WO.271.1.2.2019-1                                                                     Grójec, dnia 13.12.2019 r.

ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

Dotyczy: Zapytania ofertowego na „Świadczenie usług w zakresie obsługi prawnej na rzecz Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu oraz jednostek organizacyjnych Gminy Grójec”.

  1. W rozdziale 2 - Opis przedmiotu zamówienia – wymagania (str. 2) 

drugi akapit otrzymuje brzmienie: „Jednocześnie w celu realizacji powyższych obowiązków, Wykonawca będzie obecny w siedzibie Zamawiającego dwa razy w tygodniuprzez 5 godzin w ustalonych przez Zamawiającego dniach i godzinach pracy Urzędu Gminy”.

  1. W rozdziale 9 – Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert

Odpowiednie zapisy otrzymują brzmienie:

„ Cena oferty brutto - waga kryterium 80% = 80 pkt

Doświadczenie we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego – waga kryterium 20 % = 20 pkt.

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tych kryteriów może uzyskać maksimum 100 pkt.

Punkty przyznawane za kryteria będą liczone w następujący sposób:

Kryterium: Cena (brutto) [C] – 80 pkt

          najniższa cena oferty brutto

C = ------------------------------------------------ x 80

             cena brutto oferty badanej

Kryterium: Doświadczenie we współpracy  w zakresie obsługi prawnej z jednostkami samorządu terytorialnego [D] - 20 pkt

Doświadczenie we współpracy z jst

Ilość punktów

0 - 3 lata

3 pkt

> 3 - 5 lat

8 pkt

> 5 -10 lat

15 pkt

> 10 lat

20 pkt

 

Całkowita punktowa wartość oferty liczona będzie wg wzoru: O = C + D.”

Jednocześnie informuję, że termin składania ofert nie ulega zmianie.

Pozostałe postanowienia zapytania ofertowego pozostają bez zmian.

 

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiana treści zapytania ofertowego "Świadczenie usług w zakresie obsługi prawnej na rzecz Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu"
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Iwona Kowalska
Data publikacji:13.12.2019 16:13
Informację aktualizował:Iwona Kowalska
Data aktualizacji:13.12.2019 16:18