ZGK - Przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego, zlokalizowanego w budynku przy ul. Plac Wolności 1 Pawilon 6, 05-600 Grójec

Zakład Gospodarki Komunalnej
Al. Niepodległości 9
05-600 Grójec
teł. 48 664 -28- 11
fax. 48 664 26-51
e-mail: zgk@grojecmiasto.pl

ZGK.7150.1.2019

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grójcu

Ogłasza ustny nieograniczony przetarg na wynajem lokalu użytkowego, zlokalizowanego w budynku przy ul. Plac Wolności 1 Pawilon 6, 05-600 Grójec
Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy o powierzchni 13,11 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowo-handlowej, (z wyłączeniem działalności uciążliwej dla mieszkańców budynków przyległych).
Okres obowiązywania umowy: 12 miesięcy z możliwością zawarcia umowy na kolejne 2 okresy 12 miesięczne bez ogłaszania ponownego przetargu.
Miesięczna stawka wywoławcza czynszu za wynajem 1 m2 powierzchni netto wynosi 28,00 zł. + VAT 23%.
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 1.100,00 zł (słownie: jeden tysiąc sto złotych).
Wadium w podanej wysokości należy wpłacać przelewem na konto Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grójcu w Banku Spółdzielczym im. Stefczyka w Grójcu ul. Jatkowa: Nr 50 9128 0002 2001 0017 5098 0001 do dnia 4 listopada 2019 r. z dopiskiem: „PRZETARG NA WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO, ZLOKALIZOWANEGO W BUDYNKU PRZY UL. PLAC WOLNOŚCI 1 PAWILON 6, 05-600 GRÓJEC.
Wadium oferenta, który wygrał przetarg nie podlega zwrotowi, i zostaje zaliczone na poczet kaucji, a w przypadku uchylenie się od zawarcia umowy spowoduje jego utratę. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone w czasie 48 godzin od zakończonego postępowania przetargowego.
Za datę zwrotu wadium przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grójcu w Banku Spółdzielczym im. Stefczyka w Grójcu ul. Jatkowa.
Złożona w ofercie stawka czynszu za 1 m2 nie może być równa lub niższa niż stawka wywoławcza. Złożenie oferty zawierającej propozycję stawki czynszu za 1 m2 równej lub niższej niż cena wywoławcza spowoduje odrzucenie oferty.
Wysokość postąpienia 1 zł / m2 lub wielokrotność.
Niezależnie od czynszu z tytułu najmu lokalu Najemca zobowiązany będzie do uiszczania opłat z tytułu bieżących kosztów eksploatacyjnych (energia elektryczna, zużycie wody i odprowadzenie ścieków, opłata za śmieci, itp.).
Najemca we własnym zakresie i na własny koszt dokona niezbędnego wyposażenia najmowanego lokalu w rzeczy ruchome w celu dostosowania go do prowadzenia swojej działalności.
Umowa najmu zostanie zawarta po wpłaceniu kaucji w wysokości 6 - krotności stawki ceny wywoławczej z Vat za 1 m2 i będzie obowiązywała od 6 listopada 2019 r.
Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grójcu, zastrzega, iż termin rozpoczęcia obowiązywania umowy może ulec zmianie.
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty komisja przetargowa będzie brała pod uwagę, jako jedyne kryterium zaoferowaną cenę.

 1. Oferty uczestnictwa należy składać osobiście lub pocztą w zamkniętej kopercie formatu A4, ostemplowanej bądź podpisanej w miejscu sklejenia do dnia 4 listopada 2019 r. do sodz.l0:00
 2. Oferta uczestnictwa winna być złożona w zaklejonej kopercie formatu A4, z oznaczeniem nazwą i adresem oferenta, aby można było odesłać ją nie otwartą w przypadku złożenia oferty po wyznaczonym terminie.

Na kopercie umieszcza się napis „OFERTA Zakład Gospodarki Komunalnej w Grójcu „oraz
informacje: - wskazanie lokalu użytkowego, którego oferta dotyczy.
(liczy się data wpływu kompletu dokumentacji do siedziby Zamawiającego)

 1. Oferta winna zawierać:
 2. oznaczenie lokalu,
 3. imię i nazwisko, oraz adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot, adres do korespondencji, telefon kontaktowy,
 4. aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku spółek wymagana jest umowa spółki lub statut, w przypadku osób rozpoczynających działalność gospodarczą kopię wniosku o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 5. oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem postępowania przetargowego, wzorem umowy najmu oraz stanem technicznym lokalu, oraz o gotowości zawarcia umowy najmu lokalu w stanie technicznym opisanym w ogłoszeniu i przystosowaniu lokalu we własnym zakresie i na swój koszt do umówionego użytku, bez możliwości rozliczenia z wynajmującym kosztów poniesionych zarówno na w/w przystosowanie lokalu, jak i wykonanie innych robót remontowych w lokalu, zarówno w trakcie najmu, jak i po jego zakończeniu,
 6. kopię dokumentów: NIP, REGON,
 7. proponowany rodzaj działalności - krótki opis,
 8. aktualne zaświadczenie ( lub oświadczenie ) o niezaleganiu na podstawie art. 306a Ustawy- Ordynacja Podatkowa,
 9. aktualne zaświadczenie ( lub oświadczenie) o niezaleganiu w opłatach składek ZUS,
 10. dowód wpłaty wadium,
 11. oświadczenie o braku zaległości wobec zakładu Gospodarki Komunalnej w Grójcu.
 12. czytelny podpis oferenta na każdym składanym dokumencie oraz datę sporządzenia oferty, brak czytelnego podpisu na którymkolwiek dokumencie załączonym do oferty spowoduje odrzucenie oferty,
 13. potwierdzenie zapoznania się z klauzulą informacyjną wynikającą z RODO zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia.

Komisja przetargowa nie zakwalifikuje ofert do aukcji, jeżeli:

 1. nie odpowiadają warunkom przetargu,
 2. zostały złożone po wyznaczonym terminie,
 3. nie zawierają danych, jakie zgodnie z warunkami przetargu powinna zawierać oferta lub dane te są niekompletne,
 4. do ofert nie dołączono kopii dowodu wpłacenia wadium,
 5. są nieczytelne lub budzą wątpliwości, co do ich treści.

Rozpoczęcie aukcji nastąpi w dniu 4 listopada 2019 r„ o godz. 10: 30 w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grójcu ul. Niepodległości 9.
Oferenci zaintesowani przeprowadzeniem wizji proszeni są o zgłoszenie informacji do dnia 29 października 2019 r. na adres e-mailowy : renata.krawczynska@grojecmiasto.pl lub pod numerem telefonu 48 664 28 11 w godz. 8-14. O terminie przeprowadzenia wizji zainteresowani oferenci zostaną poinformowani telefonicznie następnego dnia od dnia zgłoszenia.
Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest: Renata Krawczyńska teł. 48 664 28 11, e-mail: renata.krawczvnska@grojecmiasto.pl
Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grójcu zastrzega sobie:

 1. możliwość unieważnienia postępowania w całości lub w części bez podania przyczyn.
 2. prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert i bez podania przyczyn.

O wynikach przetargu oferenci będą zawiadomieni w formie pisemnej.


Załączniki.
Załącznik nr 1 do ogłoszenia Klauzula informacyjna RODO

 
DYREKTOR
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Sylwia Pietrasiewicz
 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZGK - Przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego, zlokalizowanego w budynku przy ul. Plac Wolności 1 Pawilon 6, 05-600 Grójec
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Maciej Półtorak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:24.10.2019 13:14

Rejestr zmian dokumentu

pokaż