OBWIESZCZENIE Nr OR.0050. 210 .2019 o przyjęciu MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU CZĘŚCI MIASTA GRÓJCA PRZY ULICACH ZDROJOWEJ, LAUROWEJ I POŚWIĘTNE

      BURMISTRZ GMINY I MIASTA
                        GRÓJEC
                 05-600 Grójec
            ul.  J. Piłsudskiego 47

Grójec, dn.04.10.2019r.

GP.6721.5.13.2018.ID

 

OBWIESZCZENIE Nr OR.0050. 210 .2019

o przyjęciu
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
OBSZARU CZĘŚCI MIASTA GRÓJCA
 PRZY ULICACH  ZDROJOWEJ, LAUROWEJ I POŚWIĘTNE  

      Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2081 z późn. zm.) informuję
o przyjęciu przez Radę Miejska w Grójcu Uchwały nr XI/95/19 z dnia 2 września 2019 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru części miasta Grójca przy ulicach  Zdrojowej, Laurowej i Poświętne
      Z rzeczonymi dokumentami, ich uzasadnieniami zawierającym informację o udziale społeczeństwa w postępowaniach oraz o tym, w jakim stopniu zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa oraz z podsumowaniami uzasadniającymi wybór przyjętych dokumentów, zawierającymi jednocześnie informacje w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione: ustalenia zawarte w prognozach oddziaływania na środowisko, opinie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grójcu, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie,  propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji postanowień tych dokumentów – można zapoznać się w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu, ul. Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec, pok.  nr 4, w dniach i godzinach pracy Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej UGiM.

 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Dariusz Gwiazda
 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OBWIESZCZENIE Nr OR.0050. 210 .2019 o przyjęciu MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU CZĘŚCI MIASTA GRÓJCA PRZY ULICACH ZDROJOWEJ, LAUROWEJ I POŚWIĘTNE
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.10.2019 07:43

Rejestr zmian dokumentu

pokaż