Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne pn: "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Gminy Grójec w okresie od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r."

Znak sprawy: WI.271.31.2019.KOI                                                           Grójec, 5.12.2019 r.

 

Burmistrz Gminy i Miasta w Grójcu

umieszcza ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne pn:

 „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Gminy Grójec w okresie od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.”

 1. Krótki opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów na rzecz Gminy Grójec od 1 stycznia 2020 r. do  31 grudnia 2020 r.

2. Przez Wykonawcę - Operatora rozumie się przedsiębiorcę uprawnionego do wykonywania działalności pocztowej na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej oraz zagranicą, to jest wpisanego do Rejestru Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z art.6 ust.1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe Dz. U. z 2018 r. poz. 2188, ze zm.).

3. Przez przesyłki pocztowe, będące przedmiotem zamówienia rozumie się przesyłki listowe o wadze do 2000 g Format S,M,L:

 1. zwykłe ekonomiczne - przesyłka nierejestrowana nie będąca przesyłką najszybszej kategorii,
 2. zwykłe priorytetowe - przesyłka nierejestrowana najszybszej kategorii,
 3. polecone ekonomiczne - przesyłka rejestrowana będąca przesyłką listową, przemieszczaną i doręczaną w sposób zabezpieczający ją przed utratą, ubytkiem zawartości lub uszkodzeniem,
 4. polecone priorytetowe - przesyłka rejestrowana najszybszej kategorii będąca przesyłką listową, przemieszczaną i doręczaną w sposób zabezpieczający ją przed utratą, ubytkiem zawartości lub uszkodzeniem,
 5. polecone ze zwrotnym poświadczeniem odbioru (ZPO) - przesyłka listowa przyjęta za potwierdzeniem nadania i doręczona za pokwitowaniem odbioru,
 6. polecone priorytetowe ze zwrotnym poświadczeniem odbioru (ZPO) - przesyłka najszybszej kategorii przyjęta za potwierdzeniem nadania i doręczona za pokwitowaniem odbioru.

Format S- to przesyłka o wymiarach:

Minimum - wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x l40 mm,

Maksimum - żaden z wymiarów nie może przekraczać wysokości 20 mm, długości 230 mm, szerokości 160 mm.

Format M-  to przesyłka o wymiarach:

Minimum - wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x l40 mm,

Maksimum - żaden z wymiarów nie może przekraczać wysokości 20 mm, długości 325 mm, szerokości 230 mm

Format L- to przesyłka o wymiarach:

Minimum - wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 xl40 mm,

Maksimum -suma długości, szerokości i wysokości 900mm , przy czym największy z tych wymiarów(długość) nie może przekroczyć 600 mm.

4. Przez paczki pocztowe, będące przedmiotem zamówienia rozumie się paczki pocztowe o wadze do 10.000 g (gabaryt A i B):

 1. ekonomiczne - paczki rejestrowane nie będące paczkami najszybszej kategorii,
 2. priorytetowe - paczki rejestrowane najszybszej kategorii,
 3. paczki pocztowe z zadeklarowaną wartością - przesyłki rejestrowane nie będące przesyłkami najszybszej kategorii z zadeklarowaną wartością,
 4. ze zwrotnym poświadczeniem odbioru - paczki rejestrowane ekonomiczne i priorytetowe przyjęte za potwierdzeniem nadania i doręczone za pokwitowaniem odbioru.

MAKSIMUM: suma długości i największego obwodu mierzonego w innym kierunku niż długość - 3000 mm, przy czym największy wymiar nie może przekroczyć 1500 mm

MINIMUM: wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm, tolerancją+/- 2 mm PRZY CZYM:

GABARYT A to paczki o wymiarach:

Minimum- wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm

Maksimum - żaden wymiarów nie może przekroczyć: długość 600 mm, szerokość 500 mm, wysokość 300 mm

GABARYT B to paczki o wymiarach:

Minimum - jeśli choć jeden z wymiarów przekracza długość 600 mm lub szerokość 500 mm lub wysokość 300 mm

Maksimum - suma długości i największego obwodu mierzonego w innym kierunku niż długość - 3000 mm, przy czym największy wymiar nie może przekroczyć 1500 mm

Wszystkie wymiary przyjmuje się z tolerancją +/- 2 mm.

