ZGK - nabór na wolne stanowisko pracy inspektora w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Grójcu

Dyrektor
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grójcu
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy inspektora w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Grójcu
al. Niepodległości 9, 05-600 Grójec

 

 1. Wymagania niezbędne:
  • spełnienie wymogów określonych w art.6 ust.1 i ust.3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz.1260 ) określonych dla stanowisk urzędniczych,
  • znajomość ustawy z zakresu wykonywanych obowiązków, a w szczególności:
   ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych    (Dz.U. z 2018 r. poz. 1260),
   ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego  (t.j. Dz. U.
   z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.),
   ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. z 2017 r. poz.2077
   z poźn. zm.),
   ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - prawo zamówień publicznych  ( Dz.U. 2018 r  poz. 1986
   z poźn.zm.),
   ustawa z dnia 29 grudnia 2017r. (Dz.U. z 2017r. poz.2477),
   rozporządzenie w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych,
   ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1990 r. Nr 16 poz. 95),
   rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz   
   instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
  • samodzielność, dyspozycyjność,
  • umiejętność pracy w zespole i w warunkach stresu,
  • wykształcenie :
   wyższe administracyjne
  •  staż pracy:
   2 lata w tym minimum 1 rok zatrudnienia przy udzielaniu zamówień publicznych w administracji samorządowej
   zatrudnienie od  9 września 2019 roku.
 2. Wymagania dodatkowe:
  • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
  • znajomość obsługi komputera i oprogramowania Microsoft Office,
  • praktyczna znajomość problematyki zamówień publicznych oraz finansów publicznych,
  • umiejętność interpretacji aktów prawnych, sporządzanie dokumentacji,
  • wysoka kultura osobista, komunikatywność,
  • staż pracy na podobnym stanowisku.
 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  • prowadzenie sekretariatu,
  • windykacja należności czynszowych,
  • zamówienia publiczne,
  • współpraca z kuratorem sądowym,
  • prowadzenie składnicy archiwalnej.
 4. Warunki pracy:
  • pełny wymiar czasu pracy,
  • wynagrodzenie – umowa o pracę,
  • praca biurowa ,
  • praca przy komputerze nie wymagająca wysiłku fizycznego, oświetlenie naturalne i sztuczne,
  • zatrudnienie po spełnieniu formalności na okres 3 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej dla osób, które nie były zatrudnione w jednostce samorządowej z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas określony lub nieokreślony.
 5. Informacja dodatkowa:
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia 6% wskaźnik
  zatrudnienia osób niepełnosprawnych w  Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Grójcu  nie
  został osiągnięty.
 1. Wymagane dokumenty:
  •  życiorys z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
  •  list motywacyjny,
  • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
  • wypełniony kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie, którego
   wzór ustalony został rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28
   maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji
   w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt
   osobowych  (Dz.U. z 2017 r. poz.894),
  • kserokopie świadectw pracy dokumentujących posiadany staż pracy oraz
   w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie o pozostawaniu
   w stosunku pracy z zakresem obowiązków,
  • własnoręcznie podpisane oświadczenie o braku prawomocnego skazania za umyślne
   przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, w tym za przestępstwo przeciwko
   mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji
   państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów
   lub za umyślne przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgodny na przetwarzanie danych osobowych zgodnie
   z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UR) 2016/679 z dnia 27  
   kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  
   danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
   dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych publ. Dz. Urz. UE l
   Nr 119,  s.1),
  • własnoręcznie podpisane oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na objęcie stanowiska,   
  • własnoręcznie podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych  oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.
 2. Termin i miejsce składania dokumentów:
  Wymagane dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko
  inspektora w Zakładzie Gospodarki Komunalnej”
  można składać do dnia 23 sierpnia 2019 do roku do godziny 15.30,
 • osobiście w Zakładzie Gospodarki Komunalnej  w Grójcu, al. Niepodległości 9,
 • pocztą na adres: Zakład Gospodarki Komunalnej  w Grójcu, al. Niepodległości 9, 05-600   Grójec – decyduje data wpływu do Zakładu.

Oferty, które wpłyną do Zakładu  po terminie nie będą rozpatrywane.
O terminie i miejscu przeprowadzenia naboru kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie lub
telefonicznie.
Postępowanie przy naborze obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowy z wybranymi kandydatami.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej – Biuletyn Informacji Publicznej, www.grojecmiasto.bip.info.pl oraz tablicy ogłoszeń Zakładu Gospodarki  Komunalnej w Grójcu.
Osobami upoważnionymi do kontaktów z kandydatami są:

 1.   Agnieszka Bilska.

                                   

 
DYREKTOR
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Sylwia Pietrasiewicz
 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZGK - nabór na wolne stanowisko pracy inspektora w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Grójcu
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Maciej Półtorak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:13.08.2019 14:08

Rejestr zmian dokumentu

pokaż