ZARZĄDZENIE nr OR.0050.157.2019

Burmistrza Gminy i Miasta Grójec

z dnia 29 lipca 2019 r.

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Grójec”.

 

Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - „Prawo zamówień publicznych” ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm. ) zarządzam co następuje:

 

§ 1

Powołuje się Komisję przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz dokonania złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty w następującym składzie:

 

 1. Jarosław Rupiewicz Przewodniczący

 2. Jolanta Stykowska Z-ca Przewodniczącego

 3. Monika Maciak Członek

 4. Rafał Markiewicz Członek

 5. Iwona Kowalska Sekretarz

§ 2

Komisja sprawdzi czy oferty spełniają wymagane warunki, dokona oceny ofert oraz wskaże ofertę najkorzystniejszą.

§ 3

Komisja przetargowa będzie działać zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) oraz Regulaminem pracy Komisji przetargowej stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4

1. Komisja rozpocznie pracę z dniem powołania.

2. Komisja zakończy pracę z dniem zatwierdzenia przez kierownika zamawiającego protokołu postępowania o udzielenie zamówienia.

§ 5

Zamawiający zapewni niezbędną obsługę prac komisji.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ

powołanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Grójec”.

 

 

ROZDZIAŁ l

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 1. Regulamin pracy komisji przetargowej, zwany dalej „regulaminem”, określa tryb pracy komisji przetargowej powołanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją”.

 2. W zakresie nieuregulowanym w regulaminie stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”.

 

Rozdział II

Tryb pracy komisji

 

§ 2

 1. Komisja rozpoczyna działalność z dniem powołania.

 2. Członkowie komisji wykonują powierzone im czynności w sposób bezstronny, rzetelny
  i obiektywny, kierując się wyłącznie przepisami prawa oraz swoją wiedzą i doświadczeniem.

 3. Członkowie komisji zobowiązani są do ochrony tajemnicy chronionej na podstawie odrębnych przepisów oraz do przestrzegania szczegółowych wymagań i zasad dotyczących ochrony informacji niejawnych określonych w odrębnych przepisach.

 4. Pracami komisji kieruje przewodniczący komisji.

 5. Członkowie komisji dokonują przyjęcia swoich obowiązków poprzez złożenie oświadczenia.

 6. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 5, zawiera także zobowiązanie do zachowania poufności, bezstronności, rzetelności i obiektywizmu w pracach komisji.

 7. Oświadczenia członków komisji stanowią integralną część dokumentacji postępowania (załącznik nr 1 do regulaminu).

 

§ 3

 1. Komisja pracuje kolegialnie.

 2. Przewodniczący komisji wyznacza miejsce i termin jej posiedzeń, biorąc pod uwagę uzasadnione wnioski członków komisji, tak aby umożliwić wypełnianie przez nich innych obowiązków służbowych.

 3. Z posiedzenia komisji może zostać sporządzony protokół, w którym w szczególności opisuje się: przebieg posiedzenia, wyniki głosowań, czynności dokonane przez przewodniczącego / sekretarza / członka komisji, zadania przydzielone członkom komisji w zakresie ich obowiązków przez przewodniczącego komisji. Brak podpisu któregokolwiek z członków komisji biorących udział w danym posiedzeniu komisji powinien zostać odnotowany przez przewodniczącego komisji w protokole z posiedzenia komisji. Jeżeli powodem braku podpisu są zastrzeżenia co do zgodności z przepisami ustawy, do protokołu załącza się również pisemne zastrzeżenia członka komisji.

 4. Komisja przyjmuje rozstrzygnięcia w obecności co najmniej połowy jej członków, w drodze głosowania lub na podstawie sumy albo średniej arytmetycznej indywidualnych ocen.

 5. W przypadku obecności mniej niż połowy członków komisji jej przewodniczący odracza posiedzenie i wyznacza nowy termin.

 6. Członek komisji niezgadzający się z przyjętym rozstrzygnięciem komisji obowiązany jest do przedstawienia pisemnego uzasadnienia swojego stanowiska (zdanie odrębne), które dołącza się do protokołu posiedzenia (jeśli został sporządzony).

 7. Członkowie komisji, którzy nie brali udziału w posiedzeniu komisji, potwierdzają pisemnie zapoznanie się z ustaleniami komisji. Postanowienie ust. 6 stosuje się odpowiednio.

 

§ 4

 1. Członkowie komisji składają pisemne oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy i przekazują je przewodniczącemu komisji.

 2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, członkowie komisji składają niezwłocznie po zakończeniu sesji otwarcia ofert, chyba że okoliczności uzasadniające złożenie tego oświadczenia ujawnią się na wcześniejszym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
  W przypadku zmiany w zakresie istnienia okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy, członek komisji obowiązany jest do ponownego złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 1.

 3. W przypadku ujawnienia w toku prowadzonego postępowania okoliczności wymienionych
  w art. 17 ust. 1 ustawy, członek komisji obowiązany jest niezwłocznie wyłączyć się z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, powiadamiając o tym na piśmie przewodniczącego komisji oraz kierownika zamawiającego, a w przypadku przewodniczącego komisji – kierownika zamawiającego.

