Obwieszczenie o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji pn. „Przebudowa wraz z rozbiórką istniejących urządzeń melioracji wodnych – drenowania na terenie działek nr ewid. 167/1, 167/2 i 167/3 położonych w m. Lesznowola, gmina Grójec

BURMISTRZ GMINY I MIASTA GRÓJEC
05-600 Grójec

ul. J. Piłsudskiego 47
 Grójec, dnia 13.08.2019r.
GP.6220.8.2019.BJU  
     
OBWIESZCZENIE WO.0050.168.2019
BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRÓJEC
o wydaniu decyzji

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.2081 z póź. zm.)

informuję
o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji pn. „Przebudowa wraz z rozbiórką istniejących urządzeń melioracji wodnych – drenowania na terenie działek nr ewid. 167/1, 167/2 i 167/3 położonych w m. Lesznowola, gmina Grójec w związku z planowaną budową trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych”. Postępowanie prowadzono na wniosek P. Bartłomieja Turskiego, P. Dariusza Kowalczyka oraz P. Mariusza Kaniosa.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Grójec oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Grójec.

 

 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Dariusz Gwiazda
 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji pn. „Przebudowa wraz z rozbiórką istniejących urządzeń melioracji wodnych – drenowania na terenie działek nr ewid. 167/1, 167/2 i 167/3 położonych w m. Lesznowola, gmina Grójec
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Maciej Półtorak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:13.08.2019 15:03

Rejestr zmian dokumentu

pokaż