INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Gminy Grójec w okresie od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r."

Grójec, dn. 10.12.2019 r.

WI.271.31.2019.KOI-2

Informacja z otwarcia ofert
 

Zamawiający Burmistrz Gminy i Miasta Grójec działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2019 r. po. 1843.) zamieszcza informację  z otwarcia ofert złożonych w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Gminy Grójec w okresie od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.”.

l.p.

Wykonawca

 

Łączna cena brutto

 

Liczba placówek pocztowych na terytorium Polski

Liczba placówek pocztowych na terytorium Polski przystosowanych dla osób niepełnosprawnych

1.

Poczta Polska S.A.

ul. Rodziny Hiszpańskich  8

00-940 Warszawa

178.329,60 zł

6 969

6 969

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia wynosi: 125.000,00 zł brutto  

Termin wykonania zamówienia:  od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) Wykonawcy w terminie 3 dni od zamieszczenia powyższych informacji na stronie internetowej przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Oświadczenie należy złożyć w oryginale w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy  i Miasta Grójec, ul. Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec – Biuro Obsługi Interesanta.

 

Wzór oświadczenia w załączeniu.

Burmistrz    

.........................

/Dariusz Gwiazda/

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Gminy Grójec w okresie od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r."
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Grójcu
Informację opublikował:Iwona Kowalska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.12.2019 14:35