Znak sprawy: WI.271.33.2019.KOI                                                           Grójec, 16.12.2019 r.

Burmistrz Gminy i Miasta w Grójcu

ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania pn:

 „Utrzymanie czystości ulic  w Grójcu w 2020 r.”

 1. Krótki opis przedmiotu zamówienia:
 1. Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie czystości ulic w Grójcu w 2020 r. polegające na:
  1. zamiataniu i usuwaniu odpadów z powierzchni 68 552 m²,
  2. odśnieżaniu i posypywaniu piaskiem 24 987 m² chodników w mieście wraz z przejściami dla pieszych,
  3. wykonaniu 150 odśnieżeń innych przejść dla pieszych,
  4. transporcie zebranych odpadów o masie 60 Mg do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Radomiu.
 2. Wykonanie zamówienia polega na:

  a. zamiataniu i usuwaniu odpadów z chodników wraz z pasami zieleni, rabat, placów, zatok parkingowych i terenów zieleni na ulicach miasta zgodnie z załącznikiem nr 1 do wzoru umowy.

  b. odśnieżaniu i posypywaniu piaskiem powierzchni chodników i przejść dla pieszych przy ulicach wykazanych w załączniku nr 2 do wzoru umowy, w tym również w  dni świąteczne w przypadku konieczności.

  c. odśnieżaniu przejść dla pieszych przy ulicach innych niż wykazane w załączniku nr 2 do wzoru umowy (150 odśnieżeń przejść po obu stronach ulicy),

 d. sprzątnięcie  po sezonie zimowym 53 szt. pojemników przeznaczonych na piasek z solą, ich umycie konserwacja (naprawa, pomalowanie) i odwiezienie do bazy (miejsca wskazanego przez Zamawiającego),

  e. transporcie odpadów do Radomia zebranych z ulic w okresie trwania umowy, o masie 60 Mg.

 Szczegółowy zakres i warunki wykonania przedmiotu zamówienia zawiera  umowa wraz z załącznikami (załącznik nr  7 do SIWZ).

 1. Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, udzielenie dotychczasowemu Wykonawcy  zamówień  uzupełniających polegających na powtórzeniu podobnych usług. Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług zostaną udzielone w przypadku, gdy zaistnieje potrzeba rozszerzenia zamówienia podstawowego i zostaną zapewnione środki finansowe na ten cel. Zamówienia takie zostaną udzielone na podstawie odrębnej umowy lub aneksu do umowy podstawowej. Przewiduje się możliwość wykorzystania wszystkich rodzajów prac określonych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego prac, z których ewentualnie zmuszony byłby zrezygnować na każdym etapie realizacji zamówienia.

 1. Główny kod CPV: 90610000-6: usługi sprzątania i zamiatania ulic

                           Kod dodatkowy: 90610000-9: usługi odśnieżania

 1. Okres, w którym realizowane będzie zamówienie:

data rozpoczęcia: 1 stycznia 2020 r.

data zakończenia: 30 czerwca 2020 r.

 1. Warunki udziału w postępowaniu:

Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

- Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada aktualny wpis do działalności gospodarczej w zakresie  zamiatania i odśnieżania ulic.

Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

- Wykonawca ma wykazać, że posiada ubezpieczenie, od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż  100 000,00 zł.

Zdolność techniczna lub zawodowa

   a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał lub w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje, jedną usługę polegającą na utrzymaniu czystości ulic (tj. na zamiataniu i usuwaniu odpadów z ulic oraz chodników, w tym odśnieżaniu i podsypywaniu piaskiem ulic i chodników) o wartości zrealizowanej nie mniejszej niż 100 000, 00 zł.;

   b) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje sprzętem o pełnej sprawności, tj. co najmniej:

- samobieżnymi zamiatarkami chodnikowymi – min. 1 szt., chodnikowym pługiem śnieżnym (mały) – min.  1 szt., pojazdem dostosowanym i przeznaczonym do transportu odpadów – min. 1 szt., które będą przeznaczone do realizacji przedmiotu zamówienia,

c) Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał bazę techniczną w odległości nie większej niż 10 km od Grójca.

 1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp:
 1. do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, zgodne z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu,
 2. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
 3. wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1) wykaz sprzętu dostępnego Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego z podaniem  marki wraz z informacją o podstawie do dysponowania, sporządzony zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ – na potwierdzenie spełniania warunku określonego w Części V pkt 2 ppkt 3 lit. c.;

2) wykaz usług polegających na utrzymaniu czystości ulic (tj. na zamiataniu i usuwaniu odpadów z ulic oraz chodników, w tym odśnieżaniu i podsypywaniu piaskiem ulic i chodników) o wartości zrealizowanej nie mniejszej niż 100.000,00 zł, wykonanych, a w przypadku świadczeń ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy, w przypadku świadczeń ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, sporządzony zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ – na potwierdzenie spełniania warunku określonego w Części V pkt 2 ppkt 3;

3) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

4) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji na potwierdzenie, że Wykonawca prowadzi działalność gospodarcza w zakresie zamiatania i odśnieżania ulic.

 1. Inne dokumenty:
 1. formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ
 2. pełnomocnictwo do podpisania oferty – jeśli dotyczy
 3. informacja o podmiocie wspólnym – jeśli dotyczy

IX. Informacje na temat wadium:

Zamawiający nie żąda wniesienia przez wykonawców wadium.

 1. Kryteria oceny ofert:
  Cena  – 80 %

     Ilość zamiatarek chodnikowych – 20%

 1. Zmiana umowy. Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy (w formie aneksu) w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp w następujących przypadkach:

a) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wynikających z prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów - w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień Umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego. W takim przypadku zmianie może ulec, np. zakres przedmiotu umowy lub wynagrodzenie Wykonawcy.

b) zwiększenia  zakresu rzeczowego prac (w sytuacji np. wybudowania nowych obiektów drogowych i chodnikowych) na każdym etapie realizacji zamówienia.

 1. Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 23 grudnia 2019 r. godzina: 10:00, Urząd Gminy  i Miasta Grójec, ul. Piłsudskiego 47,  05-600 Grójec, Sekretariat pokój nr 22.
 2. Otwarcie ofert:

Data: 23 grudnia 2019 r., godzina: 10:15, Urząd Gminy i Miasta Grójec, ul. Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec, Sala konferencyjna.

 1. Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
 2. Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 3. Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami:

    Iwona Kowalska, Tel. 48 664 30 91 wew. 55 e-mail: i.kowalska @grojecmiasto.pl

         Paulina Furmańczyk – tel. 48 664 30 91 wew. 67; email: p.furmanczyk@grojecmiasto.pl

 1. Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.przetargi.gminagrojec.pl
 2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy i Miasta Grójec, pok. nr 8.
 3. Termin umieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych - numer ogłoszenia: 636698-N-2019; data zamieszczenia: 16 grudnia 2019 r.         

 

Burmistrz

……………………………
              /Dariusz Gwiazda/

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o zamówieniu na usługi pn: "Utrzymanie czystości ulic w Grójcu w 2020 r."
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Iwona Kowalska
Data publikacji:16.12.2019 14:07
Informację aktualizował:Iwona Kowalska
Data aktualizacji:16.12.2019 14:07