INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - "Zakup energii elektrycznej na potrzeby Grupy Zakupowej Gminy Grójec w okresie od 1.01.2020 r.do 31.12.2020 r."

Grójec, dn. 23.10.2019 r.

WI.271.26.2019.KOI-1

Informacja z otwarcia ofert
 

Zamawiający  -  Grupa Zakupowa Gminy Grójec w imieniu i na rzecz której działa Gmina Grójec reprezentowana przez Burmistrza Gminy i Miasta Grójec działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 1843) zamieszcza informację   z otwarcia ofert złożonych w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zakup energii elektrycznej na potrzeby Grupy Zakupowej Gminy Grójec w okresie od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.”

 

l.p.

 

Wykonawca

 

 

Łączna cena oferty brutto

 

 

Warunki płatności

 

 

1.

 

Orange Energia Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 160

02-326 Warszawa

 

1.221.343,21 zł

 

do 30 dni od dnia otrzymania faktury

 

 

 

2.

 

 

ENTRADE Sp. z o.o.

ul. Poznańska 86/88

05-850 Jawczyce

 

1.348.596,97 zł

do 30 dni od dnia otrzymania faktury

 

 

3.

 

 

PGE Obrót S.A.

Oddział z siedzibą w Warszawie

ul. Marsa 95

04-470 Warszawa

1.129.925,32 zł

do 30 dni od dnia otrzymania faktury

 

 

Kwota jaką Zamawiający zamierzają przeznaczyć na realizację zamówienia łącznie kwotę w wysokości:  1.097.014,86 zł (jeden milion dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czternaście złotych osiemdziesiąt sześć groszy) brutto, na którą składają się kwoty poszczególnych jednostek organizacyjnych Grupy Zakupowej tj:

 1. Gmina Grójec – zamierza przeznaczyć kwotę 770.057,24 zł
 2. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grójcu –  zamierza przeznaczyć kwotę 5.153,45 zł
 3. Grójecki Ośrodek Sportu „Mazowsze” w Grójcu – zamierza przeznaczyć kwotę  144.757,60 zł
 4. Grójecki Ośrodek Kultury w Grójcu – zamierza przeznaczyć kwotę 15.772,54 zł
 5. Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Grójcu –  zamierza przeznaczyć kwotę  7.474,83 zł
 6. Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych Gminy Grójec – zamierza przeznaczyć kwotę 3.712,51 zł
 7. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grójcu – zamierza przeznaczyć kwotę  30.943,23 zł
 8. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Grójcu – zamierza przeznaczyć kwotę  42.005,48 zł
 9. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Grójcu – zamierza przeznaczyć kwotę  8.206,19 zł
 10. Publiczna Szkoła Podstawowa w Bikówku – zamierza przeznaczyć kwotę 11.501,36 zł
 11. Publiczna Szkoła Podstawowa w Lesznowoli – zamierza przeznaczyć kwotę 13.647,84 zł
 12. Publiczna Szkoła Podstawowa w Częstoniewie – zamierza przeznaczyć kwotę 4.626,52 zł
 13. Publiczne Przedszkole Nr 1 w Grójcu – zamierza przeznaczyć kwotę 5.805,48 zł  
 14. Publiczne Przedszkole Nr 2 w Grójcu – zamierza przeznaczyć kwotę 17.142,26 zł
 15. Publiczne Przedszkole Nr 4 w Grójcu – zamierza przeznaczyć kwotę 11.403,58 zł
 16. Ochotnicza Straż Pożarna w Grójcu – zamierza przeznaczyć kwotę 4.804,75 zł

Termin realizacji zamówienia: od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz.  1843) Wykonawcy w terminie 3 dni od zamieszczenia powyższych informacji na stronie internetowej przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Oświadczenie musi być złożone w oryginale. 

Oświadczenie należy  złożyć w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy  i Miasta Grójec, ul. Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec – Biuro Obsługi Interesanta.

Wzór oświadczenia w załączeniu.

 

Burmistrz 

............................

/Dariusz Gwiazda/

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - "Zakup energii elektrycznej na potrzeby Grupy Zakupowej Gminy Grójec w okresie od 1.01.2020 r.do 31.12.2020 r."
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Iwona Kowalska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:23.10.2019 15:31