.2019 r.

                                                                                                           Dyrektor ZAPO

……………………………………..

Tadeusz Naduk
             
 

 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn: "Dowożenie i odwożenie dzieci uczęszczających do szkół prowadzonych przez Gminę Grójec"
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Iwona Kowalska
Data publikacji:01.08.2019 14:46
Informację aktualizował:Iwona Kowalska
Data aktualizacji:05.08.2019 08:38