INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - "Dowożenie i odwożenie dzieci uczęszczających do szkół prowadzonych przez Gminę Grójec"

1/PN-DD/1/08/2019                                                                                  Grójec, dn. 12.08.2019 r.

 

Informacja z otwarcia ofert
 

Zamawiający Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych Gminy Grójec działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia   29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U z 2018 r. poz 1986 ze zm.) zamieszcza informację  z otwarcia ofert złożonych w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dowożenie i odwożenie dzieci uczęszczających do szkół prowadzonych przez Gminę Grójec”.

l.p.

Wykonawca

Łączna cena brutto

Serwis – czas podstawienia pojazdu zastępczego

Warunki płatności

1.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Grójcu Sp. z o.o.

ul. Laskowa 26

05-600 Grójec

540.960,00 zł

do 10 minut

 

do 14 dni od dnia otrzymania faktury

 

 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia wynosi: 475.000,00 zł brutto  

Termin wykonania zamówienia: od 2 września  2019 r. do 30 czerwca 2022 r.

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) Wykonawcy w terminie 3 dni od zamieszczenia powyższych informacji na stronie internetowej przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Oświadczenie musi być złożone w oryginale. 

Oświadczenie należy  złożyć w siedzibie – Urzędu Gminy  i Miasta Grójec, ul. Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec – Biuro Obsługi Interesanta.

 

Wzór oświadczenia w załączeniu.

Dyrektor ZAPO

.................................

Tadeusz Naduk

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - "Dowożenie i odwożenie dzieci uczęszczających do szkół prowadzonych przez Gminę Grójec"
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Iwona Kowalska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.08.2019 14:38