Obwieszczenie nr WO.0050.270.2019 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: - „Budowa zespołu zabudowy w miejscowości Szczęsna, na działkach ew. nr 44/3, 44/4, 44/5, 44/6, 44/7, 44/8, 44/9, 44/10 w obrębie Szczęsna w gminie Grójec”

  BURMISTRZ GMINY I MIASTA
                        GRÓJEC
                 05-600 Grójec
            ul.  J. Piłsudskiego 47

Grójec, dn.12.12.2019r.

GP.6220.18.2019.BJU

OBWIESZCZENIE WO.0050.270.2019

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z póź. zm.) w związku z  art. 74 ust. 3 pkt 1 oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 2081 z póź. zm.)

zawiadamiam,

że na wniosek P. Pawła Kacprzaka, z dnia 05.12.2019r. (data wpływu do tut. urzędu - 09.12.2019r.), zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na:

- „Budowa zespołu zabudowy w miejscowości Szczęsna, na działkach ew. nr 44/3, 44/4, 44/5, 44/6, 44/7, 44/8, 44/9, 44/10 w obrębie Szczęsna w gminie Grójec”

          Organem właściwym do wydania decyzji środowiskowej w przedmiotowej sprawie jest Burmistrz Gminy i Miasta Grójec – zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko powołanej na wstępie.

Zawiadamiam, że zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy ooś, o przekazaniu złożonego wniosku do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie Wydział Spraw Terenowych II
w Radomiu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grójcu oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
w Warszawie z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska uwzględniającego łącznie uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy ooś.

Informuję o uprawnieniach stron tego postępowania, wynikających z art. 10 Kpa, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym jego stadium, poprzez możliwość przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.

W związku z powyższym informuję, iż w terminie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszej informacji strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia
w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Grójec - pokój nr 4 - w godzinach pracy Urzędu.

 
BURMISTRZ
 
 
/ - - - - - - - - - - - /
 
 
Dariusz Gwiazda

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie nr WO.0050.270.2019 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: - „Budowa zespołu zabudowy w miejscowości Szczęsna, na działkach ew. nr 44/3, 44/4, 44/5, 44/6, 44/7, 44/8, 44/9, 44/10 w obrębie Szczęsna w gminie Grójec”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Justyna Kowalczyk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.12.2019 14:30

Rejestr zmian dokumentu

pokaż