 4. Czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego podjęte przez osobę podlegającą wyłączeniu po powzięciu przez nią wiadomości o okolicznościach, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy, powtarza się, z wyjątkiem otwarcia ofert oraz innych czynności faktycznych niewpływających na wynik postępowania.

 5. Postanowienie ust. 4 stosuje się odpowiednio w przypadku niezłożenia przez członka komisji oświadczenia lub złożenia oświadczenia nieprawdziwego.

 

§ 5

 1. Komisja może wnioskować do kierownika zamawiającego o powołanie biegłego do wykonania określonych w toku jej prac czynności, jeżeli do ich wykonania wymagane jest posiadanie wiadomości specjalnych.

 2. Wniosek powinien zawierać określenie przedmiotu opinii, termin jej sporządzenia oraz szacowane koszty wynagrodzenia biegłego, a także – o ile jest to możliwe – wskazanie kandydatury biegłego.

 3. Biegli przedstawiają swoje opinie na piśmie, a na żądanie komisji mogą uczestniczyć w jej pracach z głosem doradczym.

 4. Postanowienia § 4 stosuje się odpowiednio do biegłych.

 

§ 6

W zakresie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego komisja przygotowuje i przekazuje kierownikowi zamawiającego do zatwierdzenia:

 1. propozycje wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego wraz z uzasadnieniem;

 2. projekt specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wraz z wzorem umowy;

 3. projekty innych dokumentów koniecznych do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

§ 7

 1. W zakresie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego komisja wykonuje w szczególności następujące czynności:

 1. zamieszcza ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo przekazuje je do opublikowania Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej;

 2. zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo przekazuje do opublikowania Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie;

 3. zamieszcza/przekazuje właściwej komórce organizacyjnej do zamieszczenia na stronie internetowej lub w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego wszystkie dokumenty (w tym ogłoszenia) i informacje wymagane ustawą do opublikowania w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

 4. przekazuje do opublikowania ogłoszenie o zamówieniu w inny sposób niż wskazany w pkt 3, w szczególności w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim – w przypadku podjęcia takiej decyzji przez kierownika zamawiającego;

 5. przygotowuje propozycje wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

 6. przygotowuje i przedkłada kierownikowi zamawiającego projekty informacji oraz innych dokumentów wymaganych przepisami ustawy;

 7. dokonuje otwarcia ofert;

 8. dokonuje badania i oceny ofert;

 9. wzywa/wnioskuje do kierownika zamawiającego o zatwierdzenie wykonawców do uzupełnienia lub wyjaśnienia dokumentów wymaganych od wykonawców lub do wyjaśnienia treści oferty;

 10. wnioskuje do kierownika zamawiającego o wykluczenie wykonawców w przypadkach przewidzianych ustawą;

 11. wnioskuje do kierownika zamawiającego o odrzucenie ofert w przypadkach przewidzianych ustawą;

 12. przygotowuje propozycję wyboru oferty najkorzystniejszej bądź wnioskuje do kierownika zamawiającego o unieważnienie postępowania;

 13. dokonuje analizy wniesionych środków ochrony prawnej oraz przedstawia kierownikowi zamawiającego rekomendację dotyczącą odpowiedzi na odwołanie albo odpowiedzi na informację o podjętej niezgodnie z przepisami czynności lub zaniechaniu czynności;

 14. przedstawia kierownikowi zamawiającego propozycje w zakresie wnioskowania do wykonawców o przedłużenie terminu związania ofertą, przedłużenie okresu ważności wadium, a także w zakresie zatrzymania wadium - w przypadkach określonych ustawą;

 15. przygotowuje projekt informacji do wykonawców o zawieszeniu biegu terminu związania ofertą;

 16. sprawdza wniesione przez wykonawcę zabezpieczenie należytego wykonania umowy;

 17. zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo przekazuje je Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej na zasadach określonych w art. 95 ustawy.

 

 

 1. Podczas sesji otwarcia ofert komisja wykonuje w szczególności następujące czynności:

 1. bezpośrednio przed otwarciem ofert podaje kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

 2. sprawdza, czy oferty nie zostały uszkodzone lub otwarte;

 3. sprawdza termin złożenia ofert (datę i godzinę);

 4. otwiera oferty, które zostały złożone w terminie;

 5. odczytuje nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

 1. Komisja zwraca oferty złożone po terminie, zgodnie z zasadami określonymi w art. 84 ust. 2 ustawy.

 2. Członkowie komisji dokonują indywidualnej oceny ofert wyłącznie na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia po szczegółowym zapoznaniu się z ofertami oraz opiniami biegłych (jeżeli byli powołani).

 

 

Rozdział III

Prawa i obowiązki członków komisji

 

§ 8

Biorąc udział w pracach komisji członkowie komisji mają prawo w szczególności do:

 1. dostępu do wszystkich dokumentów związanych z pracą w komisji;

 2. uczestniczenia we wszystkich posiedzeniach i pracach komisji;

 3. zgłaszania przewodniczącemu komisji w każdym czasie uwag i problemów dotyczących funkcjonowania komisji;

 4. wnioskowania o powołanie biegłego.

