ZARZĄDZENIE NR WO.0050.184.2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRÓJEC z dnia 02.09.2019 r. w sprawie wykonywania świadczenia usługi w ogólnym interesie gospodarczym przez operatora wewnętrznego – Wydział Gospodarki Odpadami Urzędu Gminy i Miasta Grójec w tworzonym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnym (PSZOK) na terenie Gminy Grójec

ZARZĄDZENIE NR WO.0050.184.2019
BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRÓJEC

z dnia 02.09.2019 r.

w sprawie wykonywania świadczenia usługi w ogólnym interesie gospodarczym przez operatora
wewnętrznego – Wydział Gospodarki Odpadami Urzędu Gminy i Miasta Grójec w tworzonym Punkcie
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnym (PSZOK) na terenie Gminy Grójec

Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) z późniejszymi zmianami, w związku z art. 3 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§1.

1. Zakres świadczonej przez Gminę Grójec usługi w ogólnym interesie gospodarczym wynika z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.), Uchwały Nr X/86/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 24.06.2019 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Grójec.

  1. Zakresem świadczonej usługi w ogólnym interesie gospodarczym jest wybudowanie i eksploatacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Kobylin zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu gospodarki odpadami.

  2. Urząd Gminy i Miasta w Grójcu wykonuje usługi w ogólnym interesie gospodarczym polegające na prowadzeniu PSZOK na terenie Gminy Grójec. Szczegółowe zasady funkcjonowania PSZOK, po wybudowaniu, określone zostaną w jego regulaminie.

  3. Obsługę administracyjną oraz nadzór nad funkcjonowaniem PSZOK, po jego wybudowaniu, prowadzić będą pracownicy Urzędu Gminy i Miasta Grójec - Wydział Gospodarki Odpadami.

  4. Zasięg terytorialny świadczenia usługi w ogólnym interesie gospodarczym obejmuje teren położony w granicach administracyjnych Gminy Grójec.


 

§ 2.

Dotacja, na realizację projektu pn.: „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Grójec”, o którą ubiega się Gmina Grójec, będzie stanowiła element rekompensaty związanej ze świadczeniem usługi w ogólnym interesie gospodarczym w okresie do dnia 31.12.2032 r.


 

§ 3.

Gmina Grójec przechowywać będzie przez okres 10 lat od zakończenia usługi świadczonej w ogólnym interesie gospodarczym materiały, dane, dokumenty, informacje niezbędne do oceny zachowania przejrzystości stosunków finansowych w zakresie wykonywania usługi w ogólnym interesie gospodarczym.


 

§ 4.

Zarządzenie zostało wydane z uwzględnieniem decyzji KE nr 2012/21/UE.

 


 

§ 5.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Gospodarki Odpadami w Urzędzie Gminy i Miasta Grójec.

§ 6.

Prowadzenie PSZOK odbywa się zgodnie z warunkami Decyzji Komisji z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie stosowania art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, przyznawanej przedsiębiorstwom zobowiązanym do wykonywania usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym (Dz. Urz. UE L 7 z dnia 11.01.2012, str. 3)”.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

  

/ - - - - - - - - - - - /

  

Dariusz Gwiazda

 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE NR WO.0050.184.2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRÓJEC z dnia 02.09.2019 r. w sprawie wykonywania świadczenia usługi w ogólnym interesie gospodarczym przez operatora wewnętrznego – Wydział Gospodarki Odpadami Urzędu Gminy i Miasta Grójec w tworzonym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnym (PSZOK) na terenie Gminy Grójec
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.11.2019 10:33

Rejestr zmian dokumentu

pokaż