INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Grójec"

WI.271.23.2019.KOI-4                                                                                        Grójec, dn. 6 listopada 2019 r.

                                              

INFORMACJA O  WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
 

Na podstawie art.  92 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 r., poz. 1843) Zamawiający – Burmistrz Gminy i Miasta  Grójec z siedzibą przy  ul. J. Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec informuje o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Grójec”

W terminie składania ofert tj. do dnia 19 września 2019 r. do godz. 10:00 wpłynęły 2 oferty.

Streszczenie oceny i porównania ofert

Nr oferty

Wykonawca

 

Liczba punktów w kryterium „Cena”

 

 

 

max. 60 pkt

Liczba punktów w kryterium

„Czas reakcji na reklamację”

max. 40 pkt

Łączna liczba punktów

1.

 

PreZero Service Wschód Sp. z o.o.

ul. Wrocławska 3

26-600 Radom

60 pkt

40 pkt

100 pkt

 

 

2.

JARPER Sp. z o.o.

Kolonia Warszawska

Al. Krakowska 108A

05-552 Wólka Kosowska 

49,20 pkt

20 pkt

69,20 pkt

Liczba Wykonawców wykluczonych – 0

Liczba ofert odrzuconych - 0

            Zamawiający dokonał badania i oceny wszystkich złożonej oferty. Stwierdzono, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania i oferta nie podlega odrzuceniu. Ze względu na to, że kryteriami wyboru oferty najkorzystniejszej była cena za  wykonanie usługi - 60%  (60 pkt) oraz czas reakcji na reklamację – 40 % (40 pkt) jako najkorzystniejsza została  wybrana oferta nr 1 złożona przez:

PreZero Service Wschód Sp. z o.o.

ul. Wrocławska 3

26-600 Radom

Oferta w/w Wykonawcy otrzymała łącznie 100 pkt.

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień Publicznych, umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia zostanie zawarta nie wcześniej niż po upływie 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty drogą elektroniczną.

 

Burmistrz

............................

/Dariusz Gwiazda/

Pouczenie

Zgodnie z art. 180 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Wykonawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej  w terminie określonym w przepisach art. 182 ust 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Szczegółowy tryb składania odwołań reguluje Dział VI „Środki ochrony prawnej” ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 r., poz.1843).

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Grójec"
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Iwona Kowalska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.11.2019 10:23

Rejestr zmian dokumentu

pokaż