UCHWAŁA NR XV/126/19
RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU

z dnia 4 listopada 2019 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych /tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1170/ oraz art.18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm./, uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się roczną wysokość stawek podatku od nieruchomości:

 1. od gruntów:
 1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,95 zł od 1 m2 powierzchni
 2. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,80 zł od 1 ha powierzchni
 3. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego - 0,40 od 1 m2 powierzchni
 4. niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t. j. Dz. U. z 2018 r, poz. 1398 ze zm.), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3,15 zł od 1 m2 powierzchni
 1. od budynków lub ich części:
 1. mieszkalnych - 0,81 od 1 m2 pow. użytk.
 2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 23,90 zł od 1 m2 pow. użytk.
 3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 11,18 zł od 1 m2 pow. użytk.
 4. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,87 zł od 1 m2 pow. użytk.
 5. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego - 6,00 zł od 1 m2 pow. użytk., z wyjątkiem budynków:
 • inwentarskich, stodół - 3,00 zł od 1 m2 pow. użytk.
 • garaży stanowiących przedmiot odrębnej własności, które nie są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, usytuowanych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym - 0,81 zł od 1m2 pow. użytk.
 1. od budowli - 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec.

§ 3. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 27 listopada 2017r. Nr XXXIX/281/17 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2017r. poz. 11415).

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020r..

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Podatek od nieruchomości od 1 stycznia 2020r. UCHWAŁA NR XV/126/19 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Organizacyjny - pok. 24
Informację opublikował:Rafał Markiewicz
Data publikacji:19.12.2019 09:06
Informację aktualizował:Rafał Markiewicz
Data aktualizacji:19.12.2019 09:06