ZGK - Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu używanego

Ogłoszenie o  przetargu
 na sprzedaż samochodu używanego

 1. Nazwa i siedziba sprzedającego:
  Zakład Gospodarki Komunalnej w Grójcu
  Al. Niepodległości 9
  05 -600 Grójec
  Tel/fax  (048) 664-28-11
    
 2. Przedmiot przetargu:
  Samochód używany
  Marka i typ pojazdu: Renault Master 2.5 DCI
  Nr rejestracyjny WGR 50R9
  Rok produkcji: 2002
  Data ważności badania technicznego: brak
  Data ważności ubezpieczenia kwiecień 2020 rok
  Przebieg : 275 tys.km
    
 3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany pojazd:
  Zakład Gospodarki  Komunalnej w Grójcu  w dni  roboczych, w godzinach 8.00 – 15.00.
    
 4. Tryb przetargu:
  Pisemny przetarg ofertowy
  Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać następujące dane oferenta:
  1. imię i nazwisko lub nazwę firmy,
  2. adres siedziby oferenta,
  3. numer PESEL oraz w przypadku firm nr REGON,
  4. datę sporządzenia oferty,
  5. oferowaną cenę brutto,
  6. oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu i warunkami przetargu.
     
 5. Cena wywoławcza: 3 500 zł (słownie: trzy tysiące  złotych) .
    
 6. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty:
  Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Na kopercie powinien zostać umieszczony dopisek: „Oferta przetargowa na zakup samochodu używanego”. Oferty pisemne należy składać w dni robocze w godz. 8.00 – 15.00 w sekretariacie Zakładu w Grójcu przy ul. al. Niepodległości 9 , ofertę można również przesłać za pośrednictwem Poczty pod wyżej wskazany adres.
  Ostateczny termin składania ofert ustala się na 03 październik do godziny 15.00.
  Oferty złożone po wyznaczonej dacie nie będą rozpatrywane.
    
 7. Otwarcie ofert nastąpi przez komisję przetargową w dniu 8 października 2019r o godzinie 12.00 w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Grójcu
    
 8. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.
    
 9. Termin zawarcia umowy sprzedaży:
  Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po wyborze przez komisję przetargową najkorzystniejszej oferty. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po wpłaceniu przez kupującego ceny nabycia.

 

 
DYREKTOR
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Sylwia Pietrasiewicz
 

Załączniki:      

 1. Oświadczenie oferenta.       

Zdjęcia samochodu na stronie www.grojecmiasto.pl                                   

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZGK - Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu używanego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Maciej Półtorak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:24.09.2019 11:31

Rejestr zmian dokumentu

pokaż