Orientacyjne (szacunkowe) zapotrzebowanie Zamawiającego na określonego rodzaju przesyłki w okresie od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r. przedstawia się następująco:

 

Rodzaj przesyłek i orientacyjna liczba przesyłek

Przesyłki polecone ekonomiczne (EK) krajowe Format S

do 500 g

19 820

usługa: potwierdzenie odbioru krajowe

18 330

Zwrot przesyłki poleconej ekonomicznej krajowej Format S

zwrot do 500 g

20

zwrot przesyłki z potwierdzeniem odbioru

1650

Przesyłki polecone ekonomiczne (EK) krajowe Format M

do 1000 g

10

usługa: potwierdzenie odbioru krajowe

10

Przesyłki polecone ekonomiczne (EK) krajowe Format L

do 2000 g

7

usługa: potwierdzenie odbioru krajowe

7

Przesyłki listowe nierejestrowane (zwykłe) ekonomiczne (EK) krajowe Format S

do 500 g

400

Przesyłki listowe nierejestrowane (zwykłe) ekonomiczne (EK) krajowe Format M

do 1000 g

3

Przesyłki listowe nierejestrowane (zwykłe) ekonomiczne (EK) krajowe Format L

do 2000 g

3

Przesyłki listowe nierejestrowane (zwykłe) priorytetowe (PR) krajowe Format S

do 500 g

3

Przesyłki listowe nierejestrowane (zwykłe) priorytetowe (PR) krajowe Format M

do 1000 g

3

Przesyłki listowe nierejestrowane (zwykłe) priorytetowe (PR) krajowe Format L

do 2000 g

3

Przesyłki  polecone priorytetowe (PR) krajowe Format S

do 500 g

600

usługa: potwierdzenie odbioru krajowe

175

Przesyłki  polecone priorytetowe (PR) krajowe Format M

do 1000 g

3

usługa: potwierdzenie odbioru krajowe

3

Przesyłki  polecone priorytetowe (PR) krajowe Format L

do 2000 g

2

usługa: potwierdzenie odbioru krajowe

2

Przesyłki listowe  z zadeklarowaną wartością ekonomiczne (EK) Format S

do 500 g

2

usługa: potwierdzenie odbioru krajowe

1

Przesyłki listowe  z zadeklarowaną wartością ekonomiczne (EK) Format M

do 1000 g

2

usługa: potwierdzenie odbioru krajowe

2

Przesyłki listowe  z zadeklarowaną wartością ekonomiczne (EK) Format L

do 2000 g

1

usługa: potwierdzenie odbioru krajowe

1

Przesyłki listowe  z zadeklarowaną wartością priorytetowe (PR) Format S

do 500 g

2

usługa: potwierdzenie odbioru krajowe

2

Przesyłki listowe  z zadeklarowaną wartością priorytetowe (PR) Format M

do 1000 g

1

usługa: potwierdzenie odbioru krajowe

1

Przesyłki listowe  z zadeklarowaną wartością priorytetowe (PR) Format L

do 2000 g

1

usługa: potwierdzenie odbioru krajowe

1

Paczki pocztowe ekonomiczne (EK) krajowe Gabaryt A

do 1 kg

1

ponad 1 kg do 2 kg

1

ponad 2 kg do 5 kg

4

Ponad 5 kg do 10 kg

1

usługa: potwierdzenie odbioru krajowe

3

Paczki pocztowe ekonomiczne (EK) krajowe Gabaryt B

do 1 kg

1

ponad 1 kg do 2 kg

1

ponad 2 kg do 5 kg

1

Ponad 5 kg do 10 kg

1

usługa: potwierdzenie odbioru krajowe

3

Paczki pocztowe priorytetowe  (PR)  krajowe Gabaryt A

do 1 kg

1

ponad 1 kg do 2 kg

1

ponad 2 kg do 5 kg

1

Ponad 5 kg do 10 kg

1

usługa: potwierdzenie odbioru krajowe

3

Paczki pocztowe priorytetowe  (PR)  krajowe Gabaryt B

do 1 kg

1

ponad 1 kg do 2 kg

1

ponad 2 kg do 5 kg

1

Ponad 5 kg do 10 kg

1

usługa: potwierdzenie odbioru krajowe

3

Przesyłki polecone priorytetowe (PR) zagraniczne strefa A

 (Europa, Cypr, Rosja, Izrael)

