OBWIESZCZENIE Nr OR.0050.196.2019 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca - działka nr 275 położona przy ul. Laskowej

BURMISTRZ GMINY I MIASTA
GRÓJEC
05-600 Grójec
ul. J. Piłsudskiego 47
Grójec 16.09.2019r
   
GP.6721.1.2.2019.ID   

                                

OBWIESZCZENIE Nr OR.0050.196.2019

o przystąpieniu do sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca

   Na podstawie art.17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1945 z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późniejszymi zmianami), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Grójcu uchwały Nr X/79/19 z dnia 22 czerwca 2019r., o  przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej w/w projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Obszar objęty zmianą planu obejmuje działkę nr 275 położoną przy ul. Laskowej.

   Zainteresowani mogą zapoznać się z dostępną na tym etapie postępowania dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu ul. Piłsudskiego 47, w pokoju 4.

   Wnioski do projektu wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego i do prognozy oddziaływania na środowisko można składać w terminie 21 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia.

   Wnioski mogą być wnoszone:

  • w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu ul. Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec
    ustnie do protokołu w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu ul. Piłsudskiego 47,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię , nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Gminy i Miasta Grójec.
 

 

 

 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Dariusz Gwiazda
 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OBWIESZCZENIE Nr OR.0050.196.2019 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca - działka nr 275 położona przy ul. Laskowej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Maciej Półtorak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:18.09.2019 11:25

Rejestr zmian dokumentu

pokaż