Nabór na wolne stanowisko Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grójcu

 Burmistrz

Gminy i Miasta Grójec

ogłasza nabór na wolne stanowisko

Dyrektora  Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grójcu

 

Kandydatem na stanowisko Dyrektora może być osoba spełniająca wymagania:

 

I. Wymagania niezbędne:

1. obywatelstwo polskie,

2. wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów                            o szkolnictwie wyższym, preferowane kierunki techniczne w zakresie budownictwa, ekonomiczne, administracyjne lub zarządzanie nieruchomościami,

3. doświadczenie zawodowe: co najmniej dziesięcioletni staż pracy, w tym 3 lata na stanowisku kierowniczym,

4. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,  

5. stan zdrowia umożliwiający zatrudnienie na kierowniczym stanowisku.

 

II. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość i umiejętność stosowania w praktyce przepisów w zakresie zadań realizowanych przez zakład komunalny w tym  praktyczna znajomość procesów windykacji,
 2. znajomość zasad funkcjonowania samorządu gminnego oraz gminnego zakładu budżetowego,
 3. znajomość ustawy z zakresu wykonywanych obowiązków, a w szczególności:

- o pracownikach samorządowych,

- kodeks postępowania administracyjnego,

- o finansach publicznych,

- prawo zamówień publicznych,

- o samorządzie gminnym,

- o gospodarce komunalnej, 

- o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,  

- prawo pracy,

- prawo budowlane,

- o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

- rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz   instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,

 1. znajomość obsługi komputera i oprogramowania Microsoft Office,
 2. umiejętność pracy w zespole i dobra organizacja pracy własnej i zespołowej,
 3. kreatywność, dyspozycyjność,  odpowiedzialność, rzetelność, wysoka kultura osobista,
 4. prawo jazdy kategorii B,
 5. staż pracy na podobnym stanowisku.

 

III.  Zakres wykonywanych zadań:

 1. kierowanie działalnością i zarządzanie Zakładem Gospodarki Komunalnej w Grójcu oraz reprezentowanie zakładu na zewnątrz,
 2. nadzór nad działalnością finansową,
 3. podejmowanie decyzji w sprawach pracowniczych,
 4. załatwianie bieżących interwencji mieszkańców gminy,
 5. opracowywanie wewnętrznych aktów prawnych,
 6. sprawowanie nadzoru nad majątkiem zakładu.

 

 

IV. Informacja o warunkach pracy:

Stanowisko pracy znajduje się w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na parterze budynku, wyposażone standardowo. Praca przy monitorze ekranowym.

Zatrudnienie od 1 grudnia 2019 roku.

 

V. Kandydatów prosimy o złożenie następujących dokumentów:

 1. list motywacyjny z uzasadnieniem ubiegania się kandydata na stanowisko Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grójcu,
 2. CV /życiorys/,
 3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie / oryginały do wglądu/,
 4. kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów dotyczących stażu pracy i zatrudnienia,
 5. oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 6. zaświadczenie lub oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na objęcie stanowiska,
 7. oświadczenie, że osoba nie była prawomocnie skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 8. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 9. oświadczenie o braku karania zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi o których mowa w art.31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17.12.2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,                  
 10. oświadczenie o treści” Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych danych, o których mowa w art.9 ust.1 RODO, które zamieściłem/am w dokumentach aplikacyjnych  w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na stanowisko Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grójcu”,
 11. oświadczenie o prowadzeniu lub nie prowadzeniu działalności gospodarczej /określić charakter działalności /,
 12. inne dokumenty według uznania kandydata.

 

 Brak któregokolwiek z wymaganych dokumentów uniemożliwia przystąpienie do naboru.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu ul. Józefa Piłsudskiego 47 w Biurze Obsługi Interesenta lub pocztą, w dniach pracy, w godzinach od 8:00  do 15:00 w zamkniętych kopertach z podanym adresem do korespondencji  z dopiskiem „ Zatrudnienie Dyrektora  Zakładu Gospodarki Komunalnej    w Grójcu” w terminie do 18 listopada 2019 roku (decyduje data wpływu do Urzędu).

Aplikacje ,które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o zatrudnieniu będzie umieszczona na stronie internetowej – Biuletyn Informacji Publicznej  WWW.grojecmiasto.bip.info.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu.

Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach.
Pierwszy etap – sprawdzenie ofert  pod względem formalnym, bez udziału kandydatów,
Drugi etap – komisja przeprowadza indywidualne rozmowy podczas których kandydaci prezentują swój program działania Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grójcu           
Kandydaci o dopuszczeniu do drugiego etapu oraz terminie i miejscu rozmowy zostaną powiadomieni indywidualnie.

 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Dariusz Gwiazda

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Nabór na wolne stanowisko Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grójcu
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Michał Bogucki
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.11.2019 15:12