Wydawanie decyzji o przeniesieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, na rzecz innego podmiotu

Wydawanie decyzji o przeniesieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, na rzecz innego podmiotu

1.Wymagane Dokumenty

 1. Wniosek o przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz innego podmiotu, podpisany przez Stronę lub pełnomocnika; pełnomocnik, stosownie do art. 33 § 3 Kpa, dołącza oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.
 2. Zgoda Strony, na rzecz której decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach została wydana, na przeniesienie decyzji.
 3. Oświadczenie podmiotu, na rzecz którego decyzja ma być przeniesiona, o tym, że przyjmuje warunki zawarte w decyzji podlegającej przeniesieniu.
 4. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej:
  1. za przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
  2. za ewentualne złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury,
  3. za ewentualne poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii dokumentu dokonane przez upoważnionego pracownika organu prowadzącego postępowanie od każdej pełnej lub zaczętej stronicy - w przypadku dokonania takiej czynności.

2. Opłaty

105 zł - opłata skarbowa za przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, na rzecz innego podmiotu,

17 zł - opłata skarbowa za ewentualne złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury,

5 zł - opłata skarbowa za poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii dokumentu dokonane przez upoważnionego pracownika organu prowadzącego postępowanie od każdej pełnej lub zaczętej stronicy - w przypadku dokonania takiej czynności.

Opłatę skarbową należy dokonać:
- przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu,

3. Termin załatwienia sprawy
Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego:

 • do 1 miesiąca (*),
 • do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych(*),

* Art. 35 § 5 Kpa. Do terminów określonych w przepisach nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

4. Tryb odwoławczy
Odwołanie od decyzji w terminie 14 dni do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Grójec

5. Podstawa prawna.

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity : Dz.U. z 2018 poz. 2096 ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000,
  z późn. zm.).

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wydawanie decyzji o przeniesieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, na rzecz innego podmiotu
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Justyna Kowalczyk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.12.2019 12:53

Rejestr zmian dokumentu

pokaż