do 50 g

20

ponad 50 g do 100 g

2

ponad 100g  do 350g

1

ponad 350 g  do 500g

1

ponad 500 g  do 1000g

1

usługa: potwierdzenie odbioru krajowe

4

5. Operator zobowiązuje się doręczyć przesyłki listowe przyjęte do przemieszczenia i doręczenia: w dniu następnym jednak nie później niż w 2-gim dniu po dniu nadania w przypadku przesyłki listowej najszybszej kategorii, w dniu następnym jednak nie później niż w 4-tym dniu po dniu nadania w przypadku przesyłki nie będącej przesyłką najszybszej kategorii.

6. Przesyłki listowe nadawane przez Zamawiającego dostarczane będą przez Operatora do każdego miejsca w kraju i zagranicą. Paczki nadawane przez zamawiającego dostarczane będą do każdego miejsca w kraju i zagranicą objętego porozumieniem ze Światowym Związkiem Pocztowym.

 7. Zamawiający będzie nadawał przesyłki w stanie uporządkowanym według kategorii rodzajowej i wagowej. Przesyłki rejestrowane nadawane będą na podstawie wykazu listów poleconych. Przesyłki nierejestrowane nadawane będą na podstawie wykazu nadanych przesyłek. Wykazy sporządzane będą w dwóch egzemplarzach po jednym dla Operatora i Zamawiającego. Operator zobowiązany jest do przedstawienia i uzgodnienia z Zamawiającym stosowanych wzorów wykazów o których mowa w niniejszym ustępie, najpóźniej do przedostatniego dnia przed datą obowiązywania umowy.

8. Zamawiający umieszcza na przesyłkach w sposób trwały i czytelny informacje jednoznacznie identyfikujące adresata i nadawcę, jednocześnie określając rodzaj przesyłki (zwykła, polecona, priorytetowa) na stronie adresowej przesyłki. Zamawiający będzie korzystał wyłącznie z własnych opakowań przesyłek.

9. Wykonawca zapewni możliwość nadawania wszystkich przesyłek objętych przedmiotem zamówienia od poniedziałku do piątku w godzinach co najmniej od 8.00 do 16.00 w placówce nadawczej Wykonawcy usytuowanej w miejscowości Grójec. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania lokalizacji punktów nadawania w załączniku do oferty. Ponadto Zamawiający wymaga, aby punkt nadawania przesyłek Wykonawcy, był oznakowany w sposób widoczny „szyldem” z nazwą bądź logo Wykonawcy, umieszczonym w obrębie witryny jednoznacznie wskazującym na jednostkę Wykonawcy.

10. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał lub dysponował placówkami, w których będzie świadczył usługi pocztowe dla Zamawiającego, które muszą być:

 1. czynne co najmniej we wszystkie dni robocze, z wyjątkiem sobót, co najmniej 5 dni w tygodniu, przy czym jeżeli w tygodniu przypada dzień ustawowo wolny od pracy, liczba ta może być odpowiednio niższa;
 2. oznakowane w sposób widoczny „szyldem" z nazwą bądź logo Wykonawcy, umieszczonym w obrębie witryny jednoznacznie wskazującym na jednostkę Wykonawcy;
 3. przystosowane do obsługi i ruchu osób niepełnosprawnych, zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1065);
 4.  mogą znajdować się w lokalu, w którym prowadzona jest inna działalność gospodarcza, pod warunkiem, że będą oznakowane w sposób widoczny nazwą lub logo Wykonawcy.

11. W formularzu cenowym podane są orientacyjne ilości nadawanych przesyłek w celu wyliczenia ceny oferty. Mogą one ulegać zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego. Wykonawca nie może dochodzić roszczeń z tytułu zmian ilościowych i rodzajowych.

12. Operator będzie doręczał do siedzib Zamawiającego pokwitowane przez Adresata potwierdzenie odbioru przesyłki niezwłocznie po doręczeniu przesyłki. W przypadku nieobecności adresata, przedstawiciel Operatora pozostawia zawiadomienie o próbie doręczenia przesyłki (tzw. awizo) ze wskazaniem, gdzie i kiedy Adresat może odebrać przesyłkę w terminie 7 kolejnych dni, licząc od dnia następnego po dniu zostawienia awizo u adresata. Jeżeli adresat nie zgłosi się po odbiór przesyłki w ww. terminie Operator sporządza powtórne zawiadomienie o możliwości jej odbioru w terminie kolejnych 7 dni. Po upływie terminu odbioru przesyłka niezwłocznie zwracana jest Zamawiającemu.

