INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - „Przebudowa drogi gminnej 161570W w Woli Worowskiej oraz przebudowa drogi gminnej 161572W w Woli Worowskiej i Zalesiu

WI.271.28.2019.KOI-9                                                                             Grójec, dn. 10 grudnia 2019 r.

                                              

INFORMACJA O  WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
 

Na podstawie art.  92 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 r., poz. 1843) Zamawiający – Burmistrz Gminy i Miasta  Grójec z siedzibą przy  ul. J. Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec informuje o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa drogi gminnej 161570W w Woli Worowskiej oraz przebudowa drogi gminnej 161572W w Woli Worowskiej i Zalesiu”.

W terminie składania ofert tj. do dnia 28 listopada 2019 r. do godz. 12:00 wpłynęło 7 ofert.

Streszczenie oceny i porównania ofert

 

L.p.

 

 

Wykonawca

Liczba punktów w kryterium „Cena”

max. 60 pkt

Liczba punktów w kryterium „Doświadczenie kierownika budowy w branży drogowej”

max. 10 pkt

Liczba punktów w kryterium „Okres gwarancji”

 

max. 30 pkt

Łączna liczba punktów

1.

 

 

Aglet Sp. z o.o.

ul. Nowogrodzka 31

00-511 Warszawa

 

60 pkt

 

10 pkt

 

30 pkt

 

100 pkt

 

2.

 

 

 

 

„FAL-BRUK”Sp. z o.o. Sp.k

ul. Sarabandy 42

02-868 Warszawa

 

50,35 pkt

 

10 pkt

 

30 pkt

 

90,35  pkt

 

3.

.

 

 

 

„ZYKO-DRÓG” Sp. z o.o.

ul. Żelazna 3

26-600 Radom

 

52,41 pkt

 

10 pkt

 

30 pkt

 

92,41  pkt

4.

 

 

 

 

 

Konsorcjum firm:

P.H.U. TOWEMO

Monika Szczygieł

ul. Żeromskiego 73K

05-400 Otwock

TOWEMO Sp. z o.o.

ul. Marszałkowska 4

05-402 Otwock

 

49,33 pkt

10 pkt

 

30 pkt

 

89,33 pkt

 

5.

 

 

COLAS Polska Sp. z o.o.

ul. Nowa 49

62-070 Palędzie

41,83 pkt

7,5 pkt

 

30 pkt

 

79,33  pkt

 

 

 

 

6.

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych w Grójcu Sp. z o.o.

ul. Asfaltowa 2

5-604 Jasieniec

51,08 pkt

10 pkt

 

30 pkt

 

91,08 pkt

 

 

7.

 

 Konsorcjum firm:

F.H.U. „BRUK-BUD”

Piotr Skoczek

Pogorzel, ul. Świerkowa 31

05-430 Celestynów

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Otwocku Sp. z o.o.

Pogorzel, ul. Świerkowa 31

05-430 Celestynów

35,07 pkt

10 pkt

 

30 pkt

 

75,07 pkt

 

Liczba Wykonawców wykluczonych – 0

Liczba ofert odrzuconych - 0

Zamawiający dokonał badania i oceny wszystkich złożonych ofert. Stwierdzono, że żaden z Wykonawców nie podlega wykluczeniu z postępowania i żadna z ofert nie podlega odrzuceniu. Ze względu na to, że kryteriami wyboru oferty najkorzystniejszej była cena za wykonanie robót o znaczeniu - 60%   (60 pkt),  doświadczenie kierownika budowy w branży drogowej – 10 % (10 pkt) oraz okres gwarancji –  30 % (30 pkt) jako najkorzystniejsza została  wybrana oferta nr 1 złożona przez:

Aglet Sp. z o.o.

ul. Nowogrodzka 31

00-511 Warszawa

Oferta w/w Wykonawcy otrzymała łącznie 100 pkt.

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień Publicznych, umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia zostanie zawarta nie wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty pocztą i drogą elektroniczną.

Pouczenie

Zgodnie z art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Wykonawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej  w terminie określonym w przepisach art. 182 ust 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Szczegółowy tryb składania odwołań reguluje Dział VI „Środki ochrony prawnej” ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 r., poz. 1843).

Burmistrz

............................

/Dariusz Gwiazda/

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - „Przebudowa drogi gminnej 161570W w Woli Worowskiej oraz przebudowa drogi gminnej 161572W w Woli Worowskiej i Zalesiu
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Iwona Kowalska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:10.12.2019 16:08

Rejestr zmian dokumentu

pokaż