ZGK - Przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego, zlokalizowanego w budynku przy ul. Plac Wolności 1 Pawilon 4, 05-600 Grójec

Zakład Gospodarki Komunalnej
Al. Niepodległości 9
05-600 Grójec
tel. 48 664 -28- 11
fax. 48 664 26-51
e-mail: zgk@grojecmiasto.pl

 

ZGK.7150.2.2019

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grójcu

Ogłasza ustny nieograniczony przetarg na wynajem lokalu użytkowego, zlokalizowanego w budynku przy ul. Plac Wolności 1 Pawilon 4, 05-600 Grójec
Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy o powierzchni 12,97 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowo-handlowej, (z wyłączeniem działalności uciążliwej dla mieszkańców budynków przyległych).
Okres obowiązywania umowy: 12 miesięcy z możliwością zawarcia umowy na kolejne 2 okresy 12 miesięczne bez ogłaszania ponownego przetargu.
Miesięczna stawka wywoławcza czynszu za wynajem 1 m2 powierzchni netto wynosi 28,00 zł. + VAT 23%.
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 1.100,00 zł (słownie: jeden tysiąc sto złotych).
Wadium w podanej wysokości należy wpłacać przelewem na konto Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grójcu w Banku Spółdzielczym im. Stefczyka w Grójcu ul. Jatkowa: Nr 50 9128 0002 2001 0017 5098 0001 do dnia 4 listopada 2019 r. z dopiskiem: „PRZETARG NA WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO, ZLOKALIZOWANEGO W BUDYNKU PRZY UL. PLAC WOLNOŚCI 1 PAWILON 4, 05-600 GRÓJEC.
Wadium oferenta, który wygrał przetarg nie podlega zwrotowi, i zostaje zaliczone na poczet kaucji, a w przypadku uchylenie się od zawarcia umowy spowoduje jego utratę. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone w czasie 48 godzin od zakończonego postępowania przetargowego.
Za datę zwrotu wadium przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grójcu w Banku Spółdzielczym im. Stefczyka w Grójcu ul. Jatkowa.
Złożona w ofercie stawka czynszu za 1 m2 nie może być równa lub niższa niż stawka wywoławcza. Złożenie oferty zawierającej propozycję stawki czynszu za 1 m2 równej lub niższej niż cena wywoławcza spowoduje odrzucenie oferty.
Wysokość postąpienia 1 zł / m2 łub wielokrotność.
Niezależnie od czynszu z tytułu najmu lokalu Najemca zobowiązany będzie do uiszczania opłat z tytułu bieżących kosztów eksploatacyjnych (energia elektryczna, zużycie wody i odprowadzenie ścieków, opłata za śmieci, itp.).
Najemca we własnym zakresie i na własny koszt dokona niezbędnego wyposażenia najmowanego lokalu w rzeczy ruchome w celu dostosowania go do prowadzenia swojej działalności.
Umowa najmu zostanie zawarta po wpłaceniu kaucji w wysokości 6 - krotności stawki ceny wywoławczej z Vat za 1 m2 i będzie obowiązywała od 6 listopada 2019 r.
Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grójcu, zastrzega, iż termin rozpoczęcia obowiązywania umowy może ulec zmianie.
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty komisja przetargowa będzie brała pod uwagę, jako jedyne kryterium zaoferowaną cenę.

 1. Oferty uczestnictwa należy składać osobiście lub pocztą w zamkniętej kopercie formatu A4, ostemplowanej bądź podpisanej w miejscu sklejenia do dnia 4 listopada 2019 r. do godz.l2:00
 2. Oferta uczestnictwa winna być złożona w zaklejonej kopercie formatu A4, z oznaczeniem nazwą i adresem oferenta, aby można było odesłać ją nie otwartą w przypadku złożenia oferty po wyznaczonym terminie.

Na kopercie umieszcza się napis „OFERTA Zakład Gospodarki Komunalnej w Grójcu „oraz
informacje: - wskazanie lokalu użytkowego, którego oferta dotyczy.
(liczy się data wpływu kompletu dokumentacji do siedziby Zamawiającego)

 1. Oferta winna zawierać:
 2. oznaczenie lokalu,
 3. imię i nazwisko, oraz adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot, adres do korespondencji, telefon kontaktowy,
 4. aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku spółek wymagana jest umowa spółki lub statut, w przypadku osób rozpoczynających działalność gospodarczą kopię wniosku o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 5. oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem postępowania przetargowego, wzorem umowy najmu oraz stanem technicznym lokalu, oraz o gotowości zawarcia umowy najmu lokalu w stanie technicznym opisanym w ogłoszeniu i przystosowaniu lokalu we własnym zakresie i na swój koszt do umówionego użytku, bez możliwości rozliczenia z wynajmującym kosztów poniesionych zarówno na w/w przystosowanie lokalu, jak i wykonanie innych robót remontowych w lokalu, zarówno w trakcie najmu, jak i po jego zakończeniu,
 6. kopię dokumentów: NIP, REGON,
 7. proponowany rodzaj działalności - krótki opis,
 8. aktualne zaświadczenie ( lub oświadczenie ) o niezaleganiu na podstawie art. 306a Ustawy- Ordynacja Podatkowa,
 9. aktualne zaświadczenie ( lub oświadczenie) o niezaleganiu w opłatach składek ZUS,
 10. dowód wpłaty wadium,
 11. oświadczenie o braku zaległości wobec zakładu Gospodarki Komunalnej w Grójcu.
 12. czytelny podpis oferenta na każdym składanym dokumencie oraz datę sporządzenia oferty, brak czytelnego podpisu na którymkolwiek dokumencie załączonym do oferty spowoduje odrzucenie oferty,
 13. potwierdzenie zapoznania się z klauzulą informacyjną wynikającą z RODO zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia.

Komisja przetargowa nie zakwalifikuje ofert do aukcji, jeżeli:

 1. nie odpowiadają warunkom przetargu,
 2. zostały złożone po wyznaczonym terminie,
 3. nie zawierają danych, jakie zgodnie z warunkami przetargu powinna zawierać oferta lub dane te są niekompletne,
 4. do ofert nie dołączono kopii dowodu wpłacenia wadium,
 5. są nieczytelne lub budzą wątpliwości, co do ich treści.
   
  DYREKTOR
   
   
  / - - - - - - - - - - - /
   
   
  Sylwia Pietrasiewicz
   

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: ZGK - Przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego, zlokalizowanego w budynku przy ul. Plac Wolności 1 Pawilon 4, 05-600 Grójec
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Maciej Półtorak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:24.10.2019 13:08

Rejestr zmian dokumentu

pokaż