Nabór na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Gospodarki Odpadami w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu

Burmistrz
Gminy i Miasta Grójec
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
podinspektora
w Wydziale Gospodarki Odpadami
w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu
ul. Józefa Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec

Kandydatem na wolne stanowisko pracy może być osoba spełniająca wymagania:

 1. Wymagania niezbędne:
 • spełnienie wymogów określonych  w art.6 ust.1 i ust.3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych ( tj. Dz. U. z 2019 poz.1282). określonych dla stanowisk urzędniczych,
 • wykształcenie wyższe ,
 • ma zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • nie była prawomocnie skazana za  przestępstwo popełnione umyślnie,
 • cieszy się nieposzlakowaną opinią,
 • posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
 • doświadczenie w pracy  lub odbyty staż ogółem minimum 3 lata.
 1. Wymagania dodatkowe:
 • dokładność, sumienność, systematyczność,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • komunikatywność i umiejętność łagodzenia napięcia w kontaktach   z interesantami,
 • znajomość przepisów prawa podatkowego a w szczególności: ustawy Ordynacja podatkowa  oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
 • umiejętność sporządzania postanowień i decyzji w postępowaniu administracyjnym,
 • umiejętność pracy w programach komputerowych oraz znajomość pakietu Microsoft Office,
 • podjęcie pracy od 1 grudnia 2019 roku
 1. Zakres zadań wykonywanych  na stanowisku:
 • Prowadzenie ewidencji umów zawartych na odbieranie odpadów  komunalnych od właścicieli nieruchomości.
 • Przyjmowanie, gromadzenie i weryfikacja deklaracji o wysokości opłaty za  gospodarowanie odpadami komunalnymi, stanowiących podstawę wymiaru  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wprowadzanie zawartych w tych deklaracjach informacji do użytkowanego systemu informatycznego.
 •  Kontrola pod względem formalno-prawnym składanych deklaracji oraz prowadzenia czynności sprawdzających w tym dokonywanie korekt z urzędu.
 • Zawiadamianie mieszkańców o zmianie wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, prowadzenie korespondencji oraz komunikacja
  z właścicielami nieruchomości wytwarzającymi odpady komunalne.
 • Prowadzenie postepowań w zakresie wydawania decyzji w sprawach ulg i umorzeń udzielonych na indywidualne wnioski.
 • Sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.
 •  Załatwianie skarg i wniosków mieszkańców dotyczących funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi.  
 • Prowadzenie windykacji i egzekucji należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz współpraca z urzędem skarbowym w zakresie prowadzenia egzekucji administracyjnej.
 • Prowadzenie ewidencji podatkowej i jej aktualizowanie na podstawie składanych deklaracji.
 • Organizowanie kontaktów z instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami oraz organami i mieszkańcami gmin.
 • Inne prace zlecone przez przełożonego służbowego.
 1. Warunki pracy
 • pełny wymiar czasu pracy,
 • praca biurowa, wymagająca wychodzenia w teren, kontaktów z interesantami,
 • zatrudnienie z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony.
 1. Informacja dodatkowa:
 • w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia 6% wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu nie został osiągnięty.
 1. Wymagane dokumenty:
 • list motywacyjny
 • CV /życiorys/
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (oryginały do wglądu),
 • kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów dotyczących stażu pracy            i zatrudnienia,
 • oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego stopień niepełnosprawności, jeżeli kandydat  zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. 2019 poz. 1282 ) ,
 • oświadczenie o treści „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie  udostępnionych
  w dokumentacji rekrutacyjnej innych danych osobowych niż wymienione w art.
  221 § 1 Kodeksu Pracy przez Burmistrza Gminy i Miasta Grójec, w celu postępowania rekrutacyjnego na stanowisko podinspektora”.           
 • zaświadczenie lub oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na objęcie stanowiska,
 • oświadczenie, że osoba nie była prawomocnie skazana za przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.
 1. Termin i miejsce składania dokumentów:
  Wymagane dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na  stanowisko podinspektora w Wydziale Gospodarki Odpadami ”
  z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu do korespondencji można składać do dnia 27 września 2019 roku.
  • z w Urzędzie Gminy i Miasta – Biuro Obsługi Interesanta,
  • pocztą na adres : Urząd Gminy i Miasta w Grójcu ul. Józefa Piłsudskiego 47 05-600 Grójec – decyduje data wpływu do Urzędu  Gminy.
   Oferty, które wpłyną do Urzędu Gminy i Miasta po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej – Biuletyn Informacji Publicznej, www.grojecmiasto.bip.info.pl oraz tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu.

 

 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Dariusz Gwiazda
 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Nabór na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Gospodarki Odpadami w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Maciej Półtorak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.09.2019 15:31