Znak sprawy: WI.271.24.2019.KOI                                                           Grójec, 13.08.2019 r.

 

Burmistrz Gminy i Miasta w Grójcu

ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania pn:

 Dostawa i montaż hali pneumatycznej nad istniejącym boiskiem przy Publicznej Szkole Podstawowej

Nr 1 w Grójcu”.

 

 1. Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego:

W formule „zaprojektuj i wybuduj”: dostawy i montażu hali pneumatycznej nad istniejącym boiskiem przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Grójcu wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej i uzyskaniem pozwolenia na budowę.

W ramach przedmiotu zamówienia należy zaprojektować, uzyskać pozwolenie na budowę oraz dostarczyć i dokonać montażu hali pneumatycznej  o wymiarach (30 x 62 m) nad boiskiem przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1  w Grójcu. Oprócz tego należy wykonać: centralę nadmuchową, magazyn na halę oraz  przyłącza: gazowe, wodno-kanalizacyjne i elektryczne.

Szczegółowy przedmiot zamówienia określono w Programie Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.

 1. Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.

 1. Główny kod CPV: 45230000-0 - budowa obiektów sportowych;
 2. Okres, w którym realizowane będzie zamówienie:

data zakończenia: 30 września 2020 r.

 1. Warunki udziału w postępowaniu:

Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Zamawiający nie stawia warunku.

Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Wykonawca ma wykazać, że posiada:

-  Wykonawca ma wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 400 000,00 zł.

Zdolność techniczna lub zawodowa

a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie przynajmniej 2 zamówienia na roboty budowlane, polegające na dostawie i montażu hal pneumatycznych o wymiarach zbliżonych do przedmiotu niniejszego zamówienia, wyposażonych w niezbędne elementy tj. system powłok, system grzewczo-nadmuchowy, system kotew, kontener techniczny, o wartości minimum 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) brutto  każde zamówienie,

b) Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że osoby, które będą skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi, posiadały kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, wykształcenie i doświadczenie niezbędne do wykonywania zamówienia a także wykonywały czynności wyznaczone przez Zamawiającego, w zakresie co najmniej - jeden Kierownik Robót posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń.

 1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp:
 1. do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, zgodne z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu,
 2. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
 3. wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

 

 1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu:

 

1) wykaz robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty – na potwierdzenie spełniania warunku określonego w rozdziale V pkt 2 ppkt 3 lit. a SIWZ, stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ;

2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - – na potwierdzenie spełniania warunku określonego w rozdziale V pkt 2 ppkt  3 lit. b SIWZ, stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ;

3) informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

 

 1. Inne dokumenty:
 1. formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ
 2. pełnomocnictwo do podpisania oferty – jeśli dotyczy
 3. informacja o podmiocie wspólnym – jeśli dotyczy

 

 1. Informacje na temat wadium:

Zamawiający żąda wniesienia przez wykonawców wadium w wysokości 15 000,00zł w formie przewidzianej ustawą Pzp.

W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego Bank Pekao S.A.  47 1240 5703 1111 0000 4899 2268 z adnotacją: Wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę i montaż hali pneumatycznej nad istniejącym boiskiem przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Grójcu” znak WI.271.24.2019.KOI. Kserokopię dowodu dokonania przelewu należy dołączyć do oferty.

 1. Kryteria oceny ofert:
  Cena  – 60 %

Okres gwarancji – 40%

 1. Zmiana umowy. Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Zamawiający przewiduje zmiany zawartej umowy, które szczegółowo zostały opisane w § 14 wzoru umowy - stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ, zgodnie z którym:

Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której

dokonano wyboru wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2.

Zgodnie z art. 144 Prawa zamówień publicznych Zamawiający przewiduje zmiany zawartej

umowy dotyczące:

1) terminu realizacji zamówienia w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności:

 1. Wystąpienia warunków pogodowych uniemożliwiających, ze względów

technologicznych prowadzenie robót, pomimo dołożenia przez Wykonawcę wszelkich starań aby roboty mogły zostać zrealizowane przez okres dłuższy niż 3 dni, z zastrzeżeniem, iż okres wydłużenia terminu realizacji nie może być dłuższy niż okres trwania wyżej wymienionych warunków pogodowych powodujących brak możliwości prowadzenia robót,

 1. wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących

po stronie Zamawiającego,

 1. działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron,
 2. w razie konieczności działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć,
 3. w razie zaistnienia zdarzeń niezależnych od Stron, po dacie zawarcia umowy, o charakterze działania siły wyższej, za które uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu umowy, a których strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie Przedmiotu umowy w sposób należyty,
 4. wystąpienia robót dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym lub robót zamiennych,

2) osoby pełniącej funkcje kierownika budowy w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności:

 1. nie wykonywania lub nienależytego wykonywania swoich obowiązków wynikających z umowy,                           
 2. śmierci, choroby trwającej dłużej niż 5 dni lub innych zdarzeń losowych,
 1. w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Stron zaistniałych po dacie zawarcia umowy,
 2. podwykonawców w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności:
 1. zmiana podwykonawcy - musi być zaakceptowana przez Zamawiającego,
 2. zmiana zakresu powierzonych prac.

 

 1. Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data:, godzina: 27 sierpnia 2019 r. 12:00, Urząd Gminy  i Miasta Grójec, ul. Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec, Sekretariat pokój nr 22.
 2. Otwarcie ofert:

Data: 27 sierpnia 2019 r., godzina: 12:15, Urząd Gminy i Miasta Grójec, ul. Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec, Sala konferencyjna.

 1. Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
 2. Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 3. Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami:

Iwona Kowalska, tel. 48 664 30 91 wew. 55 e-mail: i.kowalska @grojecmiasto.pl

Marek Gora, tel. 48 664 30 91 wew. 34; email: m.gora@grojecmiasto.pl

 1. Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.przetargi.gminagrojec.pl
 2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy i Miasta Grójec, pok. nr 8.
 3. Termin umieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych - numer ogłoszenia:  585631 -N-2019; data zamieszczenia: 13.08.2019 r.

                                                                                                           Burmistrz

/………………………………../
            Dariusz Gwiazda

 

 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn: "Dostawa i montaż hali pneumatycznej nad istniejącym boiskiem przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Grójcu"
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Iwona Kowalska
Data publikacji:13.08.2019 09:56
Informację aktualizował:Iwona Kowalska
Data aktualizacji:13.08.2019 09:56