Znak sprawy: WI.271.26.2019.KOI                                                           Grójec, 11.10.2019 r.

 

Burmistrz Gminy i Miasta w Grójcu

ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania pn:

 Zakup energii elektrycznej na potrzeby Grupy Zakupowej Gminy Grójec   w okresie od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

 1. Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż energii elektrycznej do obiektów podmiotów wchodzących w skład Grupy Zakupowej Gminy Grójec, wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r., poz. 755), zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami do w/w ustawy oraz zasadami określonymi w odpowiednich koncesjach.

Niniejsze zamówienie nie obejmuje usług dystrybucji energii elektrycznej

 1. Dostawa energii elektrycznej powinna się odbywać na warunkach i standardach określonych przepisami Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne, rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 29 grudnia 2017r.. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną.
 2. Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku wynosi 2 972 940 kWh. Wskazane w załączniku nr 1 do SIWZ wartości są wartościami szacunkowymi, co nie odzwierciedla realnego bądź deklarowanego wykorzystania energii elektrycznej w czasie trwania umowy i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Rzeczywiste rozliczenia odbywać się będą na podstawie bieżących wskazań układów pomiarowo – rozliczeniowych za sprzedaż energii elektrycznej zgodnie z ofertą Wykonawcy. Tym samym Zamawiający nie gwarantuje wykorzystania 100 % wolumenu określonego w załączniku nr 1 do SIWZ. W stosunku do podmiotów wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ Zamawiający gwarantuje, iż zrealizuje zamówienie na poziomie nie niższym, niż 60% wolumenu określonego w załączniku nr 1 do SIWZ.
 3. Zamawiający informuje, że przy świadczeniu usługi sprzedaży energii elektrycznej, będącej przedmiotem zamówienia, przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust 5 ustawy Pzp. Prawem opcji jest możliwość zwiększenia sprzedaży energii elektrycznej na warunkach zawartej umowy do 5 % wolumenu zamówienia podstawowego. Zamawiający uzależnia możliwość skorzystania z prawa opcji od dodania nowych punktów poboru energii elektrycznej oraz zwiększenia zapotrzebowania na dostawę energii elektrycznej do punktów poboru energii wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji zamówienia.    W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
 4. Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) jest PGE Dystrybucja S.A. W przypadku wszystkich punktów poboru należących zarówno do Gminy Grójec, ujętych w arkuszu 1 załącznika nr 1 do SIWZ,  oraz pozostałych punktów poboru (należących do podmiotów wymienionych w rozdziale  I pkt 2 - 16), ujętych w arkuszu 2 załącznika nr 1 do SIWZ zmiana sprzedawcy ma miejsce po raz kolejny. Umowy sprzedaży energii elektrycznej dla wszystkich  punktów poboru zawarte są z NOVUM S.A. na czas określony do 31.12.2019 r.
 5. Wykonawca musi mieć zawartą umowę, lub zawrze ją do chwili zawarcia umowy na dostawę energii elektrycznej, tj. tzw. Generalną Umowę Dystrybucyjną, z lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD), na podstawie której może prowadzić sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej tego OSD do wszystkich obiektów Zamawiającego wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ.
 6.  Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zgłoszenia wskazanemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartych z Wykonawcą umów sprzedaży energii elektrycznej oraz reprezentowania Zamawiających, wchodzących w skład Grupy Zakupowej Gminy Grójec, przed właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w sprawach związanych ze zmianą sprzedawcy energii elektrycznej. Zamawiający udzieli Wykonawcy upoważnienia/pełnomocnictwa do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy według wzoru przedstawionego przez Wykonawcę.

Gmina Grójec jest upoważniona na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy Pzp do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w imieniu jednostek wymienionych w rozdziale I pkt 2-16. Gmina Grójec i pozostałe jednostki organizacyjne zawrą odrębne umowy na zakup energii elektrycznej z wybranym Wykonawcą. Upoważnienia/pełnomocnictwa  do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy udzielone Wykonawcy przez Zamawiających wchodzących w skład Grupy Zakupowej Gminy Grójec  (na przedstawionym wcześniej przez  Wykonawcę wzorze) będą stanowić załączniki do umów sprzedaży energii elektrycznej

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w załączniku nr 1 do SIWZ (Opisu przedmiotu zamówienia).

 1. Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia powyższych zamówień.

 1. Główny kod CPV:09310000-5; elektryczność
 2. Okres, w którym realizowane będzie zamówienie:

Zamówienie będzie realizowane w okresie od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

 1. Warunki udziału w postępowaniu:

Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiadanie uprawnień, o których mowa powyżej, jest wymagane od Wykonawcy, który będzie odpowiadał za realizację prac objętych uprawnieniem.

Sytuacja finansowa lub ekonomiczna:

Zamawiający nie stawia warunku.

Zdolność techniczna lub zawodowa:

 Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie minimum dwie (na rzecz dwóch podmiotów) dostawy energii elektrycznej o wartości co najmniej 1 000 000 kWh w skali roku.

