Nabór na wolne stanowisko pracy inspektora w Wydziale Edukacji, Promocji i Spraw Społecznych w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu

Burmistrz
Gminy i Miasta Grójec
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy 
inspektora
w Wydziale Edukacji, Promocji i Spraw Społecznych
w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu
ul. Józefa Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec

1.Wymagania niezbędne:

 • spełnienie wymogów określonych  w art.6 ust.1 i ust.3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku
  o pracownikach samorządowych / Dz. U. 2019 poz. 1282 / określonych dla stanowisk urzędniczych,
 • znajomość ustaw z zakresu wykonywanych obowiązków a w szczególności : o samorządzie gminnym, pracownikach samorządowych, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
  z dn.18.01.2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
 • samodzielność, dyspozycyjność,
 • umiejętność pracy w zespole i w warunkach stresu,
 • minimum 3 letni staż pracy, 
 • wykształcenie wyższe,     
 • bardzo dobra  znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • mile widziana znajomość innego języka obcego,
 • umiejętność pisania i redagowania tekstów o charakterze promocyjnym,
 •  

2.Wymagania dodatkowe:

 •  stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.
 •  znajomość obsługi komputera i oprogramowania Microsoft Office oraz programów graficznych,
 • wysoka kultura osobista, komunikatywność,
 • prawo jazdy kat. B.
 • mile widziana znajomość budowy strony internetowej,
 • podjęcie pracy od  1 grudnia 2019 roku.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • promocja miasta i gminy poprzez :

- fotografowanie imprez i wydarzeń,
- przygotowanie  materiałów promocyjnych,
- zamieszczanie zdjęć i tekstów promocyjnych na stronie Urzędu Gminy i Miasta i mediach  społecznościowych,
- organizacja imprez o charakterze promocyjnym,

 • współpraca z miastami partnerskimi w kraju i za granicą,
 • tworzenie i edytowanie tekstów,
 • kierowanie zapytań ofertowych i prowadzenie zamówień na potrzeby promocji,
 • prowadzenie szkoleń i spotkań w zakresie promocji miasta i gminy,
 • prowadzenie archiwum zdjęć i materiałów promocyjnych,
 • współpraca z przedstawicielami lokalnych mediów oraz jednostek gminy w zakresie tworzenia materiałów promocyjnych.

  
4.Warunki pracy:

 • pełny wymiar czasu pracy,
 • wynagrodzenie stałe,
 • praca biurowa, prowadzenie spraw związanych z działaniami promującymi Gminę Grójec,
 • praca przy komputerze, oświetlenie naturalne i sztuczne, nie wymagająca wysiłku fizycznego,

sporadycznie praca również w terenie, wymagająca sprawności obu rak i nóg,

 • zatrudnienie po spełnieniu formalności na okres 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej dla osób, które nie były zatrudnione w jednostce samorządowej z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas określony lub nieokreślony.

5. Informacja dodatkowa:

 • w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia 6% wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu nie został osiągnięty;

  6. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • CV /życiorys/
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie ,
 •  kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów dotyczących stażu pracy i zatrudnienia,  
 •  oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,  
 •  kserokopia dokumentu potwierdzającego stopień niepełnosprawności, jeżeli kandydat 
 • zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust.2 ustawy z dnia
 • 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych /t.j. Dz.U. 2019 poz.1282/
 • oświadczenie kandydata o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie udostępnionych w dokumentacji rekrutacyjnej innych danych osobowych, niż wymienione w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy, przez Burmistrza Gminy i Miasta Grójec, w celu postepowania rekrutacyjnego na stanowisko  inspektora”.
 • oświadczenie, że osoba nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.

 7. Termin i miejsce składania dokumentów:
      Wymagane dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko inspektora
w Wydziale Edukacji, Promocji i Spraw Społecznych „ z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu do korespondencji ,można składać do dnia       
                                                     27 września 2019 roku
- osobiście w Urzędzie Gminy i Miasta – Biuro Obsługi Interesanta,
- pocztą na adres : Urząd Gminy i Miasta w Grójcu ul. Józefa Piłsudskiego 47
05-600 Grójec – decyduje data wpływu do Urzędu  Gminy.
Oferty, które wpłyną do Urzędu Gminy i Miasta po terminie nie będą rozpatrywane.
Postępowanie przy naborze obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowy
z   wybranymi kandydatami.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej – Biuletyn Informacji Publicznej, www.grojecmiasto.bip.info.pl oraz tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy  i Miasta
w Grójcu.

 

 

 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Dariusz Gwiazda
 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Nabór na wolne stanowisko pracy inspektora w Wydziale Edukacji, Promocji i Spraw Społecznych w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Maciej Półtorak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.09.2019 15:33