INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - "Dowożenie i odwożenie dzieci uczęszczających do szkół prowadzonych przez Gminę Grójec"

1/PN-DD/1/08/2019                                                                                  Grójec, dn. 13 sierpnia 2019 r.

                                             

INFORMACJA O  WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
 

Na podstawie art.  92 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) Zamawiający – Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych Gminy Grójec z siedzibą przy ul. Laskowej 8, 05-600 Grójec informuje o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Dowożenie i odwożenie dzieci uczęszczających do szkół  prowadzonych przez Gminę Grójec”.

W terminie składania ofert tj. do dnia 12 sierpnia 2019 r. do godz. 12:00 wpłynęła 1 oferta.

Streszczenie oceny i porównania ofert

l.p.

Wykonawca

Łączna cena brutto

 

max. 60 pkt

Serwis – czas podstawienia pojazdu zastępczego

max. 40 pkt

Łączna liczba punktów

 

1.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Grójcu Sp. z o.o.

ul. Laskowa 26

05-600 Grójec

 

60 pkt

 

40 pkt

 

100 pkt

Liczba Wykonawców wykluczonych – 0

Liczba ofert odrzuconych - 0

            Zamawiający dokonał badania i oceny wszystkich złożonej oferty. Stwierdzono, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania i oferta nie podlega odrzuceniu. Ze względu na to, że kryteriami wyboru oferty najkorzystniejszej była cena - 60%  (60 pkt),  serwis – czas podstawienia pojazdu zastępczego – 40 % (40 pkt) jako najkorzystniejsza została  wybrana oferta nr 1 złożona przez:

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Grójcu Sp. z o.o.

ul. Laskowa 26

05-600 Grójec

Oferta w/w Wykonawcy otrzymała łącznie 100 pkt.

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień Publicznych, umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia zostanie zawarta nie wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty pocztą i drogą elektroniczną.

Pouczenie

Zgodnie z art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Wykonawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej  w terminie określonym w przepisach art. 182 ust 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Szczegółowy tryb składania odwołań reguluje Dział VI „Środki ochrony prawnej” ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2018 r., poz. 1986 ze zm.).

 

Dyrektor ZAPO

/...................................../

Tadeusz Naduk

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - "Dowożenie i odwożenie dzieci uczęszczających do szkół prowadzonych przez Gminę Grójec"
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Iwona Kowalska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:13.08.2019 13:26

Rejestr zmian dokumentu

pokaż