 1. Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp:

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

 1. Główny kod CPV: 641100000-0 – usługi pocztowe   

Dodatkowe kody CPV:

64112000-4 – usługi pocztowe dotyczące listów

             64113000-1 – usługi pocztowe dotyczące paczek

 

 1. Okres, w którym realizowane będzie zamówienie:

Zamówienie będzie realizowane w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

 1. Warunki udziału w postępowaniu:

Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada aktualny wpis do rejestru operatorów pocztowych zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2188, ze zm.), prowadzony przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiadanie uprawnień, o których mowa powyżej, jest wymagane od Wykonawcy, który będzie odpowiadał za realizację prac objętych uprawnieniem.

Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Zamawiający nie stawia warunku.

Zdolność techniczna lub zawodowa

Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał lub w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje, jedną usługę polegającą na świadczeniu usług pocztowych o wartości zrealizowanej nie mniejszej niż 100 000 zł.

 Zamawiający przy weryfikacji warunku będzie uwzględniał usługi pocztowe w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188).

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagane jest łączne spełnienie warunku przez Wykonawców, to znaczy wystarczające jest spełnienie warunku przez którykolwiek podmiot.

 

 1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp:
 1. do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, zgodne z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu,
 2. wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
 3. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji - w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
 4. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
 5. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
 6. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp - wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
 7. oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
 8. oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
 9. oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170).

 

VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu:

 1.  aktualne zaświadczenie o wpisie podmiotu do rejestru operatorów pocztowych zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188, ze zm.), prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej  - na potwierdzenie warunku określonego w Części V pkt 2 ppkt 1 SIWZ;
 2. wykaz usług polegających na świadczeniu usług pocztowych o wartości zrealizowanej nie mniejszej niż 100.000,00 zł, wykonanych, a w przypadku świadczeń ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy, w przypadku świadczeń ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, sporządzony zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ – na potwierdzenie spełniania warunku określonego w Części V pkt 2 ppkt 3.

VII. Inne dokumenty:

 1. pełnomocnictwo do podpisania oferty (jeśli dotyczy) –w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie,
 2. informację o podmiocie wspólnym – załącznik nr 5 do SIWZ – jeśli dotyczy,
 3. informację, czy wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zawierającą nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku (art. 91 ust. 3a Pzp) – jeśli dotyczy,
 4. zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy niezbędnych zasobów – jeśli dotyczy.
 1. Informacje na temat wadium:

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

 1. Kryteria oceny ofert:
  Cena  – 70 %

Liczba placówek pocztowych na terytorium Polski  – 20 %

Liczba placówek pocztowych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych na terytorium Polski – 10%

 1. Zmiana umowy. Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Ceny podane przez Wykonawcę nie będą podlegały zmianom przez okres obowiązywania umowy, z wyjątkiem:

- zmiany stawki VAT na usługi pocztowe.

 1. Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 12 grudnia 2019 r., godzina: 12:00, Urząd Gminy  i Miasta Grójec, ul. Piłsudskiego 47,               05-600 Grójec, Sekretariat pokój nr 22.
 2. Otwarcie ofert:

Data: 12 grudnia 2019 r., godzina: 12:15, Urząd Gminy i Miasta Grójec, ul. Piłsudskiego 47,  05-600 Grójec, Sala konferencyjna.

 1. Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
 2. Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 3. Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami:

Iwona Kowalska, Tel. 48 664 30 91 wew. 55 e-mail: i.kowalska @grojecmiasto.pl

    Monika Maciak – tel. 48 664 30 91 wew. 203; email: monika.maciak@grojecmiasto.pl

 1. Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz pozostałe wymagane dokumenty, w tym procedura udzielania zamówień publicznych na usługi społeczne: www.przetargi.gminagrojec.pl
 1. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy i Miasta Grójec, pok. nr 8.

Szczegółowe informacje na temat zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.          

 

Burmistrz 

                                 ………………………
   Dariusz Gwiazda
 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne pn: "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Gminy Grójec w okresie od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r."
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Iwona Kowalska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.12.2019 13:56