Zarządzenie Nr WO.0050.216.2019
Burmistrza Gminy i Miasta Grójec

z dnia 14 października 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Grójec na 2019 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019 r. poz.506) , art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tj. Dz.U. z 2019 roku poz.869), decyzji Wojewody Mazowieckiego nr:228,310/2019,222,217,219,221, 285/2019 z września i z października 2019 roku, § 13 pkt 6 Uchwały Budżetowej Gminy Grójec na rok 2019 nr III/11/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 17 grudnia 2018 roku zarządzam co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Grójec na rok 2019 nr III/11/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 17 grudnia 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu ogółem o 2.632.086,62 zł. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 117.886.664,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2019 rok.

2. Zwiększa się wydatki budżetu ogółem o 2.702.086,62 zł oraz zmniejsza się o 70.000,00 zł.. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 137.426.293,71 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2019 rok.

3. Zmiany budżetu obejmują zmiany dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami , zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej na 2019 rok .

§ 2. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podpisania.


 

BURMISTRZ
 

/ - - - - - - - - - - - /
 

Dariusz Gwiazda

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE NR WO.0050.216.2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRÓJEC z dnia 14 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Grójec na 2019 rok.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Data publikacji:27.11.2019 11:54
Informację aktualizował:Rafał Markiewicz
Data aktualizacji:29.11.2019 10:40