Grójec, dn. 28.11.2019 r.

WI.271.29.2019.KOI-6

 

Informacja z otwarcia ofert
 

Zamawiający Burmistrz Gminy i Miasta Grójec działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843.) zamieszcza informację   z otwarcia ofert złożonych w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Budowa ul. Sienkiewicza w Grójcu – III etap”.

l.p.

Wykonawca

Łączna cena brutto

Okres gwarancji

Doświadczenie kierownika budowy w branży drogowej

Warunki płatności

 

 

1.

 

„FAL-BRUK”Sp. z o.o. Sp.k

ul. Sarabandy 42

02-868 Warszawa

615.000,00 zł

60 m-cy

10 lat

do 30 dni od dnia otrzymania faktury

 

 

 

2.

 

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych w Grójcu Sp. z o.o.

ul. Asfaltowa 2

5-604 Jasieniec

570.891,60 zł

60 m-cy

10 lat

do 30 dni od dnia otrzymania faktury

 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia wynosi: 740.000,00 zł brutto  

Termin wykonania zamówienia: 29 kwietnia 2020 r.

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) Wykonawcy w terminie 3 dni od zamieszczenia powyższych informacji na stronie internetowej przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Oświadczenie musi być złożone w oryginale. 

Oświadczenie należy  złożyć w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy  i Miasta Grójec, ul. Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec – Biuro Obsługi Interesanta.

Wzór oświadczenia w załączeniu.

 

Zastępca Burmistrza 

.......................................

Jarosław Rupiewicz

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn: "Budowa ul. Sienkiewicza w Grójcu - III etap"
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Iwona Kowalska
Data publikacji:28.11.2019 14:56
Informację aktualizował:Iwona Kowalska
Data aktualizacji:28.11.2019 14:57