 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagane jest łączne spełnienie warunku przez Wykonawców, to znaczy wystarczające jest spełnienie warunku przez którykolwiek podmiot

 1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez wykonawcę w postępowaniu w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia:
 1. do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, zgodne z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu
 2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ,
 3. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji - w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
 4. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
 5. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
 6. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp - wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
 7. oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
 8. oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
 9. oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170).

VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu:

 1. aktualnie obowiązująca koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne - na potwierdzenie warunku określonego w Części V pkt 2 ppkt 1 SIWZ;
 2. wykaz dostaw energii elektrycznej o wartości co najmniej 1 000 000 kWh w skali roku, wykonanych, a w przypadku świadczeń ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy, w przypadku świadczeń ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, sporządzony zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ – na potwierdzenie spełniania warunku określonego w Części V pkt 2 ppkt 3.

 

 1. Inne dokumenty:
 1. formularz oferty - załącznik nr 1 do SIWZ
 2. formularz cenowy – załącznik nr 7 do SIWZ
 3. oświadczenie  Wykonawcy, że na dzień składania ofert posiada aktualną umowę lub promesę umowy z PGE Dystrybucja S.A., umożliwiającą sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. do obiektów Zamawiającego,
 4. pełnomocnictwo do podpisania oferty (jeśli dotyczy) –w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie,
 5. informacja o podmiocie wspólnym – załącznik nr 8 do SIWZ – (jeśli dotyczy),
 6. informacja, czy wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zawierającą nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku (art. 91 ust. 3a Pzp) – (jeśli dotyczy),
 7. zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy niezbędnych zasobów – (jeśli dotyczy).

 

 1. Informacje na temat wadium:

Zamawiający żąda wniesienia przez wykonawców wadium w wysokości 25 000,00zł w formie przewidzianej ustawą Pzp.

W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu wpłaty można dokonać przelewem na rachunek bankowy: Bank Pekao S.A.  47 1240 5703 1111 0000 4899 2268 z adnotacją: Wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup energii elektrycznej na potrzeby Grupy Zakupowej Gminy Grójec w okresie od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.” znak WI.271.26.2019.KOI.

 1. Kryteria oceny ofert:
  Cena  – 100 %
 2. Zmiana umowy. Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
  1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy (w formie aneksu) w stosunku do treści oferty zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp w następujących przypadkach:
  2. zmiany w strukturze organizacyjnej Wykonawcy lub Zamawiającego, dotyczące określonych w umowie nazw, adresów. Strony niezwłocznie poinformują się pisemnie o tych zmianach,
  3. zmiany ilości punktów poboru energii w przypadku wybudowanych, oddanych do użytku nowych obiektów w 2020 r, a nie wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ lub też zlikwidowanych oraz zwiększenia zapotrzebowania na dostawę energii elektrycznej do punktów poboru energii wymienionych w załączniku nr 1 do umowy. Na wniosek Zamawiającego możliwe jest rozszerzenie dostawy energii elektrycznej w przypadkach określonych w zdaniu 1, przy czym zwiększenie to nie może przekroczyć 5 % wolumenu zamówienia podstawowego i będzie następowało na podstawie aneksu do umowy. Dodawane punkty poboru powinny być rozliczane w grupach taryfowych, które zostały wycenione w Formularzu cenowym,
  4. zmiany osób reprezentujących strony; Strony niezwłocznie poinformują się pisemnie o tych zmianach,
  5. zmiany unormowań prawnych powszechnie obowiązujących np. w przypadku ustawowej zmiany wysokości podatku akcyzowego od energii elektrycznej. Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego - dotyczy to części wynagrodzenia za dostawy, których w dniu zmiany stawki podatku akcyzowego jeszcze nie wykonano,
  6. zmiany mocy umownej w przypadku gdy w czasie trwania umowy zwiększyłoby się lub zmniejszyło zapotrzebowanie na moc w związku ze zmianą charakteru obiektu lub jego modernizacji.
  7. Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku wystąpienia zmiany:

1) stawki podatku od towarów i usług,

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

 

 1. Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 21 października 2019 r. godzina 12:00.
 2. Otwarcie ofert:

Data: 21 października 2019 r., godzina: 12:15,

Urząd Gminyi Miasta Grójec, ul. Piłsudskiego 47,05-600 Grójec, Sala konferencyjna.

 1. Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
 2. Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 3. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:

Iwona Kowalska, tel. 48 664 30 91 wew. 55, e-mail: i.kowalska @grojecmiasto.pl

      Monika Maciak – tel. 48 664 30 91 wew. 203; email: monika.maciak@grojecmiasto.pl

 1. Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.przetargi.gminagrojec.pl
 2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy i Miasta Grójec, ul. Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec, pok. nr 8.
 3. Termin umieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych - numer ogłoszenia:  608868- N-2019; data zamieszczenia: 11.10.2019 r.

 

 

Burmistrz 

..............................

/Dariusz Gwiazda/   

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn: "Zakup energii elektrycznej na potrzeby Grupy Zakupowej Gminy Grójec" w okresie od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r."
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Iwona Kowalska
Data publikacji:11.10.2019 10:31
Informację aktualizował:Iwona Kowalska
Data aktualizacji:11.10.2019 10:35