BURMISTRZ GMINY I MIASTA
                        GRÓJEC
                 05-600 Grójec
            ul.  J. Piłsudskiego 47

Grójec, dn.04.11.2019r.

GP.6220.14.2019.BJU

OBWIESZCZENIE

- na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z póź. zm.), w związku z art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z póź. zm.), zawiadamiam strony oraz

- na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z póź. zm.), zawiadamiam społeczeństwo,

o wszczęciu postępowania administracyjnego w związku ze złożonym wnioskiem P. Marka Dębińskiego z dn. 21.10.2019 r. o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dn. 23.08.2018 r, znak: GP.6220.16.2017.BJU, dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie 7 domów mieszkalnych jednorodzinnych, wolnostojących oraz bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe na działkach nr ewid. 75/1, 75/2, 75/3, 75/4, 75/5, 75/6, 75/7 obręb Kobylin, gm. Grójec w m. Kobylin.

            Wraz z wnioskiem o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wnioskodawca przedłożył raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Mając na uwadze powyższe przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Organem właściwym do wydania zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz rozpatrzenia zgłoszonych uwag i wniosków jest Burmistrz Gminy i Miasta Grójec, natomiast organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia są odpowiednio Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grójcu, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W związku z powyższym strony postępowania oraz zainteresowane osoby mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz składać uwagi i wnioski w terminie 30 dni w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Grójec, ul. Piłsudskiego 47, pok. 4, w godzinach pracy urzędu.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Gminy i Miasta Grójec przed wydaniem decyzji.

Informuję, że zgodnie z art. 35 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi lub wnioski złożone po upływie wskazanego wyżej terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Dariusz Gwiazda
 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:GP.6220.14.2019.BJU-Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w związku ze złożonym wnioskiem o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dn. 23.08.2018 r, znak: GP.6220.16.2017.BJU, dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie 7 domów mieszkalnych jednorodzinnych, wolnostojących oraz bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe na działkach nr ewid. 75/1, 75/2, 75/3, 75/4, 75/5, 75/6, 75/7 obręb Kobylin, gm. Grójec w m. Kobylin oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Michał Bogucki
Data publikacji:05.11.2019 13:26
Informację aktualizował:Michał Bogucki
Data aktualizacji:05.11.2019 13:26