 

§ 9

 1. Do obowiązków członka komisji należy w szczególności:

 1. uczestniczenie w posiedzeniach i pracach komisji;

 2. przygotowywanie propozycji wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

 3. badanie i ocena ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

 4. złożenie oświadczenia w zakresie określonym w art. 17 ust. 1 ustawy oraz oświadczenia,
  o którym mowa w § 2 ust. 5 regulaminu.

 1. Do obowiązków członka komisji, nie będącego przewodniczącym ani sekretarzem komisji, należy w szczególności:

 1. wykonywanie czynności powierzonych im zgodnie z § 7 ust. 1 i 2 regulaminu, w tym zadań wyznaczonych przez przewodniczącego komisji;

 2. niezwłoczne informowanie przewodniczącego komisji o okolicznościach, które uniemożliwiają udział w pracach komisji.

 

§ 10

  1. Do obowiązków przewodniczącego komisji, poza obowiązkami wskazanymi w § 9 ust. 1 regulaminu, należy w szczególności:

 1. organizowanie prac komisji, w tym wyznaczanie terminów posiedzeń oraz zapewnienie sprawnego przebiegu wykonywanych zadań, które określono w Zarządzeniu nr OR.0050.157.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 29 lipca 2019 r.

 2. odebranie od członków komisji pisemnych oświadczeń w zakresie określonym w art. 17
  ust. 1 ustawy oraz oświadczeń, o których mowa w §2 ust. 5 regulaminu i włączenie wskazanych oświadczeń do dokumentacji postępowania;

 3. wnioskowanie do kierownika zamawiającego o odwołanie członka komisji, który nie złożył oświadczenia o braku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy albo złożył oświadczenie o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy albo złożył nieprawdziwe oświadczenie o braku zaistnienia okoliczności, o których mowa
  w art. 17 ust. 1 ustawy, a także o odwołanie członka komisji z innych uzasadnionych powodów;

 4. w razie potrzeby wnioskowanie do kierownika zamawiającego o zawieszenie działania komisji do czasu wyłączenia członka komisji lub do czasu wyjaśnienia sprawy;

 5. podział prac przydzielanych członkom komisji;

 6. informowanie kierownika zamawiającego o przebiegu prac komisji, w tym o istotnych problemach związanych z pracami komisji;

 7. przedkładanie kierownikowi zamawiającego projektów pism, w szczególności w sprawie: wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty, wyboru najkorzystniejszej oferty oraz unieważnienia postępowania;

 8. nadzorowanie prowadzenia dokumentacji postępowania przez sekretarza komisji;

 9. nadzorowanie dostępu zainteresowanych wykonawców do dokumentacji postępowania.

  1. Przewodniczący komisji odpowiedzialny jest za terminowe opracowanie i przekazanie odpowiednich dokumentów kierownikowi zamawiającego, wykonawcom, Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, a także za zamieszczenie ich w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej i w siedzibie zamawiającego oraz w miejscu, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 4 regulaminu.

  2. Przewodniczący reprezentuje komisję wobec osób trzecich.

  3. Podczas nieobecności przewodniczącego, pracami komisji kieruje jego zastępca.

 

§ 11

1. Do obowiązków sekretarza komisji należy w szczególności:

 1. dokumentowanie czynności komisji, w tym sporządzenie protokołu postępowania wraz
  z załącznikami;

 2. sporządzanie protokołów z posiedzeń komisji;

 3. udział w opracowywaniu treści wniosków, odpowiedzi i wystąpień związanych z prowadzonym postępowaniem;

 4. przestrzeganie zasady pisemności w zakresie określonym ustawą;

 5. czuwanie nad prawidłowym wypełnianiem dokumentacji postępowania przez członków komisji;

 6. odpowiadanie za dokumentację dotyczącą prowadzonego postępowania, przechowywanie ofert oraz wszelkich innych dokumentów związanych z postępowaniem;

 7. przygotowanie dokumentacji postępowania w celu:

a) udostępnienia jej wykonawcom oraz biegłym;

b) przekazania właściwym organom prowadzącym postępowania wyjaśniające lub kontrole;

c) dokonania jej archiwizacji.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział IV

Zakończenie prac komisji

 

§ 12

 1. Przewodniczący komisji przekazuje kierownikowi zamawiającego do zatwierdzenia pisemny protokół postępowania wraz z załącznikami.

 2. Komisja kończy działanie z chwilą wykonania ostatniej czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, co stanowi podstawę do zatwierdzenia protokołu postępowania przez kierownika zamawiającego.

 

BURMISTRZ
 

/ - - - - - - - - - - - /
 

Dariusz Gwiazda

 

 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE nr OR.0050.157.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Grójec”.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Data publikacji:27.11.2019 12:06
Informację aktualizował:Rafał Markiewicz
Data aktualizacji:29.11.2019 10:39